BUCURESTIU­L

es­te in fa­li­ment? Ce ur­me­a­za

Romania Libera - - Op & Ed -

Re­cent, pri­ma­rul ge­ne­ral, Ga­bri­e­la Fi­rea, a de­cla­rat că si­tua­ţia es­te foar­te gra­vă în Bu­cu­rești și se poa­te vor­bi des­pre un fa­li­ment ne­de­cla­rat. Am scris pe acest su­bi­ect de foar­te mul­te ori în ul­ti­mii ani.

Amin­tesc nu­mai că încă de la anun­ţul fă­cut de pri­ma­rul ge­ne­ral des­pre înfi­in­ţa­rea com­pa­ni­i­lor mu­ni­ci­pa­le am pu­bli­cat, pe 25 fe­brua­rie 2017, un ar­ti­col, in­ti­tu­lat „Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei își con­sti­tu­ie un cha­e­bol de stat ca­re va adu­ce Bu­cu­rești­ul în fa­li­ment”. „Cha­e­bol”-uri­le sunt aglo­me­ră­ri­le eco­no­mi­ce sud-co­re­e­ne, pre­cum Da­e­woo (ca­re a dat fa­li­ment) sau Hyun­day, ce con­stru­i­esc de la ac la tanc și au avut, așa cum vor mai avea, mari pro­ble­me.

Îl ci­tam atunci pe con­sul­tan­tul în ma­na­ge­ment Va­len­tin Io­nes­cu, afir­mând: „Sin­gu­ra între­ba­re ca­re poa­te fi pu­să e da­că Pri­mă­ria vrea să preia Elcen și să cre­e­ze un sis­tem in­te­grat, că așa re­zul­tă. Da­că fa­ce ace­as­ta, ba­gă în fa­li­ment tot Bu­cu­rești­ul”.

Ei bi­ne, așa cum am scris de mai mul­te ori, nici nu a mai fost ne­voie ca Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei să preia Elcen. Se îndre­ap­tă spre fa­li­ment, așa cum spu­ne chiar Ga­bri­e­la Fi­rea, înain­te de ace­as­ta. Ce­ea ce es­te su­pra­re­a­list e că pri­ma­rul ge­ne­ral con­ti­nuă să încer­ce să fa­că din do­uă ne­voi, Ra­det și Elcen, una de do­uă ori mai ma­re, în po­fi­da fap­tu­lui că nici una din­tre ne­voi nu mai are

bani și nici Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei. Ba, mai înce­ar­că să ia și un cre­dit, ca să plă­te­as­că o par­te din da­to­ri­i­le Ra­det, pentru ca apoi să mu­te Elcen și Ra­det pe do­uă noi com­pa­nii, ca­re să per­pe­tue­ze sis­te­mul ter­mo­fi­că­rii fa­li­men­ta­re ac­tua­le bu­cu­rește­ne.

Pentru ci­ne nu mai ţi­ne min­te: la înce­pu­tul anu­lui 2017, Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei și-a pro­pus să fie si­mul­tan ta­xi­me­trist, gu­noi­er, con­struc­tor și ener­ge­ti­cian al Bu­cu­rești­u­lui, dar nu nu­mai. Exis­tă, de exem­plu, o com­pa­nie de pa­ză și pro­tec­ţie, un­de, așa cum dez­vă­lu­ia G4Me­dia.ro, era boss Cor­ne­li­us Roși­ia­nu, fos­tul jur­na­list din TVR, de la Re­vo­lu­ţie și de la Mi­ne­ria­da 13-15 iu­nie 1990.

Evi­dent, ma­jo­ri­ta­tea ce­lor 19, 21 sau 22 de com­pa­nii mu­ni­ci­pa­le (ni­meni nu știe si­gur, dar nici nu mai con­te­a­ză) sunt pe pi­er­deri, ori pro­fi­tul lor es­te mi­nus­cul. De când li s-a de­cla­rat ile­ga­li­ta­tea con­sti­tu­i­rii, au con­ti­nuat să înghi­tă încă 2 mi­li­oa­ne de lei. Ce mai con­te­a­ză?

