Bă­tă­lia pentru PSD: ci­ne es­te pro-Dăn­ci­lă și ci­ne es­te con­tra

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă vrea să de­vi­nă ra­pid preșe­din­te­le PSD, fi­ind spri­ji­ni­tă de Ma­rian Oprișan și Ni­cu­lae Bă­dă­lău. Ta­bă­ra ad­ver­să, con­du­să de Paul Stă­nes­cu și Ga­bri­e­la Firea, se opu­ne aces­tui plan, dar pa­re, de­o­cam­da­tă, în mi­no­ri­ta­te. Con­gre­sul va avea loc pe

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă vrea să de­vi­nă ra­pid preșe­din­te PSD, fi­ind spri­ji­ni­tă de Ma­rian Oprișan sau Ni­cu­lae Bă­dă­lău. Ta­bă­ra ad­ver­să, con­du­să de Paul Stă­nes­cu și Ga­bri­e­la Firea, se opu­ne aces­tui plan, dar pa­re, de­o­cam­da­tă, în mi­no­ri­ta­te. Con­gre­sul pentru ale­ge­rea preșe­din­te­lui PSD va avea loc pe 29 iu­nie. Dăn­ci­lă a anu­nțat un nou con­gres în iu­lie, pentru ale­ge­rea can­di­da­tu­lui PSD la pre­zi­de­nția­le.

Ten­si­u­ni­le din PSD iau am­ploa­re, înain­tea con­gre­su­lui din 29 iu­nie. Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, spri­ji­ni­tă de ba­ro­nii lo­ca­li, în frun­te cu Ma­rian Oprișan și Ni­cu­lae Bă­dă­lău, a con­vo­cat ra­pid con­gre­sul. Dăn­ci­lă vrea să de­vi­nă ra­pid preșe­din­te ”plin” al PSD, par­tid pe ca­re îl con­du­ce în ca­li­ta­te de in­te­ri­mar. ”Cred că voi can­di­da la șe­fia PSD, dar sper să fie mai mul­ţi can­di­da­ţi”, a spus, ieri, Dăn­ci­lă într-un in­ter­viu pentru „Ma­ri­us Tu­că Show”.

De­ci­zia a stârnit ne­mu­lțu­mi­rea unor li­deri pre­cum Ga­bri­e­la Firea și Paul Stă­nes­cu, ca­re ar fi do­rit un con­gres pentru ale­geri abia la toam­nă, pentru a se pu­tea re­gru­pa. De alt­fel, Stă­nes­cu a și de­mi­si­o­nat din pos­tul de preșe­din­te exe­cu­tiv in­te­ri­mar pentru a se de­tașa de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. Gru­pa­rea Ga­bri­e­lei Firea es­te su­sți­nu­tă și de Mar­cel Ci­o­la­cu, preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­tați­lor.

Por­tre­tul vi­i­to­ru­lui preșe­din­te

Până la con­gres, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă înce­ar­că să se dis­ta­nțe­ze de ima­gi­nea de su­sți­nă­toa­re a fos­tu­lui preșe­din­te Li­viu Drag­nea, con­dam­nat și încar­ce­rat. Acum, ea vrea să ara­te că, da­că va fi ale­a­să preșe­din­te, nu va lua de­ci­zi­i­le de una sin­gu­ră, ci își va con­sul­ta co­le­gii. Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat, ieri, du­pă șe­di­nța con­du­ce­rii PSD, că nu vrea să fa­că o eva­lua­re a con­du­ce­rii lui Li­viu Drag­nea, dar vi­i­to­rul preșe­din­te tre­bu­ie să fie unul des­chis, ca­re să ia de­ci­zi­i­le împreu­nă cu co­le­gii din par­tid, și nu unul ca­re să de­ci­dă sin­gur. ”Să fie un om echi­li­brat, să adu­ne în ju­rul lui, să ai­bă răb­da­re să își as­cul­te co­le­gii, să se con­sul­te cu fo­ru­ri­le sta­tu­ta­re din par­tid, de­ci­zia nu tre­bu­ie să o ia preșe­din­te­le, pentru că de­ci­zia, da­că e bu­nă, to­ţi să se bu­cu­re de acest lcu­ru, da­că nu, to­ţi să își asu­me”, a fost pro­fi­lul vi­i­to­ru­lui preșe­din­te PSD, con­tu­rat de Dăn­ci­lă. Le­gat de con­du­ce­rea par­ti­du­lui, Dăn­ci­lă spu­ne că tre­bu­ie să fie una co­lec­ti­vă. ”Un preșe­din­te PSD tre­bu­ie să fie pro­eu­ro­pe­an, atașat va­lo­ri­lor eu­ro­pe­ne. Un preșe­din­te PSD tre­bu­ie să fie un om ca­re să ge­ne­re­ze un val de cre­di­bi­li­ta­te, în pri­mul rând între co­le­gi, să fie ho­tă­rât, să nu se spe­rie la pri­mul ob­sta­col”. Între­ba­tă da­că aces­te cri­te­rii in­vo­ca­te nu vin în opo­zi­ţie cu tot ce a re­pre­zen­tat Li­viu Drag­nea la con­du­ce­rea par­ti­du­lui, Dăn­ci­lă a de­cla­rat: ”Nu aș vrea să îl ju­dec pe Drag­nea, dar să schimb mo­dul de lu­cru, de­ci­zia nu tre­bu­ie lua­tă de un om. Să avem răb­da­rea să îi as­cul­tăm pe to­ţi”.

