Par­că­ri­le pro­mi­se în cam­pa­nia elec­to­ra­lă din 2016 nu s-au re­a­li­zat

Pro­ce­sul a fost des­chis de aso­ciația unui ac­tual se­na­tor, dar de­ci­zia nu es­te de­fi­ni­ti­vă.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Re­gu­la­men­tul de par­ca­re în mu­ni­ci­pi­ul Con­stan­ţa, ca­re se apli­că doar de câte­va luni, a fost anu­lat de in­stan­ţă. De­ci­zia a fost lua­tă de ma­gis­tra­ţii Tri­bu­na­lu­lui Con­stan­ţa, dar nu es­te de­fi­ni­ti­vă și poa­te fi ata­ca­tă cu re­curs, du­pă ce apa­re mo­ti­va­rea.

Re­gu­la­men­tul de par­ca­re în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța, ca­re se apli­că de doar câte­va luni, a fost anu­lat de in­sta­nță.De­ci­zia a fost lua­tă de ma­gis­trații Tri­bu­na­lu­lui Con­sta­nța, dar nu es­te de­fi­ni­ti­vă și poa­te fi ata­ca­tă cu re­curs, du­pă ce apa­re mo­ti­va­rea. Pro­ce­sul a fost inițiat de Aso­ciația Con­sta­nța Alt­fel, ca­re îl are ca preșe­din­te pe se­na­to­rul in­de­pen­dent Ver­gil Chițac. „Astă­zi in­sta­nța ne-a dat drep­ta­te și a dis­pus anu­la­rea Re­gu­la­men­tu­lui Par­că­ri­lor Pu­bli­ce. Sen­ti­nța nu es­te de­fi­ni­ti­vă, dar avem spe­ra­nța că în fi­nal vom câști­ga! Am ata­cat re­gu­la­men­tul din con­si­de­ren­te le­ga­le, nu pen­tru că am fi împo­tri­va plății, deși în ra­port cu alte orașe ta­ri­ful es­te unul pi­pe­rat,mai ales în stați­u­nea Ma­maia, dar pla­ta es­te un lu­cru fi­resc. Admi­nis­trația lo­ca­lă do­rește să cre­e­ze ar­ti­fi­cial lo­curi de par­ca­re, nu ofe­ră și altă po­si­bi­li­ta­te de pla­tă, doar pla­ta prin SMS. Sunt și mul­te alte ne­re­gu­li”, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții Aso­ciați­ei Con­sta­nța Alt­fel. Par­te în pro­ces au mai fost Aso­ciația Li­ga pen­tru Drep­tu­ri­le Con­stă­nțe­ni­lor și o per­soa­nă fi­zi­că. De­ci­zia a fost pro­nu­nța­tă în da­ta de 4 iu­nie. Du­pă ce

va fi re­dac­ta­tă și co­mu­ni­ca­tă pă­rți­lor, Con­si­li­ul Lo­cal Con­sta­nța, ca­re are ca­li­ta­tea de pârât,va pu­tea fa­ce re­curs.

N-ai te­le­fon, nu poți plă­ti

Una din­tre ne­mu­lțu­mi­ri­le ce­lor din aso­ciație es­te că nu se poa­te plă­ti de­cât da­că ai te­le­fon. Nu exis­tă de­cât po­si­bi­li­ta­tea de a achi­ta prin SMS sau cu aju­to­rul unei apli­cații. Da­că nu ai te­le­fon, nu poți plă­ti. Pro­ble­ma a mai fost adu­să în ate­nția au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le. Aces­tea au in­sta­lat, în ce­le din ur­mă, do­uă dis­po­zi­ti­ve un­de se poa­te plă­ti cu cash, dar nu­mai în zo­na în ca­re își au se­di­i­le in­sta­nțe­le din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța. În res­tul orașu­lui,astfel de mo­da­li­tăți de pla­tă nu exis­tă.

SMS-ul, o teh­no­lo­gie înve­chi­tă

Chiar da­că ai te­le­fon,lu­cru­ri­le se pot com­pli­ca. Au exis­tat zi­le în ca­re no­ua apli­cație prin ca­re se fa­ce par­ca­rea a fun­cți­o­nat cu ma­re întârzi­e­re. Plă­te­ai acum prin apli­cație, fo­lo­sind SMS-ul, dar nu pri­me­ai con­fir­ma­re. Re­gu­la­men­tul spu­ne că da­că nu ai con­fir­ma­re se con­si­de­ră că nu ai plă­tit și riști să pri­mești amen­dă. Nu ai altce­va de fă­cut de­cât să aște­pți con­fir­ma­rea la mași­nă. Re­pre­zen­ta­nții fir­mei ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză apli­cația re­co­man­dă fo­lo­si­rea car­du­lui, pe mo­tiv că SMS-uri­le sunt o teh­no­lo­gie înve­chi­tă. „Mo­da­li­ta­tea de pla­tă prin SMS se ba­ze­a­ză pe o teh­no­lo­gie de pes­te 20 de ani, re­la­tiv len­tă, iar din cau­za aces­tor li­mi­tări pot apă­rea întârzi­eri în pro­ce­sa­rea SMS-uri­lor, în pe­ri­oa­de­le aglo­me­ra­te”, au pre­ci­zat aceștia. Întârzi­e­ri­le au apă­rut pri­mă­va­ra. Es­te pro­ba­bil ca va­ra, când pe li­to­ral ajung su­te de mii de tu­riști, să fie mai de­se.