Tot în ar­ti­co­lul scris în fe­brua­rie 2017, pro­fe­so­rul uni­ver­si­tar de Economie Mir­cea Coșea, ti­tu­la­rul Ca­te­drei de Economie de la ASE, aver­ti­za că acest proi­ect “e un in­stru­ment de furt ex­traor­di­nar de efi­ci­ent. Având 19 com­pa­nii, es­te aproa­pe im­po­si­bil să con­tro­le­zi flu­xul de fi­nan­ţări”.

Încet-încet, bu­ge­te­le le­au fost tăia­te, dar nu și sa­la­ri­i­le imen­se, un­de, con­form sur­se­lor Opo­zi­ţi­ei din CGMB, sunt to­ţi prop­ti­ţii pentru ca­re a fost cre­a­tă ace­as­tă mași­nă­rie de to­cat bani grei. Acum, pri­ma­rul ge­ne­ral înce­ar­că să dea vi­na pe Li­viu Drag­nea.

„Eu sunt pre­o­cu­pa­tă în acest timp de fap­tul că Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei are un bu­get mult mai mic de­cât cel ca­re s-a pro­mis și prog­no­zat. A fost unul pe hârtie. Îmi pa­re rău că ai mei co­le­gi pri­mari m-au lă­sat sin­gu­ră, anul tre­cut, să mă bat cu știți dum­nea­voas­tră ci­ne (Li­viu Drag­nea - n.r.), pentru că pro­ba­bil unii s-au bu­cu­rat că s-au tăiat bani de la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, dar acum toți sun­tem în fa­li­ment ne­de­cla­rat. Sper ca mă­car de ace­as­tă da­tă să fim uniți”, a afir­mat Fi­rea.

Ce ur­me­a­ză? Ar fi o ma­re mi­nu­ne da­că nu exact ce spu­neau in­ter­lo­cu­to­rii mei încă din fe­brua­rie 2017. “Admi­nis­trăm un fa­li­ment. Fa­li­men­tul Bu­cu­rești­u­lui”, cre­dea ana­lis­tul So­rin Di­nu încă de pe atunci. Cum s-ar pu­tea sto­pa ajun­ge­rea la o ase­me­nea si­tua­ţie dra­ma­ti­că? Sim­plu: prin­tr-o te­ra­pie de șoc pe ter­men scurt, com­bi­na­tă cu mă­suri soft pe ter­men me­diu și lung.

Ce­le 20-și-ce­va de com­pa­nii mu­ni­ci­pa­le, cred eu (dar poa­te că mă înșel), ar tre­bui să fie des­fi­in­ţa­te cât mai re­pe­de. Pentru ter­mo­fi­ca­re, ar tre­bui fă­cut un plan de con­ver­ti­re trep­ta­tă a ac­tua­lu­lui sis­tem, în câţi­va ani, într-unul ba­zat pe ter­mo­cen­tra­le de cvar­tal și de bloc. Po­ves­tea es­te foar­te com­pli­ca­tă și pre­su­pu­ne com­po­nen­te pe­na­le, pentru că are le­gă­turi cu ma­fia gu­noai­e­lor. Nu de­ta­li­ez aici. Res­tul „cha­e­bol”-ului bu­cu­rește­an fa­li­men­tar tre­bu­ie să tre­a­că prin­tr-un au­dit in­sti­tu­ţi­o­nal, apoi re­for­mat ra­pid, fă­ră prea mul­te dis­cu­ţii și ba­let in­sti­tu­ţi­o­nal, du­pă pla­nul in­di­cat de au­to­rul au­di­tu­lui, ca­re tre­bu­ie să fie una din­tre ma­ri­le com­pa­nii din Big Fo­ur-ul glo­bal al con­sul­tan­ţei, nu Flo­ri­ci­ca SRL de pe Dâmbo­vi­ţa.

Ori­ce zi întârzia­tă cos­tă bani. În se­zo­nul re­ce - în iar­na tre­cu­tă, așa cum mi-a de­cla­rat re­gre­ta­tul ex­pert în Ener­ge­ti­că Tu­dor Po­pes­cu - în pă­mânt se scurg can­ti­tă­ţi imen­se de apă ter­mi­că. Mi-e și fri­că să scriu din nou câte. Pe ca­re o plă­tim noi.

Mă tem însă că lu­cru­ri­le nu se vor des­fășu­ra nici așa de sim­plu, nici atât de ra­pid. Mai avem mult de pă­ti­mit.

FOTO AGERPRES

FLO­RIN BU­DES­CU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.