VA­MA VE­CHE, LI­MA­NU ȘI 2 MAI VOR AVEA REŢEA DE GA­ZE NA­TU­RA­LE

Me­gaCon­struct SA a înce­put, ieri, lu­cră­ri­le de înfi­i­nța­re a rețe­lei, o in­ves­tiție de pes­te 5,7 mi­li­oa­ne lei.

Romania Libera - - Actualitat­e - cris­tian.ha­gi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ieri au înce­put lu­cră­ri­le de înfi­i­nța­re a rețe­lei de ga­ze na­tu­ra­le în trei lo­ca­li­tăți im­por­tan­te din Con­sta­nța: Va­ma Ve­che, Li­ma­nu și 2 Mai. De ga­ze vor be­ne­fi­cia mii de lo­cu­i­tori, obi­ec­ti­ve eco­no­mi­ce im­por­tan­te, cum ar fi șan­ti­e­rul na­val din zo­nă, pro­pri­e­ta­rii de res­tau­ran­te și ho­te­luri și, im­pli­cit, tu­riștii.

Rețea de 45 de ki­lo­me­tri

„Es­te o lu­cra­re foar­te im­por­tan­tă pentru toți lo­cu­i­to­rii co­mu­nei, o lu­cra­re ca­re va reuși să adu­că lo­cu­i­to­ri­lor con­for­tul ne­ce­sar. Rețe­aua de gaz va avea 45 ki­lo­me­tri și va co­nec­ta cir­ca 1.800 de gos­po­dă­rii, dar și Șan­ti­e­rul Na­val 2 Mai SA Man­ga­lia. Inves­tiția es­te de cir­ca 5.700.000 lei, din ca­re o pon­de­re de 35% es­te su­sți­nu­tă de Primăria Li­ma­nu. Prac­tic, rețe­aua va aco­peri 90% din aces­te trei lo­ca­li­tăți“, a de­cla­rat Da­ni­el Ghe­or­ghe Ge­or­ges­cu, pri­ma­rul co­mu­nei Li­ma­nu. Aces­ta a pre­ci­zat că inves­tiția es­te foar­te im­por­tan­tă și pentru tu­rism. Ga­ze­le vor aju­ta foar­te mult pro­pri­e­ta­rii de pen­si­uni și res­tau­ran­te.

Edi­lul spu­ne că a pri­mit aju­tor pentru ca acest proi­ect im­por­tant să fie dus la ca­păt. „Mă simt da­tor să su­bli­ni­ez că am avut un spri­jin ex­traor­di­nar din par­tea se­na­to­ru­lui Ni­co­lae Mo­ga. L-am avut lângă mi­ne în fi­e­ca­re pas, pentru fi­e­ca­re mo­ment greu pe ca­re a tre­bu­it să-l de­pășim. Ne-a aju­tat și din punct de ve­de­re le­gis­la­tiv, pentru a se pu­tea ți­ne li­ci­tația de con­ce­si­o­na­re a ga­ze­lor. Îi da­to­răm foar­te mult pentru re­a­li­za­rea aces­tui proi­ect. La fel și preșe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța, ca­re a fost ală­turi de noi în dru­mu­ri­le că­tre București, in­clu­siv în eli­be­ra­rea au­to­ri­zați­ei. Am pri­mit au­to­ri­zația de con­stru­i­re în 24 de ore“, a punc­tat pri­ma­rul din Li­ma­nu.

„Știu câte efor­turi au fost de­pu­se”

La inau­gu­ra­rea lu­cră­ri­lor a fost pre­zent și preșe­din­te­le CJC, Ma­ri­us Ho­ria Țuțu­ia­nu. „Es­te un proi­ect im­por­tant. Vre­au să-l fe­li­cit pe dom­nul pri­mar, pentru că a fost un proi­ect greu și știu câte efor­turi au fost de­pu­se pentru a se re­a­li­za. Sper ca în ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă și alte co­mu­ne din Con­sta­nța să de­ma­re­ze proi­ec­te de ra­cor­da­re și ju­dețul să de­vi­nă un proi­ect de ta­lie eu­ro­pe­a­nă“, a pre­ci­zat Țuțu­ia­nu.

