Io­han­nis vrea un pact po­li­tic pro-Eu­ro­pa

PSD și ALDE au ce­rut ca re­fe­ren­du­mul pen­tru mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tuți­ei să fie or­ga­ni­zat se­pa­rat, fă­ră să se su­pra­pu­nă cu alte ale­geri. Preșe­din­te­le Io­han­nis in­vi­tă par­ti­de­le par­la­men­ta­re să sem­ne­ze un acord na­ţi­o­nal pen­tru Ro­mânia eu­ro­pe­a­nă.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis in­vi­tă par­ti­de­le par­la­men­ta­re să sem­ne­ze un acord na­ţi­o­nal pen­tru Ro­mânia eu­ro­pe­a­nă. Anun­ţul a fost fă­cut du­pă ce șe­ful sta­tu­lui a or­ga­ni­zat con­sul­tări cu par­ti­de­le par­la­men­ta­re pe te­ma apli­că­rii re­zul­ta­te­lor re­fe­ren­du­mu­lui din 26 mai pe te­me de jus­ti­ţie. PSD și ALDE au ce­rut ca re­fe­ren­du­mul pen­tru mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei să fie or­ga­ni­zat se­pa­rat, fă­ră să se su­pra­pu­nă cu alte ale­geri.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a con­ti­nuat, ieri, con­sul­tă­ri­le cu par­ti­de­le par­la­men­ta­re pen­tru pu­ne­rea în apli­ca­re a re­fe­ren­du­mu­lui pe Jus­ti­ţie din 26 mai.

Pri­mul par­tid ca­re a par­ti­ci­pat la con­sul­tă­ri­le de ieri a fost Par­ti­dul Mișca­rea Po­pu­la­ră. Li­de­rul aces­tu­ia, Eugen To­mac, a ex­pli­cat că PMP a ce­rut ca, în ca­drul de­mer­su­lui de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei, să se ţi­nă cont și de re­zul­ta­tul re­fe­ren­du­mu­lui din 2009, cel re­fe­ri­tor la nu­mă­rul ma­xim de 300 par­la­men­tari. Li­de­rul PMP a mai anun­ţat că a pro­pus Admi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­den­ţia­le ca vo­tul în dias­po­ra să se de­ru­le­ze pe du­ra­ta a do­uă zi­le, astfel încât to­ţi ce­tă­ţe­nii să poa­tă vo­ta.

Preșe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a de­cla­rat ieri, du­pă con­sul­tă­ri­le de la Co­tro­ceni, că for­ma­ţi­u­nea es­te de acord să nu exis­te am­nis­tie pen­tru fap­te de co­rup­ţie, dar are „re­zer­ve se­ri­oa­se“cu pri­vi­re la ex­tin­de­rea po­si­bi­li­tă­ţii de a ata­ca or­do­nan­ţe­le de ur­gen­ţă la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă, pen­tru că ace­as­tă in­sti­tu­ţie ar pu­tea de­ve­ni și mai mult un ar­bi­tru po­li­tic. Li­de­rul ALDE a afir­mat că for­ma­ţi­u­nea a so­li­ci­tat ca, da­că es­te ne­voie de un alt re­fe­ren­dum pen­tru re­vi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei, aces­ta să ai­bă loc „ime­diat“, nu oda­tă cu alte ale­geri, pen­tru a nu se re­pe­ta „șme­che­ria“din 26 mai.

Pro­pu­ne­rea PSD

Prim-vi­ce­preșe­din­te­le Pro Ro­mânia, Da­ni­el Con­stan­tin,

a de­cla­rat, du­pă con­sul­tă­ri­le cu preșe­din­te­le Io­han­nis, că for­ma­ţi­u­nea sus­ţi­ne te­me­le pro­pu­se la re­fe­ren­dum și pro­ce­sul de mo­di­fi­ca­re a Con­sti­tu­ţi­ei, dar a gă­sit și alte as­pec­te ce ar pu­tea fi cla­ri­fi­ca­te. Pro Ro­mânia es­te de acord ca un nou re­fe­ren­dum să fie or­ga­ni­zat în toam­nă, oda­tă cu ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le. Aces­ta a ex­pli­cat cla­ri­fi­că­ri­le

pe ca­re Pro Ro­mânia le con­si­de­ră ne­ce­sa­re: să se sti­pu­le­ze în Con­sti­tu­ţie că Ro­mânia es­te stat NATO și mem­bru al UE, să se de­ta­li­e­ze res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor tu­tu­ror ro­mâni­lor, din ţa­ră și din străi­nă­ta­te, și să se cla­ri­fi­ce sin­tag­ma „încăl­cări gra­ve ale Con­sti­tu­ţi­ei“.

