Le­cție de di­plo­mație la Șu­mu­leu Ci­uc

Unul din­tre mo­men­te­le vi­zi­tei Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif în Ro­mânia a fost mar­cat de un gest po­li­tic foar­te in­te­re­sant, dar des­tul de puțin me­dia­ti­zat.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Unul din­tre mo­men­te­le ne­pre­vă­zu­te ale că­lă­to­ri­ei Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif în Ro­mânia s-a înre­gis­trat pe tim­pul vi­zi­tei la Sanc­tua­rul din Șu­mu­leu Ci­uc, aces­ta fi­ind un obi­ec­tiv re­li­gi­os foar­te cu­nos­cut de co­mu­ni­ta­tea ca­to­li­că. Ime­diat du­pă so­si­rea la Șu­mu­leu Ci­uc a Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif, în di­fu­zoa­re a fost pus im­nul Unga­ri­ei – deși vi­zi­ta Pa­pei în Ro­mânia nu avea ni­cio le­gă­tu­ră cu sta­tul un­gar.

Unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te mo­men­te ale vi­zi­tei Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif în Ro­mânia a fost vi­zi­ta la Sanc­tua­rul din Șu­mu­leu Ci­uc (ju­dețul Har­ghi­ta), aces­ta fi­ind un obi­ec­tiv re­li­gi­os foar­te cu­nos­cut de co­mu­ni­ta­tea ca­to­li­că. Ime­diat du­pă so­si­rea la Șu­mu­leu Ci­uc a Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif, prin­tr-o de­ci­zie ai că­rei au­tori nu sunt de­o­cam­da­tă cu­nos­cuți, în di­fu­zoa­re a fost pus im­nul Unga­ri­ei – deși vi­zi­ta Pa­pei în Ro­mânia nu avea ni­cio le­gă­tu­ră cu sta­tul un­gar.

Re­a­cția Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif, la acel mo­ment, a fost foar­te in­te­re­san­tă: „Du­pă o dis­cuție cu doi apro­piați, Pa­pa s-a ri­di­cat și a ple­cat în tim­pul im­nu­lui ma­ghiar“.Ace­as­tă si­tuație de­li­ca­tă, ca­re a fost de­păși­tă prin ges­tul Su­ve­ra­nu­lui Pon­tif, a fost re­la­ta­tă, ieri, la Bu­cu­rești, de prof. univ. dr. Dan Dun­ga­ciu, di­rec­to­rul Insti­tu­tu­lui de Ști­i­nțe Po­li­ti­ce și Re­lații Inter­nați­o­na­le (ISPRI) al Aca­de­mi­ei Ro­mâne.

Di­rec­to­rul ISPRI a abor­dat acest su­bi­ect într-o con­fe­ri­nță in­ti­tu­la­tă „Fa­ke news – un pe­ri­col la adre­sa de­mo­crați­ei“, con­fe­ri­nță or­ga­ni­za­tă de Co­mi­sia pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne din Ca­me­ra De­pu­tați­lor în co­la­bo­ra­re cu Fo­ru­mul Eu­ro­po­lis.

„Nu e clar da­că Pa­pa a ști­ut că ace­la e im­nul ma­ghiar“, a ex­pli­cat Dan Dun­ga­ciu, dar în mod cert, ges­tul aces­tu­ia a pro­dus de­za­mă­gi­re și iri­ta­re la Bu­da­pes­ta. Mai ales că, în mu­lți­mea de la Șu­mu­leu Ci­uc era pre­zent, ca sim­plu ce­tățe­an, adi­că fă­ră a fi pri­mit vreo in­vi­tație ofi­cia­lă din par­tea au­to­ri­tăți­lor ro­mâne, și preșe­din­te­le Unga­ri­ei, Ja­nos Ader.