Me­gaCon­struct fi­na­nțe­a­ză 65% din lu­cra­re

Lu­cră­ri­le sunt re­a­li­za­te de com­pa­nia Me­gaCon­struct SA, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te com­pa­nii de pe piața ro­mâneas­că ce ac­ti­ve­a­ză în do­me­ni­ul ga­ze­lor na­tu­ra­le, ca­re des­fășoa­ră ac­ti­vi­tăți de fur­ni­za­re și dis­tri­buție a ga­ze­lor na­tu­ra­le, proi­ec­ta­re și exe­cuție a sis­te­me­lor de dis­tri­buție și a in­sta­lați­i­lor de uti­li­za­re, pre­cum și alte ser­vi­cii co­ne­xe sec­to­ru­lui ga­ze­lor na­tu­ra­le. „Rețe­aua are 45 de ki­lo­me­tri, dia­me­trul es­te cu­prins între 40 și 200 de mi­li­me­tri. Rețe­aua es­te re­a­li­za­tă din po­li­e­ti­le­nă. Me­gaCon­struct es­te în fa­za a treia de dez­vol­ta­re în su­dul li­to­ra­lu­lui. Fa­za întâi au con­sti­tu­it-o mu­ni­ci­pi­ul Man­ga­lia și stați­u­ni­le afe­ren­te (lu­cra­re re­ce­pți­o­na­tă și pu­să în fun­cți­u­ne), iar fa­za a do­ua – Cos­ti­nești și 23 Au­gust, in­ves­tiție de ase­me­nea ter­mi­na­tă și re­ce­pți­o­na­tă. Aces­te in­ves­tiții sunt în ope­ra­re în mo­men­tul de față și însu­me­a­ză cir­ca 200 ki­lo­me­tri de rețea și se adre­se­a­ză unui nu­măr de 5.000 de imo­bi­le și age­nți eco­no­mici ra­cor­dați de­ja, ca­re sunt con­su­ma­tori de gaz. Da­că luăm în cal­cul și Gol­dterm (n.r. – so­ci­e­ta­te res­pon­sa­bi­lă cu fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic în Man­ga­lia), avem in­di­rect 7.000 de apar­ta­men­te ra­cor­da­te la rețe­aua de gaz. De­ja dis­cu­tăm în zo­na de sud a li­to­ra­lu­lui de apro­xi­ma­tiv 12.000 de con­su­ma­tori ca­re be­ne­fi­cia­ză de aces­te in­ves­tiții. Fa­za a treia es­te co­mu­na Li­ma­nu, cu sa­te­le apa­rți­nă­toa­re Va­ma Ve­che și 2 Mai. Es­te o in­ves­tiție pe ca­re es­ti­măm să o ter­mi­năm în ur­mă­toa­re­le 18 luni“, a pre­ci­zat Că­tă­lin Ivan. Me­gaCon­struct fi­na­nțe­a­ză 65% din va­loa­rea to­ta­lă a lu­cră­ri­lor. Rețe­aua es­te re­a­li­za­tă din cel mai mo­dern ma­te­rial, fo­lo­sit în Ro­mânia din anii 2000, și es­te ga­ran­ta­tă 50 de ani. Me­gaCon­struct ope­re­a­ză în 22 de lo­ca­li­tăți din 8 ju­dețe. Atât Că­tă­lin Ivan, cât și pri­ma­rul Da­ni­el Ge­or­ges­cu au dat asi­gu­rări că tu­ris­mul în Va­ma Ve­che nu va fi afec­tat. „În Va­ma Ve­che vom in­tra acum pe o sin­gu­ră stra­dă, pe Ion Cre­an­gă, pentru că es­te in­clu­să și în proi­ec­tul nos­tru de as­fal­ta­re. Du­re­a­ză cam o săp­tă­mână. Din toam­nă in­trăm pu­ter­nic pe Va­ma Ve­che“, a spus edi­lul.

Oa­me­nii vor ga­ze

Astă­zi, în Man­ga­lia, Cos­ti­nești și 23 Au­gust, gra­dul de ra­cor­da­re es­te cu mult pes­te ce­ea ce pre­vi­zi­o­na con­ce­si­o­na­rul rețe­lei la înce­pu­tul in­ves­tiți­ei. Prac­tic, gra­dul de ra­cor­da­re es­te de cir­ca 60%, unul foar­te bun, în con­diți­i­le în ca­re rețe­aua nu are nici șa­se ani de viață. Că­tă­lin Ivan a pre­ci­zat că spe­ră ca pri­ma ra­cor­da­re în sa­tul Li­ma­nu să ai­bă loc în apro­xi­ma­tiv no­uă luni. Ta­xa de bra­nșa­ment es­te re­gle­men­ta­tă la ni­vel nați­o­nal, in­di­fe­rent de ope­ra­tor, și cos­tă, în to­tal, între 2.000 și 2.200 de lei.

Ga­ze pe tot li­to­ra­lul

„Cu lu­cră­ri­le de astă­zi închi­dem toa­tă par­tea de li­to­ral a Mă­rii Ne­gre cu ali­men­ta­re cu gaz, de la Con­sta­nța la Va­ma Ve­che. Mai ră­mân Tuz­la și Te­chir­ghi­ol, Efo­rie Nord și Sud. Ali­men­ta­rea cu gaz înse­am­nă viață mai bu­nă și cos­turi mai puți­ne. N-a fost ușor, pentru că ne omoa­ră bi­ro­crația. Erau do­uă le­gi ca­re se bă­te­au cap în cap. Im­por­tant es­te că azi s-au de­ma­rat lu­cră­ri­le. Eu vă asi­gur că fir­ma con­struc­toa­re es­te o fir­mă se­ri­oa­să și o să ve­deți că în doi ani de zi­le o să avem ali­men­ta­te cu gaz și Va­ma Ve­che, și 2 Mai, și Li­ma­nu, co­mu­ne foar­te im­por­tan­te“, a pre­ci­zat se­na­to­rul Ni­co­lae Mo­ga.

FOTO CRIS­TIAN HA­GI

Lu­cră­ri­le la rețe­aua de ga­ze au înce­put pe 10 iu­nie (de la stânga la dre­ap­ta: Că­tă­lin Ivan, di­rec­tor ge­ne­ral Me­gaCon­struct, Ni­co­lae Mo­ga, se­na­tor, Da­ni­el Ge­or­ges­cu, pri­mar Li­ma­nu, Ho­ria Ma­ri­us Țuțu­ia­nu, preșe­din­te­le CJ Con­sta­nța).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.