Ro­nal­do, al doi­lea tro­feu cu Por­tu­ga­lia

Romania Libera - - Prima Pagina - că­tă­lin.mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Por­tu­ga­lia es­te pri­ma câști­gă­toa­re a tro­feu­lui Li­gii Na­ţi­u­ni­lor, du­pă ce a reușit să tre­a­că cu sco­rul 1-0 de Olan­da, pe sta­di­o­nul Dra­gao din Por­to. Uni­cul gol al par­ti­dei a fost înscris de Gon­ca­lo Gue­des, în mi­nu­tul 60, cu un șut for­mi­da­bil din afa­ra ca­reu­lui.

Pentru al doi­lea an la rând, Ra­fa­el Na­dal și Do­mi­nic Thi­em s-au întâlnit în ul­ti­mul act de la Pa­ris. În timp ce Na­dal cău­ta să scrie is­to­rie în ca­pi­ta­la Fra­nței, prin câști­ga­rea ce­lui de-al 12-lea ti­tlu, aus­tria­cul spe­ra să fie al trei­lea ju­că­tor ca­re îl învin­ge pe ibe­ric la Ro­land Gar­ros, du­pă Ro­bin So­der­ling și No­vak Djo­ko­vic.

Ra­fa­el Na­dal l-a învins în 4 se­turi, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, pe Do­mi­nic Thi­em la Ro­land Gar­ros și a cu­ce­rit al 12-lea său ti­tlu la ope­nul fran­cez. Un semn, da­că mai era ne­voie, al do­mi­nați­ei sa­le to­ta­le pe zgu­ră. El și-a ci­men­tat re­pu­tația du­mi­ni­că, în ce­ea ce a fost o fi­na­lă de ma­re an­ga­ja­ment, cu pa­tru se­turi an­tre­nan­te.

Pri­mul set a înce­put echi­li­brat, ba chiar cu un Thi­em des­tul de agre­siv, în ci­u­da fap­tu­lui că a avut o se­mi­fi­na­lă întin­să pe du­ra­ta a do­uă zi­le împo­tri­va lui No­vak Djo­ko­vic. Aus­tria­cul a reușit

să fa­că bre­ak la sco­rul de 2-2, însă Na­dal a ges­ti­o­nat bi­ne mo­men­tul și a ega­lat si­tuația pe ta­be­lă.Apoi,spa­ni­o­lul a avut o evo­luție so­li­dă pe ser­vi­ci­ul ad­ver­sa­ru­lui, reușind să fa­că bre­ak-ul de­ci­siv. În ce­le din ur­mă, Na­dal a câști­gat pri­mul act cu 6-3.

Doar că lu­cru­ri­le nu au stat chiar așa. Se­tul se­cund a stat mult timp sub sem­nul echi­li­bru­lui, cei doi reușind să își fruc­ti­fi­ce ser­vi­ci­ul până la 5-5. Thi­em a fă­cut 6-5, re­a­li­zând apoi un bre­ak alb și res­ta­bi­lind ast­fel ega­li­ta­tea la se­turi, du­pă ce s-a im­pus cu 7-5.

Du­blu 6-1 pentru Na­dal în ul­ti­me­le do­uă se­turi

Toa­tă lu­mea an­ti­ci­pa o par­ti­dă foar­te lun­gă, de cinci se­turi, dar nu avea să se întâmple așa. Aus­tria­cul a cla­cat în al trei­lea set, unul în ca­re a reușit să câști­ge un sin­gur ga­me. Na­dal a câști­gat ca­te­go­ric cu 6-1 în mai puțin de 30 de mi­nu­te.

Din punct de ve­de­re men­tal și fi­zic, Na­dal a stat mult mai bi­ne, iar sce­na­ri­ul s-a re­pe­tat și în al pa­tru­lea set. Ibe­ri­cul a fă­cut de do­uă ori bre­ak-ul, la 1-0 și 4-1, câști­gând la fi­nal con­frun­ta­rea în pa­tru se­turi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 du­pă 3 ore și 4 mi­nu­te de joc.

„E un vis ce mi se întâmplă! Îmi aduc amin­te când am ju­cat aici pri­ma da­tă, în 2005... nu-mi închi­pu­iam că voi ajun­ge să câștig și în 2019 un al 12-lea ti­tlu. E un vis!”, a spus Ra­fa­el Na­dal la fi­na­lul me­ci­u­lui.

Re­cord ab­so­lut de ti­tluri

Ni­ci­un alt ju­că­tor nu a mai câști­gat ace­lași ti­tlu de Grand Slam de 12 ori.Ast­fel, Ra­fa­el Na­dal o de­tro­nea­ză în cla­sa­men­tul all-ti­me pe aus­tra­lian­ca Mar­ga­ret Co­urt, ca­re are la ac­tiv nu mai puțin de 11 ti­tluri la Aus­tra­lian Open.

„Cu si­gu­ra­nță nu va mai exis­ta un alt ju­că­tor cu 12 vic­to­rii la Fren­ch Open”, a spus Ni­co­las Mas­su, an­tre­no­rul lui Thi­em.

Sin­gu­re­le înfrângeri ale ibe­ri­cu­lui la Pa­ris au sur­venit în 2009, atunci când era eli­mi­nat în tu­rul al 4-lea de Ro­bin So­der­ling, și în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă din 2015, la No­vak Djo­ko­vic. (În 2016 s-a re­tras din pri­ci­na unei ac­ci­den­tări.)

În to­pul ju­că­to­ri­lor cu cel mai ma­re nu­măr de ti­tluri de Grand Slam se află el­veția­nul Ro­ger Fe­de­rer, cu 20 de tro­fee,ur­mat de Na­dal,cu 18,și de sârbul No­vak Djo­ko­vic, cu 15.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.