Cel mai ma­re hac­kat­hon pe te­me de să­nă­ta­te şi-a de­sem­nat câşti­gă­to­rii

Timp de 48 de ore, pes­te 90 de ti­neri pro­fe­si­o­niști din toa­tă ţa­ra au con­cu­rat la București pentru dez­vol­ta­rea de so­lu­ţii IT&C cu sco­pul de a răs­pun­de ne­voi­lor de di­gi­ta­li­za­re de la ni­ve­lul sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te din Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Pes­te 90 de ti­neri pro­fe­si­o­niști din toa­tă ţa­ra au con­cu­rat pentru dez­vol­ta­rea de so­lu­ţii IT&C cu sco­pul de a răs­pun­de ne­voi­lor de di­gi­ta­li­za­re de la ni­ve­lul sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te din Ro­mânia.

Eveni­men­tul s-a des­fășu­rat cu par­te­ne­ria­tul stra­te­gic al Amba­sa­dei Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în Ro­mânia și al Ca­me­rei de Co­merţ Ame­ri­ca­ne în Ro­mânia (AmCham Ro­mânia) și a reu­nit pro­fe­si­o­niști din do­me­ni­ul să­nă­tă­ţii, ma­na­geri de spi­ta­le și șe­fi de sec­ţie din uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re. Anul aces­ta, eveni­men­tul a avut loc în con­tex­tul și pe pe­ri­oa­da preșe­din­ţi­ei Ro­mâni­ei la Con­si­li­ul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, înain­te de înce­pe­rea săp­tă­mânii de­di­ca­te eHe­al­th.Ju­ri­ul com­pe­ti­ţi­ei de anul aces­ta a fost al­că­tu­it din: Răz­van Te­o­hari Vul­că­nes­cu, preșe­din­te in­te­ri­mar al Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te;

conf. dr. Flo­ren­ti­na Fur­tu­nes­cu – UMF Ca­rol Da­vi­la; Andrei Avă­dă­nei – di­rec­tor Exe­cu­tiv Bit Sen­ti­nel Se­cu­ri­ty; Ma­tei Du­mi­tres­cu – vi­ce­preșe­din­te Te­chAngels – și dr. Anca Bun­doi – di­rec­tor Re­la­ţii Gu­ver­na­men­ta­le și Po­li­tici Pu­bli­ce EMEA în ca­drul Joh­nson & Joh­nson.

Echi­pa Onco­chain a pro­pus ju­ri­u­lui o plat­for­mă sof­twa­re ca­re co­nec­te­a­ză spe­cia­liștii im­pli­ca­ţi în diag­nos­ti­cul și tra­ta­men­tul pa­ci­en­ţi­lor on­co­lo­gici, fa­ci­li­tând schim­bul de in­for­ma­ţii în mod in­te­grat și com­plet în be­ne­fi­ci­ul pa­ci­en­ţi­lor;

Echi­pa „Sur­gi­si­ght” a dez­vol­tat o apli­ca­ţie adre­sa­tă me­di­ci­lor chi­rur­gi, ca­re pot be­ne­fi­cia de asis­ten­ţă de tip în timp re­al,prin­tr-o in­ter­fa­ţă ca­re fo­lo­sește re­a­li­ta­tea aug­men­ta­tă atunci când tre­bu­ie să ges­ti­o­ne­ze pa­to­lo­gii mai com­ple­xe în tim­pul unei ope­ra­ţii;

Echi­pa „This is not a te­am, it’s a san­dwi­ch”, for­ma­tă din ele­vi de cla­sa a 11-a, a pro­pus ju­ri­u­lui o apli­ca­ţie pentru mo­bil de­di­ca­tă per­soa­ne­lor diag­nos­ti­ca­te cu boa­la Alzhei­mer cu aju­to­rul că­reia aces­tea sunt în con­tact per­ma­nent cu tu­to­re­le lor.Apli­ca­ţia le va amin­ti pa­ci­en­ţi­lor să își ia me­di­ca­men­te­le la ora po­tri­vi­tă, per­mi­te re­cu­noaște­rea fa­cia­lă a per­soa­ne­lor apro­pia­te aces­to­ra și îi poa­te îndru­ma vo­cal în ca­zul în ca­re se ră­tă­cesc sau pentru re­a­li­za­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor zil­ni­ce. Fi­e­ca­re echi­pă va pri­mi fon­duri pre-se­ed în va­loa­re de 5.000 de do­lari din par­tea or­ga­ni­za­to­ri­lor, pre­cum și con­si­li­e­re și men­to­rat din par­tea com­pa­ni­ei și a SEE pentru dez­vol­ta­rea și lan­sa­rea apli­ca­ţi­i­lor și a plat­for­me­lor cre­a­te în ca­drul con­cur­su­lui.

Se­le­cți­i­le s-au fă­cut în ba­za ur­mă­toa­re­lor cri­te­rii:

Mi­ni­mum Via­ble Pro­duct (MVP) – eva­lua­rea a ce­ea ce echi­pa a reușit să cre­e­ze în ce­le do­uă zi­le de hac­kat­hon, res­pec­tiv de­mon­stra­rea com­pe­ten­ţe­lor teh­ni­ce ale so­lu­ţi­ei;

Ino­va­ţie – din per­spec­ti­va im­ple­men­tă­rii și a ne­voii pe ca­re proi­ec­tul o adre­se­a­ză;

Fe­za­bi­li­ta­te – po­si­bi­li­ta­tea re­a­lă de a dez­vol­ta cât mai aproa­pe de o ver­si­u­ne fi­na­lă și via­bi­lă având la dis­po­zi­ţie 5.000 de do­lari fi­nan­ţa­re și se­si­u­ni­le men­to­rat;

Impac­tul po­ten­ţial al proi­ec­tu­lui asu­pra să­nă­tății po­pu­la­ţi­ei,în Ro­mânia și la ni­vel glo­bal;

Co­e­zi­u­nea echi­pei și ap­ti­tu­di­ni­le de bu­si­ness.

Lan­sa­tă în anul 2017, ini­ţia­ti­va „Hac­king He­al­th” vi­ne în con­tex­tul în ca­re Ro­mânia es­te unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te hub-uri IT din re­gi­u­ne, iar uti­li­za­rea dis­po­zi­ti­ve­lor mo­bi­le es­te în con­ti­nuă crește­re. La ni­vel na­ţi­o­nal, 87% din­tre ro­mâni de­ţin un smar­tpho­ne și ad­mit că prin­ci­pa­le­le be­ne­fi­cii ofe­ri­te sunt mo­bi­li­ta­tea și ac­ce­si­bi­li­ta­tea in­for­ma­ţi­i­lor. Cu toa­te aces­tea,Ro­mânia ocu­pă ul­ti­mul loc din Eu­ro­pa în ce­ea ce pri­vește per­for­man­ţa și com­pe­ti­ti­vi­ta­tea di­gi­ta­lă, în opo­zi­ţie cu re­co­man­dă­ri­le veni­te din par­tea in­sti­tu­ţi­i­lor in­ter­na­ţi­o­na­le acre­di­ta­te, atât din zo­na me­di­ca­lă, cât și cea eco­no­mi­că.

Hac­kat­hon. Echi­pe la lu­cru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.