Firea ie­se la atac

Ta­bă­ra ad­ver­să își ex­pri­mă des­chis ne­mu­lțu­mi­rea. Vi­ce­preșe­din­te­le PSD Ga­bri­e­la Firea a de­cla­rat, ieri, că se îngro­zește la gândul că Ma­rian Oprișan va fa­ce stra­te­gia politică a par­ti­du­lui și că va ci­ti doar acea par­te din stra­te­gie ca­re nu-i va apar­ţi­ne aces­tu­ia. ”Da­că du­pă elu­cu­bra­ţi­i­le spu­se la CEx-ul tre­cut de că­tre dom­nul Oprișan încă ne mai ba­zăm pe dum­nea­lui să ne fa­că stra­te­gia politică a par­ti­du­lui...”, a spus Firea, sus­ţi­nând că aces­ta a fă­cut o se­rie de afir­ma­ţii pentru a o ata­ca pe ea. Ace­as­ta a po­ves­tit că Ma­rian Oprișan a acu­zat-o că i-ar fi scris lui Paul Stă­nes­cu, atât declaraţia de pre­să, cât și un me­saj pos­tat pe gru­pul de What­sApp in­tern. ” Du­pă ce dum­nea­lui l-a ata­cat pe Paul Stă­nes­cu pe gru­pul preșe­din­ţi­lor PSD de pe What­sApp, cu niște min­ci­uni că vrea să fa­că par­ti­dul mic să îl dea la dom­nul Pon­ta, și eu l-am apă­rat, și doam­na Olgu­ţa Va­si­les­cu l-a apă­rat, și dom­nul Bu­za­tu l-a apă­rat și de su­pă­ra­re că am îndrăz­nit noi să fa­cem apel la înţe­lep­ci­u­ne s-a răz­bu­nat pe mi­ne venind cu tot fe­lul de abe­ra­ţii”, a mai spus Firea.

Firea sus­ţi­ne că Ma­rian Oprișan le-a ce­rut lui Paul Stă­nes­cu și so­ţu­lui său să-l sus­ţi­nă pentru a pre­lua șe­fia PSD, pe vre­mea când par­ti­dul era con­dus încă de Li­viu Drag­nea. ”Asta a fost toa­tă dis­cu­ţia și i-au spus că to­tuși nu de­ci­dem noi preșe­din­te­le PSD. De aici și până la a ve­ni să spu­nă abe­ra­ţi­i­le es­te ca­le lun­gă și eu stau să mă întreb cui îi slu­jea acel epi­sod în ca­re dom­nul Oprișan mă ata­ca pe mi­ne pentru că nu cred că era de ca­pul lui”, a mai spus Ga­bri­e­la Firea. Ace­as­ta sus­ţi­ne că nu a fă­cut o ta­bă­ră împo­tri­va Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă. „Îmi pa­re rău că nici mă­car nu s-a pre­luat o altă con­du­ce­re de­cât cea dom­nu­lui Drag­nea și de­ja sun­tem împăr­ţi­ţi în gru­puri, gru­pu­le­ţe și nu es­te fi­resc”, a mai spus Firea.

Ga­bri­e­la Firea spu­ne că nu va can­di­da la Con­gre­sul PSD pentru vreo func­ţie și că exact în acea pe­ri­oa­dă are pro­gra­ma­tă o in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă. Firea spu­ne că nu are ni­ci­un mo­tiv să își amâne ope­ra­ţia și că ori­cum nu vor fi ale­geri pentru func­ţi­i­le de vi­ce­preșe­din­ţi.

FOTO: AGERPRES

Con­gres. Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a re­cu­nos­cut că vrea să can­di­de­ze la șe­fia PSD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.