Cam­pa­nia „Fa­ke news“crește ten­si­u­ni­le în es­tul Eu­ro­pei

Un ma­te­rial de de­zin­for­ma­re di­fu­zat în me­di­ul on­li­ne cre­e­a­ză ten­si­uni, în aces­te zi­le, între gu­ver­ne­le Ro­mâni­ei și Ucrai­nei.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Un ma­te­rial de de­zin­for­ma­re di­fu­zat în me­di­ul on­li­ne cre­e­a­ză ten­si­uni, în aces­te zi­le, între gu­ver­ne­le Ro­mâni­ei și Ucrai­nei. Acum câte­va zi­le, pe in­ter­net a fost pos­tat un clip vi­deo ca­re încer­ca să acre­di­te­ze ide­ea că Ro­mânia ar avea pre­te­nții te­ri­to­ria­le față de Ucrai­na și că in­te­nți­o­nea­ză să le re­zol­ve încer­când să ocu­pe nor­dul Bu­co­vi­nei – re­gi­u­ne ca­re a fă­cut par­te din sta­tul ro­mân până în anul 1940.

Acum câte­va zi­le, pe in­ter­net a fost pos­tat un clip vi­deo ca­re încer­ca să acre­di­te­ze ide­ea că Ro­mânia ar avea pre­te­nții te­ri­to­ria­le față de Ucrai­na și că in­te­nți­o­nea­ză să le re­zol­ve încer­când să ocu­pe nor­dul Bu­co­vi­nei – re­gi­u­ne ca­re a fă­cut par­te din sta­tul ro­mân până în anul 1940.

Ma­te­ria­lul pe ace­as­tă te­mă a fost pos­tat pe in­ter­net de o per­soa­nă ca­re se au­to­ca­rac­te­ri­ze­a­ză ca fi­ind blog­ger, ca­re are un nu­me per­fect ro­mânesc și ca­re, se pa­re, trăi­ește în Ro­mânia. Iniția­ti­va aces­tu­ia fa­ce par­te, evi­dent, din ca­te­go­ria fa­ke news, iar au­to­ri­tăți­le de la Bu­cu­rești au de­cis să nu fa­că ni­ci­un co­men­ta­riu pu­blic pe acest su­bi­ect.

Ten­ta­ti­va de ma­ni­pu­la­re ar fi eșuat da­că, din pă­ca­te, nu ar fi că­zut în cap­ca­nă au­to­ri­tăți­le de la Ki­ev, ca­re au avut o re­a­cție pri­pi­tă.Astfel, un pro­cu­ror mi­li­tar ucrai­nean de rang înalt a dat o

de­cla­rație în ca­re afir­ma că res­pec­ti­vul ma­te­rial, re­fe­ri­tor la așa-zi­se­le re­ven­di­cări ale Ro­mâni­ei, re­pre­zin­tă o încăl­ca­re a in­te­gri­tății te­ri­to­ria­le a Ucrai­nei. Efec­tul aces­tei de­cla­rații a ofi­cia­lu­lui ucrai­nean a fost că res­pec­ti­vul ma­te­rial vi­deo de pe in­ter­net, ca­re avu­se­se până atunci sub 300 de ac­ce­sări, a fost ac­ce­sat,ul­te­ri­or,de pes­te 100.000 de per­soa­ne.

Toa­te aces­te da­te au fost pre­zen­ta­te ieri, la Bu­cu­rești, de eu­ro­par­la­men­ta­rul Ra­mo­na Mă­nes­cu, în fața unui grup res­trâns de spe­cia­liști și de jur­na­liști, în ca­drul con­fe­ri­nței „Fa­ke news – un pe­ri­col la adre­sa de­mo­crați­ei”. Con­fe­ri­nța a fost or­ga­ni­za­tă de Co­mi­sia pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne din Ca­me­ra De­pu­tați­lor în co­la­bo­ra­re cu Fo­ru­mul Eu­ro­po­lis.

Du­pă cum se știe, Ucrai­na es­te stat par­te­ner al NATO și are în pre­zent re­lații de bu­nă ve­ci­nă­ta­te cu Ro­mânia, fă­ră a exis­ta re­ven­di­cări te­ri­to­ria­le din par­tea vreu­neia din­tre ce­le do­uă țări. Ieri, eu­ro­par­la­men­ta­rul Ra­mo­na Mă­nes­cu a ex­pli­cat că în spa­te­le aces­tei ten­ta­ti­ve de ma­ni­pu­la­re re­fe­ri­toa­re la nor­dul Bu­co­vi­nei stau in­te­re­se­le Ru­si­ei lui Pu­tin. Du­pă cum a ex­pli­cat Ra­mo­na Mă­nes­cu, efec­tul ma­te­ria­lu­lui fa­ke news di­fu­zat pe in­ter­net s-a do­rit a fi si­mi­lar efec­tu­lui ști­rii (re­a­le) con­form că­reia preșe­din­te­le Pu­tin i-a ofe­rit li­de­ru­lui de la Chiși­nău, Igor Do­don, o har­tă a “Mol­do­vei Mari”.

„Se înce­ar­că întreți­ne­rea ideii că, la un mo­ment dat, har­ta po­li­ti­că din ace­as­tă zo­nă a Eu­ro­pei se va schim­ba, astfel jus­ti­fi­cându-se și ane­xa­rea Pe­nin­su­lei Cri­me­ea de că­tre Ru­sia”, a su­bli­niat Ra­mo­na Mă­nes­cu.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.