PNDL pentru gaz

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pri­ma­rul din Li­ma­nu a pre­ci­zat că a fă­cut un cre­dit ban­car pentru a fi­na­nța par­tea sa din lu­cra­re, de 35%, dar a spus că tre­bu­ie gă­si­te alte so­luții. „Sunt mul­te lo­ca­li­tăți ca­re vor să se co­nec­te­ze și, la po­si­bi­li­tăți­le fi­nan­cia­re ale unei co­mu­ne, es­te foar­te greu să poți plă­ti o in­ves­tiție de acest gen. So­luția ar fi o sur­să de fi­na­nța­re pentru pri­mă­ri­i­le ca­re vor să se co­nec­te­ze la gaz“, a spus Da­ni­el Ge­or­ges­cu. Se­na­to­rul Ni­co­lae Mo­ga a spus că se are în ve­de­re un PNDL 3 pentru rețe­aua de ga­ze na­tu­ra­le, ast­fel încât par­tea de co­fi­na­nța­re a pri­mă­ri­i­lor să vi­nă de la Gu­vern. Va­loa­rea to­ta­lă a lu­cră­ri­lor de înfi­i­nța­re a rețe­lei de dis­tri­buție a ga­ze­lor na­tu­ra­le în Li­ma­nu, 2 Mai și Va­ma Ve­che es­te de 5.756.683 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.