Sum­mi­tu­ri­le de la Mec­ca ale re­gi­lor și șe­fi­lor de stat ara­bi au re­le­vat di­vi­za­rea sun­ni­tă

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Re­ge­le Ara­bi­ei Sau­di­te, ca­re a con­vo­cat de ur­ge­nță mo­nar­hi­i­le din Golf și din Li­ga Ara­bă pen­tru a le mo­bi­li­za con­tra ri­va­lu­lui ira­nian, a obți­nut o su­sți­ne­re cva­si­u­na­ni­mă, cu ex­ce­pția Ira­ku­lui, Te­he­ra­nul acu­zând Ria­dul că se­a­mă­nă dis­cor­die.

Do­uă sum­mi­turi au fost or­ga­ni­za­te la Mec­ca, ur­ma­re a ata­cu­ri­lor ca­re au ali­men­tat ten­si­u­ni­le în re­gi­u­ne – sum­mi­tul ex­traor­di­nar

al Con­si­li­u­lui de Coo­pe­ra­re al Gol­fu­lui (CCG) și cel al Li­gii Ara­be, ur­ma­te de reu­ni­u­nea Orga­ni­zați­ei de coo­pe­ra­re is­la­mi­că (OCI). Întâlni­ri­le erau des­ti­na­te să con­vin­gă aliații Ara­bi­ei Sau­di­te să o su­sți­nă în dis­pu­ta cu Ira­nul. În co­mu­ni­ca­tul fi­nal, CCG și-a ex­pri­mat so­li­da­ri­ta­tea cu Riad și a reînnoit „su­sți­ne­rea stra­te­gi­ei ame­ri­ca­ne față de Iran, in­clu­siv în ce­ea ce pri­vește pro­gra­me­le sa­le nu­cle­a­re și ba­lis­ti­ce, ac­ti­vi­tăți­le sa­le de des­ta­bi­li­za­re, su­sți­ne­rea te­ro­ris­mu­lui (…) și ac­ti­vi­tăți­lor os­ti­le ale hut­si­lor“în Ye­men.

Qa­ta­rul a apă­rut însă ca ele­ment tur­bu­lent du­pă ce mi­nis­trul său de Exter­ne, Mo­ham­mad ben Abder­rah­ma­ne al-Thani, a ex­pri­mat „re­zer­ve“asu­pra sum­mi­tu­ri­lor de la Mec­ca, afir­mând că ța­ra sa „nu a fost con­sul­ta­tă“pen­tru co­mu­ni­ca­te­le fi­na­le. Și s-a între­bat re­to­ric da­că un co­mu­ni­cat pooa­te evo­ca un „Golf uni­fi­cat“în timp ce per­sis­tă blo­ca­da Qa­ta­ru­lui. Iri­ta­tă, ta­bă­ra pro-Riad a tri­mis în de­ri­zo­riu res­pin­ge­rea con­clu­zi­i­lor de că­tre Qa­tar. Do­ha a răs­puns pre­zent la Mec­ca, în po­fi­da izo­lă­rii sa­le im­pu­să din iu­nie 2017 de că­tre Ara­bia Sau­di­tă, Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, Ba­hrein și Egipt, ca­re au acu­zat Qa­ta­rul că su­sți­ne mișcă­ri­le is­la­mis­te ra­di­ca­le și se apro­pie de Iran. La Mec­ca a avut loc o pri­mă întâlni­re la ni­vel înalt din ul­ti­mii doi ani, dar nu a lă­sat să se între­va­dă un „dez­gheț“apro­piat.

Semn al ten­si­u­ni­lor din re­gi­u­ne, Ira­kul, ța­ră si­tua­tă în nor­dul re­ga­tu­lui sau­dit, a de­za­pro­bat co­mu­ni­ca­tul pu­bli­cat de sta­te­le ara­be. Preșe­din­te­le ira­kian, Bar­ham Sa­leh, a că­rui ța­ră întreți­ne bu­ne re­lații cu Te­he­ran și cu Was­hin­gton, a de­cla­rat că spe­ră ca se­cu­ri­ta­tea Ira­nu­lui să nu fie în pe­ri­col. La Te­he­ran, mi­nis­trul de Exter­ne, Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif, a acu­zat Ara­bia Sau­di­tă că „se­a­mă­nă di­vi­zi­u­nea“în Ori­en­tul Mij­lo­ciu și a cri­ti­cat ten­ta­ti­ve­le ri­va­lu­lui sau­dit de a mo­bi­li­za ță­ri­le mu­sul­ma­ne con­tra Ira­nu­lui. Aflat în ur­mă cu o săp­tă­mână în Irak, Za­rif a pro­pus un „pact de nea­gre­si­u­ne“între Iran și ve­ci­nii săi din Golf, adău­gând că Te­he­ra­nul do­rește re­lații echi­li­bra­te cu toa­te sta­te­le re­gi­u­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.