Se plă­tește 24 de ore din 24

De ase­me­nea, re­gu­la­men­tul mai pre­ve­de că lo­cu­ri­le de par­ca­re sunt ta­xa­te non­stop. Spre de­o­se­bi­re de ma­jo­ri­ta­tea orașe­lor, în Con­sta­nța nu exis­tă ni­cio dis­pen­să. „În Brașov poți par­ca gra­tu­it du­pă o anu­mi­tă oră sau în we­e­kend,în Con­sta­nța nu se apli­că ni­cio re­du­ce­re. Nu știu da­că es­te nor­mal”, a spus un con­stă­nțe­an.Aces­ta a atras și ate­nția asu­pra fap­tu­lui că pe­ri­oa­da mi­ni­mă de pla­tă es­te de o oră. Chiar da­că ai tre­a­bă în cen­tru 3 mi­nu­te, tre­bu­ie să plă­tești o oră.

Re­zer­va­te doar pe tim­pul zi­lei

Re­cla­ma­nții au so­li­ci­tat anu­la­rea HCLM nr. 235 din 28.06.2018, ho­tă­râre prin ca­re a fost apro­bat re­gu­la­men­tul par­că­ri­lor pu­bli­ce.Aces­ta pre­ve­de,prin­tre alte­le,că re­zer­va­rea lo­cu­ri­lor de par­ca­re re­zi­de­nția­le va fi va­la­bi­lă de luni până vi­neri în in­ter­va­lul orar 17.00-08.00, in­clu­siv sâmbă­ta, du­mi­ni­ca și în zi­le­le sta­bi­li­te ca fi­ind săr­bă­tori le­ga­le, când pro­gra­mul es­te 00.00-24.00. Prin ur­ma­re, în in­ter­va­lul 08.00-17.00, de luni până vi­neri in­clu­siv, deți­nă­to­rul au­to­ri­zați­ei re­zer­va­re loc par­ca­re nu are ni­ci­un drept de fo­lo­si­nță pri­o­ri­ta­ră asu­pra lo­cu­lui de par­ca­re, ori­ci­ne pu­tând fo­lo­si acel loc.Po­tri­vit re­gu­la­men­tu­lui, ocu­pa­rea unui loc de par­ca­re fă­ră achi­ta­rea ta­ri­fu­lui de par­ca­re sau du­pă ex­pi­ra­rea pe­ri­oa­dei pen­tru ca­re a fost fă­cu­tă pla­ta, ne­ex­pu­ne­rea la loc vi­zi­bil de că­tre șo­feri în par­bri­zul mași­nii a ti­che­tu­lui de par­ca­re,uti­li­za­rea fă­ră drept a lo­cu­ri­lor de par­ca­re re­zer­va­te, ne­res­pec­ta­rea pro­gra­mu­lui in­sti­tu­it pen­tru par­că­ri­le de reșe­di­nță, re­fu­zul de a eli­be­ra un loc de par­ca­re re­zer­vat la so­li­ci­ta­rea ti­tu­la­ru­lui au­to­ri­zați­ei, toa­te aces­tea se pe­dep­sesc cu amen­dă de la 600 la 1.000 lei. Din cei 27 de con­si­li­eri pre­ze­nți la șe­di­nța din 28 iu­nie 2018, doar 15 au vo­tat proi­ec­tul, 7 au fost împo­tri­vă, și vor­bim aici de mem­brii PNL, iar 3 con­si­li­eri s-au abți­nut.

Exis­tă so­luții

„Aso­ciația Con­sta­nța Alt­fel a reușit să anu­le­ze, în pri­mă in­sta­nță, re­gu­la­men­tul par­că­ri­lor în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța.L-am cri­ti­cat de la bun înce­put,mă bu­cur că in­sta­nța ne-a dat drep­ta­te. Aștep­tăm cu încre­de­re even­tua­lul re­curs. De ase­me­nea, mă bu­cu­ră re­a­cți­i­le unor po­li­ti­ci­eni, ca­re sa­lu­tă de­ci­zia, și nu mă mi­ră că «ui­tă» să me­nți­o­ne­ze de la ci­ne a ple­cat. Anu­la­rea re­gu­la­men­tu­lui es­te pri­mul pas. Con­sta­nța are ne­voie de o stra­te­gie în do­me­ni­ul par­că­ri­lor.Avem so­luții,vi le vom pre­zen­ta du­pă de­ci­zia fi­na­lă a in­sta­nței”, a co­men­tat Ver­gil Chițac, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Con­sta­nța Alt­fel.

Po­tri­vit re­gu­la­men­tu­lui în vi­goa­re, plă­cuțe­le nu mai pot fi ri­di­ca­te în tim­pul zi­le­lor lu­cră­toa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.