Un alt ele­ment in­te­re­sant es­te că Su­ve­ra­nul Pon­tif, li­de­rul a pes­te un mi­liard de ca­to­lici de pe toa­te con­ti­nen­te­le, n-a împăr­tășit pe ni­meni cu pri­le­jul vi­zi­tei sa­le la Șu­mu­leu Ci­uc. Iar preșe­din­te­le Unga­ri­ei

și-ar fi do­rit să pri­me­as­că ace­as­tă fa­voa­re din par­tea Pa­pei, chiar pe te­ri­to­ri­ul Tran­sil­va­ni­ei, ce­ea ce ar fi avut și o sem­ni­fi­cație po­li­ti­că. Se spe­cu­le­a­ză că mo­men­tul in­to­nă­rii im­nu­lui Unga­ri­ei și cel al împăr­tăși­rii preșe­din­te­lui Unga­ri­ei (da­că ar fi avut loc) au fost spe­cial pre­gă­ti­te pen­tru a ajun­ge să in­ci­te ten­di­nțe­le re­vi­zi­o­nis­te, cu pri­vi­re la Tran­sil­va­nia, ai unor re­pre­zen­ta­nți ai co­mu­ni­tății ma­ghia­re.

Des­pre im­nul ca­re s-a au­zit la Șu­mu­leu Ci­uc, o ex­pli­cație a ofe­rit pre­o­tul Ko­rom Imre, pă­rin­te­le pa­roh din orașul Ghe­or­ghi­eni,într-o de­cla­rație di­fu­za­tă, de la fața lo­cu­lui, de o te­le­vi­zi­u­ne de știri din Ro­mânia.

„S-a bă­tut foar­te mult mo­ne­da pe fap­tul că se va cânta Im­nul Unga­ri­ei. Im­nul Unga­ri­ei es­te de fapt aces­ta pe ca­re îl au­ziți acum în di­fu­zoa­re. Aces­ta es­te im­nul is­to­ric și e o ru­gă­ci­u­ne.Im­nul de stat al Unga­ri­ei,ca­re de­ran­je­a­ză pe foar­te mu­lți, es­te de fapt tot ru­gă­ci­u­ne și nu a fost in­ter­zis nici mă­car în pe­ri­oa­da co­mu­nis­tă. A fost sin­gu­rul stat din lu­me în pe­ri­oa­da co­mu­nis­tă al că­rui imn a înce­put cu in­vo­ca­rea bu­nu­lui Dum­ne­zeu“, a su­sți­nut pre­o­tul Ko­rom Imre.

Re­a­cții aci­de din Unga­ria

Pen­tru a da mai mul­tă greu­ta­te vi­zi­tei Pa­pei în re­gi­u­nea cu po­pu­lație ma­jo­ri­tar ma­ghia­ră, me­dia din Unga­ria ar fi di­fu­zat și in­for­mația că la Șu­mu­leu Ci­uc au venit un mi­li­on de oa­meni, deși „n-au fost nici de pe de­par­te atât de mu­lți“, a pre­ci­zat prof. Dan Dun­ga­ciu. Du­pă cum se știe, punc­tul cul­mi­nant, cu cel mai nu­me­ros pu­blic, din pro­gra­mul Pa­pei în Ro­mânia s-a înre­gis­trat, ul­te­ri­or, la Blaj, un­de Su­ve­ra­nul Pon­tif a și mu­lțu­mit au­to­ri­tăți­lor și po­pu­lați­ei Ro­mâni­ei pen­tru mo­dul în ca­re a fost pri­mit.

Evi­dent că au­to­ri­tăți­le din Unga­ria nu-l pot san­cți­o­na pe Pa­pa Fran­cisc pen­tru ati­tu­di­nea lui exem­pla­ră avu­tă pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei. În schimb, me­dia din Unga­ria are în aces­te zi­le re­a­cții aci­de față de Ro­mânia.

