DE CE SE SI­NU­CID ARES­TA­ŢII ÎNAIN­TE SĂ FIE JU­DE­CA­ŢI

Ca­zul in­frac­to­ru­lui ca­re a fost gă­sit spânzu­rat în in­cin­ta pe­ni­ten­cia­ru­lui de la Ti­mișoa­ra ri­di­că noi sus­pi­ci­uni asu­pra si­tuați­ei din închi­so­ri­le ro­mânești.

Romania Libera - - Actualitat­e - mi­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Sis­te­mul pe­ni­ten­ciar din Ro­mânia se con­frun­tă cu pro­ble­me cro­ni­ce,prin­tre ca­re se nu­mă­ră su­praa­glo­me­ra­rea cu deți­nuți și per­so­na­lul in­su­fi­ci­ent, iar aces­tea fa­vo­ri­ze­a­ză, la rândul lor, apa­riția unor gra­ve in­ci­den­te.

Cel mai re­cent s-a con­sem­nat luni di­mi­neață, la Pe­ni­ten­cia­rul Ti­mișoa­ra, un­de un ares­tat a fost gă­sit mort. De­ce­da­tul es­te Mar­cel Le­pa, un in­frac­tor ca­re avea de exe­cu­tat o con­dam­na­re pentru tâlhă­rie și ca­re, încer­când să se sus­tra­gă exe­cu­tă­rii pe­dep­sei, fu­se­se cap­tu­rat cu câte­va zi­le înain­te, du­pă ce împușca­se mor­tal un po­lițist și îl ră­ni­se, tot prin împușca­re, pe un co­leg al aces­tu­ia.

La Pe­ni­ten­cia­rul Ti­mișoa­ra s-a de­cla­nșat o an­che­tă in­ter­nă me­ni­tă să cla­ri­fi­ce mo­dul în ca­re a mu­rit ares­ta­tul Le­pa. Anti­ci­pând, însă, re­zul­ta­tul an­che­tei, an­ga­jați ai pe­ni­ten­cia­ru­lui au su­ge­rat de­ja că ares­ta­tul Le­pa, ca­re fu­se­se gă­sit spânzu­rat,s-ar fi si­nu­cis.

Tot ieri,Fe­de­rația Sin­di­ca­te­lor din Admi­nis­trația Nați­o­na­lă a Pe­ni­ten­cia­re­lor a tran­smis un co­mu­ni­cat in­ti­tu­lat „Cum și de ce se si­nu­cid unii deți­nuți”, în ca­re pre­ci­za, prin­tre alte­le, că “ra­ta si­nu­ci­de­ri­lor în pe­ni­ten­cia­re­le ro­mânești es­te de trei ori mai mi­că de­cât în rândul po­pu­lați­ei Ro­mâni­ei”.

Cu alte cu­vin­te, ro­mânii aflați în închi­soa­re se si­nu­cid mai rar de­cât cei aflați în li­ber­ta­te. În acest caz, moar­tea în închi­soa­re a ares­ta­tu­lui Le­pa de­vi­ne cu atât mai sus­pec­tă, întru­cât el, da­că ar fi avut o ase­me­nea in­te­nție, se pu­tea si­nu­ci­de chiar înain­te să fie cap­tu­rat, cu ace­lași pis­tol cu ca­re des­chi­se­se fo­cul asu­pra po­lițiști­lor.

Ca­zul lui Mar­cel Le­pa, gă­sit mort în ce­lu­lă și des­pre ca­re se su­ge­re­a­ză că s-a si­nu­cis, se­a­mă­nă iz­bi­tor cu cel al lui Ioan Beșa, ca­re a fost gă­sit mort, anul tre­cut, în Pe­ni­ten­cia­rul Bo­toșani.La mo­men­tul mo­rții, Beșa aștep­ta să fie ju­de­cat sub acu­zația că îl omo­râse pe po­lițis­tul So­rin Vi­zi­teu.În mod si­mi­lar, Mar­cel Le­pa aștep­ta, în pușcă­rie, să fie ju­de­cat pentru uci­de­rea po­lițis­tu­lui Cris­tian Ama­ri­ei. Și Beșa, și Le­pa au fost gă­siți spânzu­rați în ce­lu­le­le lor – deși, în mod nor­mal, un ares­tat sau un deți­nut nu are voie să deți­nă obi­ec­te ca­re să-i per­mi­tă să se si­nu­ci­dă. În ca­zul lui Beșa an­che­ta a de­cis, în fi­nal,că s-a si­nu­cis.Sem­ne­le de între­ba­re asu­pra mo­rții sa­le încă nu s-au stins,iar ma­ma lui Ioan Beșa dez­vă­lu­ia, anul tre­cut, pentru „Ro­mânia li­be­ră“, un fapt cu­tre­mu­ră­tor: un co­leg al po­lițis­tu­lui ucis de fi­ul ei o aver­ti­za­se, ime­diat du­pă ares­ta­rea lui Ioan Beșa, că pe acest co­pil “n-o să-l mai ai­bă”. Iar li­de­rul unu­ia din­tre sin­di­ca­te­le po­lițiști­lor su­ge­ra că, pentru Beșa, s-a apli­cat Le­gea ta­li­o­nu­lui: “ochi pentru ochi, din­te pentru din­te”.

FOTO: AGERPRES

Si­nu­ci­de­re. Pe­ni­ten­cia­rul Ti­mișoa­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.