Pre­mi­e­rul Viorica Dăncilă a de­cla­rat, du­pă con­sul­tă­ri­le de la Co­tro­ceni, că i-a pro­pus preșe­din­te­lui Io­han­nis for­ma­rea unui grup de lu­cru, la ni­ve­lul Par­la­men­tu­lui, con­dus de preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, Mar­cel Ci­o­la­cu, pen­tru ca re­zul­ta­te­le re­fe­ren­du­mu­lui să fie pu­se în apli­ca­re cât mai re­pe­de. De­le­ga­ţia PSD a mers la Co­tro­ceni cu man­da­tul de a sus­ţi­ne un re­fe­ren­dum de mo­di­fi­ca­re a Con­sti­tu­ţi­ei pen­tru pu­ne­rea în apli­ca­re a re­zul­ta­tu­lui con­sul­tă­rii po­pu­la­re din 26 mai, însă so­cial-de­mo­cra­ţii nu vor ca acest re­fe­ren­dum să fie su­pra­pus cu alte ale­geri.

Ce co­nți­ne pac­tul pro­pus de preșe­din­te

La fi­na­lul con­sul­tă­ri­lor, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a me­nți­o­nat că re­zul­ta­tul nu­mă­ră­rii vo­tu­ri­lor ara­tă că apro­xi­ma­tiv 6,5 mi­li­oa­ne de vo­turi au fost DA la ambe­le între­bări de la re­fe­ren­dum. „Ro­mânii au vo­tat, po­li­ti­ci­e­nii tre­bu­ie să im­ple­men­te­ze re­zul­ta­tul vo­tu­lui. Tre­bu­ie cre­a­tă le­gis­lația ca­re in­ter­zi­ce am­nis­tia și grați­e­rea pen­tru co­ru­pți. Tre­bu­ie cre­a­tă le­gis­lația pen­tru in­ter­zi­ce­rea or­do­na­nțe­lor de ur­ge­nță din do­me­ni­ul jus­tiți­ei“, a me­nți­o­nat șe­ful sta­tu­lui.

Klaus Io­han­nis a adău­gat că tre­bu­ie înțe­le­a­să im­por­ta­nța po­li­ti­că a vo­tu­lui din 26 mai, afir­mând că ro­mânii au vo­tat împo­tri­va ori­en­tă­rii an­ti-eu­ro­pe­ne a PSD și ALDE. Preșe­din­te­le a ca­rac­te­ri­zat drept „inac­cep­ta­bil“mo­dul în ca­re a fost or­ga­ni­zat vo­tul în dias­po­ra.

„Ma­jo­ri­ta­tea par­ti­de­lor sunt de acord că re­zul­ta­te­le aces­tui re­fe­ren­dum tre­bu­ie im­ple­men­ta­te așa cum a vo­tat po­po­rul“, a me­nți­o­nat preșe­din­te­le. Io­han­nis a in­vi­tat par­ti­de­le să sem­ne­ze un pact pen­tru con­so­li­da­rea par­cur­su­lui eu­ro­pe­an al Ro­mâni­ei. Acor­dul co­nți­ne tran­spu­ne­rea în le­gis­lație a in­ter­di­cți­ei de a da am­nis­tia și grați­e­rea, dar și a in­ter­zi­ce­rii or­do­na­nțe­lor de ur­ge­nță pe te­me le­ga­te de jus­tiție. De ase­me­nea, acor­dul pre­ve­de anu­la­rea mo­di­fi­că­ri­lor fă­cu­te în ul­ti­mii ani la le­gi­le Jus­tiți­ei. Re­vi­zu­i­rea le­gi­lor Jus­tiți­ei ar ur­ma să vi­ze­ze și schim­bă­ri­le con­tes­ta­te de ofi­cia­lii eu­ro­peni. Par­ti­de­le ar ur­ma să se an­ga­je­ze să ia mă­suri pen­tru a per­mi­te vo­tul ro­mâni­lor din dias­po­ra.

Înain­tea pri­mei run­de de con­sul­tări cu for­ma­ţi­u­ni­le po­li­ti­ce re­pre­zen­ta­te în Par­la­ment, Klaus Io­han­nis a afir­mat că re­fe­ren­du­mul pen­tru re­vi­zu­i­rea Le­gii fun­da­men­ta­le ar pu­tea fi „su­pra­pus pes­te una din­tre ale­ge­ri­le ca­re vor ve­ni în ur­mă­to­rul an“, res­pec­tiv ale­ge­ri­le lo­ca­le sau par­la­men­ta­re. Ma­rți au fost la con­sul­tări PNL, USR și UDMR, ca­re și-au ex­pri­mat su­sți­ne­rea pen­tru de­mer­su­ri­le preșe­din­te­lui Io­han­nis.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.