Una din­tre ce­le mai cu­nos­cu­te a fost di­fu­za­rea

unei fo­to­gra­fii tru­ca­te, de că­tre un post de te­le­vi­zi­u­ne apro­piat de par­ti­dul pre­mi­e­ru­lui Vik­tor Orban. În fo­to­gra­fie apar preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­an-Clau­de Jun­cker, ca­re par că se să­ru­tă pe gu­ră. Într-ade­văr, cei doi li­deri s-au întâlnit la Si­biu și au o re­lație per­so­na­lă foar­te bu­nă, dar ace­as­tă sce­nă nu a exis­tat între ei. Ima­gi­nea con­stru­i­tă de jur­na­liștii de la Bu­da­pes­ta es­te apa­rent co­pia­tă du­pă o fo­to­gra­fie di­fu­za­tă în ul­ti­mii ani ai co­mu­nis­mu­lui, în ca­re se să­ru­tau foștii șe­fi de stat Le­o­nid Brej­nev (URSS) și Eri­ch Ho­nec­ker (RDG).

Pe lângă fap­tul că fo­to­gra­fia în ca­re sunt pre­zen­tați Io­han­nis și Jun­cker es­te tru­ca­tă,ea a fost însoți­tă,în mo­men­tul di­fu­ză­rii pe pos­tul TV din Unga­ria, și de un co­men­ta­riu jig­ni­tor emis de un an­ga­jat al res­pec­ti­vei in­sti­tuții me­dia: „Co­pii, în 30 de ani nu s-a întâmplat ni­mic. Voi pe ci­ne aţi vo­ta? Boșo­ro­gi ca­re se amuși­nea­ză în pu­blic? Jun­cker și un ma­re eu­ro­pe­an des­pre ca­re nu știu ci­ne e“.

Pe de altă par­te, un si­te din Unga­ria a anu­nțat de­ja că în fo­to­gra­fia ori­gi­na­lă apă­re­au de fapt Je­an-Clau­de Jun­cker și Frans Tim­mer­mans, pri­mul să­ru­tându-l pe cap pe prim-vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne.

Cum poa­te fi con­tra­ca­rat fe­no­me­nul fa­ke news

Cam­pa­ni­i­le de ma­ni­pu­la­re de­ru­la­te prin in­ter­me­di­ul ști­ri­lor fal­se sunt greu de com­bă­tut, pen­tru că

re­a­cți­i­le au­to­ri­tăți­lor ar pu­tea fi con­si­de­ra­te că încal­că drep­tul la li­be­ră ex­pri­ma­re sau li­ber­ta­tea pre­sei. To­tuși, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă

con­si­de­ră fe­no­me­nul fa­ke news drept o com­po­nen­tă a „răz­boi­u­lui hi­brid“, adi­că o ame­ni­nța­re la adre­sa UE, aver­ti­zând că ase­me­nea

ata­curi por­nesc de ce­le mai mul­te ori din Ru­sia și s-au in­ten­si­fi­cat du­pă ce Ru­sia a ata­cat Ucrai­na, ocu­pând pe­nin­su­la Cri­me­ea – ce­ea ce a de­ter­mi­nat im­pu­ne­rea de san­cți­uni inter­nați­o­na­le împo­tri­va re­gi­mu­lui con­dus de Vla­di­mir Pu­tin.

De ase­me­nea, o se­rie de țări eu­ro­pe­ne,prin­tre ca­re Fra­nța, Da­ne­mar­ca și ce­le trei sta­te bal­ti­ce, au adop­tat mă­suri le­gis­la­ti­ve ca­re să con­tra­ca­re­ze agre­si­u­ni­le tip fa­ke news. De exem­plu, din toam­na anu­lui 2018, „în Fra­nța exis­tă o le­ge ca­re per­mi­te să fie sus­pen­da­tă ac­ti­vi­ta­tea unui si­te sau a unui post de te­le­vi­zi­u­ne ca­re pro­pa­gă știri fal­se.Dar ace­as­tă le­ge se poa­te apli­ca doar în pe­ri­oa­de elec­to­ra­le“, a ex­pli­cat, ieri, în ca­drul con­fe­ri­nței de la Bu­cu­rești, Ho­ria Bli­dar, coor­do­na­to­rul Fo­ru­mu­lui Eu­ro­po­lis.

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.