Do­nald Trump, alu­zii și re­co­man­dări po­li­ti­ce pen­tru Lon­dra

Preșe­din­te­le Do­nald Trump și-a încheiat mi­er­curi vi­zi­ta ofi­cia­lă la Lon­dra un­de a su­sți­nut un Bre­xit dur și a es­ti­mat că Bo­ris Joh­nson ar fi un „ex­ce­lent“prim-mi­nis­tru, încăl­când uza­nțe­le di­plo­ma­ti­ce, ames­te­cându­se în viața po­li­ti­că bri­ta­ni­că.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le Do­nald Trump și-a încheiat mi­er­curi vi­zi­ta ofi­cia­lă la Lon­dra, un­de a sus­ţi­nut un Bre­xit dur și a es­ti­mat că Bo­ris Joh­nson ar fi un „ex­ce­lent“prim-mi­nis­tru, încăl­când uzan­ţe­le di­plo­ma­ti­ce, ames­te­cându-se în via­ţa po­li­ti­că bri­ta­ni­că.

Vi­zi­ta de stat efec­tua­tă de preșe­din­te­le Trump în Ma­rea Bri­ta­nie a înce­put luni, 3 iu­nie, la Pa­la­tul Buc­kin­gham, înain­te de a par­ti­ci­pa la dis­cuții cu pre­mi­e­rul bri­ta­nic și la ce­re­mo­ni­i­le or­ga­ni­za­te pen­tru co­me­mo­ra­rea De­bar­că­rii aliați­lor în Nor­man­dia. Pre­sa bri­ta­ni­că a ți­nut să su­bli­ni­e­ze că din pri­ma zi, preșe­din­te­le ame­ri­can a in­trat „din nou“în viața po­li­ti­că bri­ta­ni­că. În mod des­chis, de ace­as­tă da­tă a fă­cut pro­moție pen­tru un Bre­xit fă­ră acord, rup­tu­ra ra­di­ca­lă de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și în in­ter­vi­ul acor­dat pen­tru Sun­day Ti­mes, Trump a pre­ci­zat că pre­mi­e­rul The­re­sa May a ne­go­ciat ieși­rea din UE, dar „eu­ro­pe­nii nu au ni­mic de pi­er­dut pen­tru că ea le-a

lă­sat toa­te că­rți­le în mână“. Apoi, l-a lău­dat pe cel ca­re pa­re fa­vo­rit în cur­sa pen­tru suc­ce­si­u­nea pre­mi­e­ru­lui May, Bo­ris Joh­nson, fost pri­mar al Lon­drei și fost mi­nis­tru de Exter­ne, un „amic“ca­re „ar fa­ce o tre­a­bă foar­te bu­nă“, du­pă cum a pre­ci­zat Trump pen­tru ta­bloi­dul The Sun. O ul­ti­mă pro­vo­ca­re, el a es­ti­mat că gu­ver­nul bri­ta­nic a co­mis o eroa­re „neaso­ci­in­du-l la ne­go­ci­e­ri­le cu Bru­xel­les pe Ni­gel Fa­ra­ge, li­de­rul par­ti­du­lui Bre­xit (ex­tre­ma dre­ap­tă), câști­gă­tor în Ma­rea Bri­ta­nie a ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne. „Îmi pla­ce mult Ni­gel, are mul­te de ofe­rit“și ar fi per­mis Lon­drei să „reușe­as­că“la Bru­xel­les. Din punct de ve­de­re po­li­tic, vi­zi­ta lui Trump a avut loc în cel mai grav mo­ment de slă­bi­ci­u­ne a au­to­ri­tăți­lor bri­ta­ni­ce, ța­ra fi­ind dez­bi­na­tă și fă­ră un gu­vern ope­rați­o­nal: pre­mi­e­rul The­re­sa May nu mai es­te la co­man­dă pen­tru că va de­mi­si­o­na de la șe­fia Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor la 7 mai. Trei ani du­pă re­fe­ren­du­mul asu­pra Bre­xit, Ma­rea Bri­ta­nie se află într-un im­pas to­tal și sis­te­mul său po­li­tic es­te ame­ni­nțat de po­la­ri­za­rea pri­vind Bre­xit, ca­re di­vi­ze­a­ză atât con­ser­va­to­rii cât și la­bu­riștii, dar și de as­cen­si­u­nea par­ti­du­lui lui Fa­ra­ge.

