Ro­mânia, 2-2 înșe­lă­tor cu „vi­kin­gii“din Nor­ve­gia

Du­pă înfrânge­rea ne­me­ri­ta­tă din Sue­dia (n.r. – 2-1), tri­co­lo­rii au reușit să smul­gă in ex­tre­mis o re­mi­ză în fața Nor­ve­gi­ei, ce­a­lal­tă re­pre­zen­ta­ti­vă nor­di­că din gru­pa F. Punc­tul obți­nut la Oslo păs­tre­a­ză Ro­mânia în gra­fic pentru ca­li­fi­ca­rea la EURO 2020.

Romania Libera - - Prima Pagina - că­tă­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Du­pă înfrânge­rea ne­me­ri­ta­tă din Sue­dia (n.r. – 2-1), tri­co­lo­rii au reușit să smul­gă in ex­tre­mis o re­mi­ză în fața Nor­ve­gi­ei, ce­a­lal­tă re­pre­zen­ta­ti­vă nor­di­că din Gru­pa F. Punc­tul obți­nut la Oslo păs­tre­a­ză Ro­mânia în gra­fic pentru ca­li­fi­ca­rea la EURO 2020.

În po­fi­da ac­ci­den­tă­rii lui Răz­van Ma­rin, ca­re a su­fe­rit o con­trac­tu­ră mus­cu­la­ră chiar înain­te de meci, spe­ra­nțe­le mi­cro­biști­lor ro­mâni se îndrep­tau că­tre o vic­to­rie, mai ales că „Gu­riță“pro­mi­tea o for­mu­lă de start ofen­si­vă. Re­a­li­ta­tea a fost cu to­tul alta. Nor­di­cii au do­mi­nat jo­cul și au avut pri­ma opor­tu­ni­ta­te de gol în mi­nu­tul 9,dar Sel­na­es a fost sem­na­li­zat greșit în of­said. Așa cum ne-am obișnu­it, Tă­tă­rușa­nu a fost unul

din­tre cei mai buni ju­că­tori de pe te­ren,reușind câte­va in­ter­venții pro­vi­de­nția­le. Ro­mânia a avut pu­ţi­ne ac­ţi­uni reuși­te în pri­ma re­pri­ză, re­mar­cându-se doar la lo­vi­tu­ra sla­bă de cap a lui Pușcaș din mi­nu­tul 30.

Du­pă o pri­mă re­pri­ză ste­ri­lă, Nor­ve­gia a ieșit mai de­ci­să de la ves­tia­re și a reușit să des­chi­dă sco­rul în mi­nu­tul 56 prin Elyo­u­no­us­si,du­pă o ga­fă a lui Anton.

Un prim 11 nu prea Gro­zav

Deși nu a avut evo­luții im­pre­si­o­nan­te și vi­ne de la o echi­pă ca­re s-a bă­tut la re­tro­gra­da­re în Unga­ria, Gro­zav a fost ti­tu­la­ri­zat în fața ce­lui mai bun mij­lo­caș din cam­pi­o­na­tul in­tern, Ia­nis Ha­gi. Ju­că­to­rul de 28 de ani a ju­cat însă slab și a fost schim­bat în mi­nu­tul 60, când în lo­cul său a in­trat Ia­nis.Mij­lo­cașul,pentru ca­re Gi­gi Be­ca­li i-a ofe­rit lui Gi­că Ha­gi su­ma de 3,5 mi­li­oa­ne de euro și 30% din­tr-un vi­i­tor tran­sfer, a evo­luat foar­te bi­ne și a reușit, prin pa­se­le sa­le, să ani­me jo­cul. Cu toa­te aces­tea, nor­di­cii și-au ma­jo­rat avan­ta­jul în mi­nu­tul 70, prin Ode­gaard. Con­tra a mu­tat ime­diat și l-a înlo­cu­it și pe Stan­ciu, ine­xis­tent în meci, cu Ma­xim.

Keșe­ru, do­uă go­luri în 15 mi­nu­te

Ata­can­tul lui Lu­do­go­rets Raz­grad a reușit să re­du­că din han­di­cap în mi­nu­tul 77, du­pă un cor­ner, ca mai apoi, în mi­nu­tul 92, să mar­che­ze go­lul de 2-2, du­pă o fa­ză sus­pec­tă de of­said. „Sen­za­ţie de ne­des­cris, nici nu îmi venea să cred, am vă­zut ar­bi­trul că se ui­ta la cen­tru,mă gânde­am să nu fie VAR, erau atâtea gânduri în min­tea mea. Am vă­zut bu­cu­ria, se ve­dea pe fa­ţa noas­tră,asta me­ri­ta ori­ce efort po­si­bil.Mi se pă­rea frus­trant, nu eram chiar in­fe­ri­ori să pi­er­dem cu 2-0. Chiar am avut oca­zii în re­pri­za a do­ua, pu­te­am să înscri­em“, a de­cla­rat Keșe­ru.

Se­le­cți­o­ne­rul a ad­mis că nu a fost foar­te in­spi­rat atunci când a al­că­tu­it pri­mul 11. „Nu am cum să fiu mu­lțu­mit de Gro­zav, mă aștep­tam la mai mult de la el. Dar îl cu­nosc foar­te bi­ne, are niște ca­li­tăți pe ca­re nu și le-a pus în va­loa­re astă­zi, dar îmi asum asta și încerc pe vi­i­tor să fiu mai atent“, a con­chis an­tre­no­rul ro­mân. „Du­pă ce am schim­bat pla­nul tac­tic, cu Ia­nis în spa­te­le vârfu­ri­lor, am ju­cat mai bi­ne. Su­tă la su­tă va fi Ia­nis ti­tu­lar cu Mal­ta.“, a com­ple­tat Con­tra.

Pentru a-și păs­tra șan­se­le de ca­li­fi­ca­re, tri­co­lo­rii tre­bu­ie să învin­gă Mal­ta, astă­zi, de la 21.45, pe sta­di­o­nul din La Val­let­ta.

EURO 2020 va fi găz­du­it de 12 orașe eu­ro­pe­ne, prin­tre ca­re și Bu­cu­rești­ul. Pe Are­na Nați­o­na­lă se vor dis­pu­ta trei par­ti­de din Gru­pa C a tur­neu­lui fi­nal, pe 14, 18 și 22 iu­nie 2020, și o op­ti­me de fi­na­lă, pe 29 iu­nie 2020.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.