1.280 lei/lu­nă, pre­ţul vi­e­ţii unui me­dic de eli­tă din Ro­mânia

Me­di­cul ca­re a mu­rit vi­neri în tim­pul găr­zii la un cen­tru de per­ma­ne­nță din ju­dețul Bi­hor avea o pen­sie de doar 1.280 lei, du­pă 40 de ani de mun­că. Au­to­ri­tă­ţi­le spun că ana­li­ze­a­ză si­tua­ţia și se lau­dă cu mă­ri­ri­le de sa­la­rii din 2018.

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Me­di­cul ca­re a mu­rit vi­neri în tim­pul găr­zii la un cen­tru de per­ma­ne­nță din ju­dețul Bi­hor avea o pen­sie de doar 1.280 lei, du­pă 40 de ani de mun­că. Au­to­ri­tă­ţi­le spun că ana­li­ze­a­ză si­tua­ţia şi se lau­dă cu mă­ri­ri­le de sa­la­rii din 2018.

Dr. Livia Davidescu, din Crai­o­va, ca­re a ini­ţiat în oc­tom­brie 2018 lis­ta cu pes­te 50 de me­dici de­ce­da­ţi în găr­zi în Ro­mânia în ul­ti­mii ani, a anun­ţat că ace­as­tă lis­tă se pre­lun­gește cu încă un nu­me – Ște­fan Quai: „La ce­re­rea co­le­gi­lor me­dici de fa­mi­lie din Bi­hor, pos­tez pentru mi­niștrii Să­nă­tății și Mun­cii pen­sia co­le­gu­lui de­ce­dat: 1.280 lei. Es­te pri­mul mf-ist din Bi­hor cu con­tract pri­vat cu CAS (și-a ame­na­jat spați­ul din ca­să pentru ca­bi­net me­di­cal pe vre­mea când toți lu­crau încă în ca­bi­ne­te­le de

stat). S-a dus la ce­ruri. Nu a mai apu­cat să ia­să din gar­da efec­tua­tă la CP.Abia ieși­se la pen­sie, mai fă­cea găr­zi pentru a fi încă ac­tiv. Se mu­ta­se din Ora­dea mai la sat pentru a fi mai li­niștit și pentru a se pu­tea ocu­pa mai mult de ne­poți. În UE pen­si­o­na­rii se plim­bă, se odih­nesc și efec­tue­a­ză mi­nim do­uă va­ca­nțe/ an în di­fe­ri­te țări! În Ro­mânia tre­bu­ie să mun­cești până mori ca să-ți plă­tești uti­li­tăți­le, hra­na și me­di­ca­men­te­le! Să între­băm pu­blic pe MS și MM da­că ei pot su­pra­vi­ețui cu 1.280 ron/lu­nar! Și să ne ofe­re un răs­puns ofi­cial! Să-l ier­te D-zeu și să-l odih­neas­că!“. La rândul lor, co­le­gii me­di­cu­lui din Bi­hor ca­re a mu­rit în tim­pul găr­zii scriu că aces­ta învăța­se de mult să lup­te, „de când, obli­gat să fie pe cont pro­priu, a tre­bu­it să su­pra­vi­ețu­ias­că. Nu să pros­pe­re.Să se adap­te­ze la zi­ua de mâi­ne, când ea nu se­mă­na ni­ci­o­da­tă cu zi­ua de azi. Do­uă­zeci de ani a lup­tat așa.Iar lup­ta și-a luat obo­lul. Acum se odih­nește, în sfârșit. În pa­ce“.

Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii pro­mi­te o ana­li­ză a si­tua­ţi­ei

Mi­nis­trul So­ri­na Pin­tea a de­cla­rat că va fi efec­tua­tă o ana­li­ză du­pă de­ce­sul me­di­cu­lui și a ad­mis că, într-ade­văr, sunt pro­ble­me în sis­tem, însă nu pot fi re­zol­va­te într-un an: „E trist când ple­a­că un me­dic și îmi pa­re rău pentru ce­ea ce s-a întâmplat. S-au fă­cut pași im­por­tan­ţi, dar din pă­ca­te, efec­te­le se vor ve­dea în timp. Din mar­tie 2018, sa­la­ri­i­le s-au ma­jo­rat.Pro­cen­tul alo­cat me­di­ci­nei de fa­mi­lie crește și va crește în fi­e­ca­re an, pentru că știm cum stau lu­cru­ri­le.Sunt lu­cruri ne­re­zol­va­te de 30 de ani și ca­re nu pot fi re­zol­va­te într-un an sau da­că le re­zol­văm, nu pot pro­du­ce efec­te într-un an. De la 1 ia­nua­rie 2018, ta­ri­ful orar pentru găr­zi­le din cen­tre­le de per­ma­nen­ţă a cres­cut la 40 de lei de oră. Da, sunt pro­ble­me“.

Me­mo­rii și ini­ţia­ti­ve le­gis­la­ti­ve

Pes­te 2.000 de me­dici ro­mâni au sem­nat mai mul­te me­mo­rii că­tre au­to­ri­tă­ţi în ca­re au ce­rut ca găr­zi­le efec­tua­te să fie lua­te în cal­cul ca ve­chi­me în mun­că. Sus­ţi­nut de re­pre­zen­tan­ţii a trei par­ti­de par­la­men­ta­re – Toni Io­ni­ţă, de­pu­tat PNL, Adrian Wi­e­ner, se­na­tor USR, și Flo­rin Bu­i­cu, de­pu­tat PSD și preșe­din­te­le Co­mi­si­ei de Să­nă­ta­te din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor,de­mer­sul pentru mo­di­fi­ca­rea Le­gii 263/2010 pri­vind sis­te­mul uni­tar de pen­sii pu­bli­ce le-ar per­mi­te în spe­cial ca­dre­lor me­di­ca­le din pri­ma li­nie a lup­tei ade­sea dra­ma­ti­ce și în con­tra­timp pentru sal­va­rea de vi­e­ţi ome­nești, res­pec­tiv de la ce­le mai so­li­ci­tan­te sec­ţii – UPU, ATI, ra­di­o­lo­gie sau chi­rur­gie –, in­clu­siv ce­lor ca­re lu­cre­a­ză la SMURD și la ser­vi­ci­i­le de am­bu­lan­ţă, să ia­să mai de­vre­me cu cinci ani la pen­sie,la ce­re­re,ști­ut fi­ind fap­tul că au un grad cres­cut de risc pro­fe­si­o­nal din cau­za găr­zi­lor epu­i­zan­te.De alt­fel, spe­cia­liștii atrag aten­ţia că obo­se­a­la ac­cen­tua­tă și te­a­ma de erori me­di­ca­le sunt ce­le mai frec­ven­te efec­te ale găr­zi­lor în spi­ta­le­le din Ro­mânia. Într-o gar­dă, me­di­cii din Ro­mânia lu­cre­a­ză con­ti­nuu, fă­ră pau­ză, în me­die 24 de ore și, une­ori, un me­dic poa­te fi ne­voit să con­sul­te într-o tu­ră și 50 de pa­ci­en­ţi. Po­tri­vit Co­le­gi­u­lui Me­di­ci­lor din Ro­mânia, 52% din doc­to­rii din Bu­cu­rești su­fe­ră de epu­i­za­re și su­pra­so­li­ci­ta­re fi­zi­că și psi­hi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.