Mai mul­te mii de ma­ni­fes­ta­nți s-au reu­nit ma­rți în ca­pi­ta­la Ma­rii Bri­ta­nii pen­tru a pro­tes­ta con­tra aces­tei vi­zi­te de stat, dar preșe­din­te­le Do­nald Trump a asi­gu­rat că nici nu i-a vă­zut.

Luni, pri­ma zi a vi­zi­tei de trei zi­le a lui Do­nald Trump, însoțit de pri­ma doam­nă, Me­la­nie Trump, a înce­put la Pa­la­tul Buc­kin­gham un­de fas­tul mo­nar­hi­ei bri­ta­ni­ce re­zer­vat șe­fi­lor de stat a fost eta­lat în onoa­rea cu­plu­lui pre­zi­de­nțial ame­ri­can – de­jun cu re­gi­na și pri­nțul Har­ry (fă­ră soția sa Me­ghan Mar­kle, ca­re a de­cli­nat par­ti­ci­pa­rea sub pre­tex­tul ma­ter­ni­tății), ban­chet re­gal cu re­gi­na, pri­nțul Char­les și Ca­mil­la, Wil­liam și Ka­te. Din mo­ti­ve de se­cu­ri­ta­te, ce­re­mo­ni­i­le de pri­mi­re s-au de­ru­lat pe pe­lu­za pa­la­tu­lui re­gal, un­de oas­peții au ate­ri­zat la bor­dul eli­cop­te­ru­lui lor, fi­ind întâmpi­nați de o gar­dă de onoa­re și sa­lu­tați de do­uă sal­ve de 41 de lo­vi­turi de tun.

Ira­nul, sub tă­ce­re

Du­pă vi­zi­ta re­ga­lă, pen­tru preșe­din­te­le ame­ri­can au ur­mat dis­cuți­i­le po­li­ti­ce, ma­rți, 4 iu­nie, la Dow­ning Stre­et cu pre­mi­e­rul The­re­sa May în ca­drul că­ro­ra a adop­tat un ton con­ci­liant și a pro­mis un acord co­mer­cial „ex­traor­di­nar“cu Lon­dra du­pă Bre­xit. Preșe­din­te­le s-a de­cla­rat „ab­so­lut si­gur“că va gă­si te­ren de înțe­le­ge­re cu Lon­dra asu­pra gi­gan­tu­lui chi­nez în te­le­co­mu­ni­cații, Hua­wei, un su­bi­ect de ten­si­u­ne între ce­le do­uă țări. Was­hin­gton fa­ce pre­si­uni asu­pra aliați­lor săi pen­tru ca Hua­wei să fie ex­clus din rețe­aua 5G fi­ind sus­pec­tat de spi­o­naj. Do­nald Trump s-a întâlnit cu o The­re­sa May pe pi­ci­or de ple­ca­re, ea ur­mând să pă­ră­se­as­că for­mal fun­cți­i­le vi­neri, du­pă ce a eșuat să or­ga­ni­ze­ze ieși­rea din UE, amâna­tă pen­tru 31 oc­tom­brie. În con­fe­ri­nța de pre­să avu­tă ală­turi de pre­mi­e­rul bri­ta­nic, Trump a ca­li­fi­cat-o „pro­fe­si­o­nis­tă ex­traor­di­na­ră“, evi­tând ori­ce re­to­ri­că și a tre­cut sub tă­ce­re su­bi­ec­te li­ti­gi­oa­se ca Hua­wei și Iran. Și a evi­de­nțiat „re­lați­i­le pri­vi­le­gia­te“între ce­le do­uă nați­uni ri­si­pind te­me­ri­le că ar pu­tea re­lua cri­ti­ci­le adre­sa­te Ma­rii Bri­ta­nii și pri­mu­lui mi­nis­tru. „Es­te cea mai ma­re alia­nță pe ca­re a cu­nos­cut-o vre­o­da­tă lu­mea“. Li­de­rul de la Ca­sa Albă a de­cla­rat că di­vo­rțul Ma­rii Bri­ta­nii de UE va des­chi­de ca­lea unui ma­re acord co­mer­cial între Sta­te­le Uni­te și Ma­rea Bri­ta­nie, acord co­mer­cial ca­re ofe­ră un po­te­nțial enorm“.

FOTO XINHUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.