Efec­te­le con­flic­tu­lui din Va­lea Uzu­lui

Inci­den­te­le din Va­lea Uzu­lui ten­si­o­nea­ză re­lația din­tre Ro­mânia și Unga­ria. Ofi­cia­lii ma­ghiari îi acu­ză pe ro­mâni de „van­da­lism“, deși Jan­dar­me­ria a anu­nțat că nu s-au înre­gis­trat vi­o­le­nțe.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Inci­den­te­le din Va­lea Uzu­lui ten­si­o­nea­ză re­lația din­tre Ro­mânia și Unga­ria. Ofi­cia­lii ma­ghiari îi acu­ză pe ro­mâni de ”van­da­lism”, deși Jan­dar­me­ria a anu­nțat că nu s-au înre­gis­trat vi­o­le­nțe. Ci­mi­ti­rul ar pu­tea fi pre­luat de MApN, spu­ne pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă.

Gu­ver­nul Unga­ri­ei a tran­smis Ca­bi­ne­tu­lui Dăn­ci­lă o no­tă de pro­test cu pri­vi­re la inci­den­te­le din Va­lea Uzu­lui. Se­cre­ta­rul de stat în MAE un­gar,Le­ven­te Ma­gyar,a ca­li­fi­cat ce­le întâmpla­te la ci­mi­tir drept „o pro­vo­ca­re an­ti­un­ga­ră“. MAE un­gar a emis o no­tă di­plo­ma­ti­că de pro­test și l-a con­vo­cat pe am­ba­sa­do­rul ro­mân. Fap­tul că a re­fu­zat să răs­pun­dă con­vo­că­rii es­te „mai jos de ori­ce cur­toa­zie și pri­e­te­nie“, a de­cla­rat Ma­gyar, ca­re a adău­gat că „Ro­mânia a re­fu­zat șan­sa la dia­log“. MAE de la Bu­cu­rești su­sți­ne că am­ba­sa­do­rul nu a re­fu­zat in­vi­tația,ci a ce­rut amâna­rea dis­cuți­ei pentru săp­tă­mâna vi­i­toa­re. MAE ro­mân con­si­de­ră inac­cep­ta­bil lim­ba­jul uti­li­zat de ofi­cia­lul MAE un­gar ca re­ac­ţie la eveni­men­te­le de la Va­lea Uzu­lui și a tri­mis MAE un­gar o no­tă de pro­test fa­ţă de pro­fa­na­rea sim­bo­lu­ri­lor sta­ta­le ale Ro­mâni­ei în cur­sul unei ma­ni­fes­ta­ţii neau­to­ri­za­te

la Amba­sa­da Ro­mâni­ei de la Bu­da­pes­ta, în pre­zen­ţa echi­pa­je­lor po­li­ţi­ei un­ga­re.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă „ia în cal­cul pre­lua­rea ad­mi­nis­tră­rii de că­tre Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le a Ci­mi­ti­ru­lui Eroi­lor că­zu­ţi în ce­le do­uă răz­boaie mon­dia­le – Va­lea Uzu­lui și con­sa­cra­rea sta­tu­tu­lui de ci­mi­tir in­ter­na­ţi­o­nal, având în ve­de­re fap­tul că în ace­as­tă ne­cro­po­lă sunt înhu­ma­ţi mi­li­tari de mai mul­te na­ţi­o­na­li­tă­ţi.

Cum s-a ajuns în ace­as­tă si­tuație? Ci­mi­ti­rul Inter­nați­o­nal al Eroi­lor din Va­lea Uzu­lui se află pe li­nia ca­re de­li­mi­te­a­ză ju­de­ţe­le Har­ghi­ta și Ba­cău, iar ofi­cia­lii din am­be­le ju­dețe su­sțin apar­te­ne­nța ci­mi­ti­ru­lui la ju­dețul lor. Au­to­ri­tă­ţi­le din Ba­cău su­sțin că în Va­lea Uzu­lui sunt îngro­pa­ţi 52 de sol­da­ţi ro­mâni ne­cu­nos­cu­ţi, nu unul, așa cum afir­mă ofi­cia­lii UDMR din Har­ghi­ta.

Vi­neri,17 mai,ce­le 52 de cruci de pia­tră ale eroi­lor ro­mâni erau aco­pe­ri­te cu saci de gu­noi. Câţi­va ce­tă­ţeni de et­nie ma­ghia­ră au in­trat în ci­mi­tir și au aco­pe­rit cru­ci­le. Pe 29 mai, pe fon­dul ten­si­u­ni­lor, Con­si­li­ul Lo­cal al co­mu­nei Sânmar­tin, ju­de­ţul Har­ghi­ta, a luat de­ci­zia de a in­ter­zi­ce ac­ce­sul în ci­mi­tir. Doar că pe 5 iu­nie, cu o zi înain­te de Zi­ua Eroi­lor,por­ţi­le ci­mi­ti­ru­lui au fost des­chi­se pentru a in­tra vi­ce­pre­mi­e­rul Unga­ri­ei,Sem­jén Zsolt.

Du­pă ple­ca­rea ofi­cia­lu­lui ma­ghiar, por­ţi­le ci­mi­ti­ru­lui au fost din nou închi­se. Și așa au ră­mas și în fa­ţa ro­mâni­lor veni­ţi a do­ua zi să își co­me­mo­re­ze eroii. Ma­ni­fes­tă­ri­le or­ga­ni­za­te de Zi­ua Eroi­lor erau anun­ţa­te pentru ora 17.00. Înain­te însă, în fa­ţa ci­mi­ti­ru­lui din Va­lea Uzu­lui, cir­ca 1.000 de et­nici ma­ghiari au fă­cut un lanţ uman pentru a nu per­mi­te ac­ce­sul în cur­tea ci­mi­ti­ru­lui. Prin­tre cei pre­zen­ţi erau par­la­men­tari și pri­mari ai UDMR, dar și sim­pli ce­tățeni. La fa­ţa lo­cu­lui au venit și jan­dar­mii ca­re au fă­cut la rândul lor un lanţ, în încer­ca­rea de a opri con­flic­te­le.La ora 17.00,ro­mânii strânși în fa­ţa ci­mi­ti­ru­lui au rupt însă cor­do­nul și au pă­truns în ci­mi­tir.În doar câte­va mi­nu­te, din ci­mi­tir se au­zea „Doam­ne, ocro­tește-i pe ro­mâni“, în timp ce ma­ghia­rii se împrăștiau pe drum.

Chiar da­că jan­dar­mii au anun­ţat că nu s-au înre­gis­trat vi­o­len­ţe, de­pu­ta­tul Atti­la Ko­ro­di, pre­zent la Va­lea Uzu­lui, a vor­bit des­pre ce­va „de ne­des­cris“, o ac­ţi­u­ne la ca­re au par­ti­ci­pat su­te de ro­mâni. Inci­den­te­le de la ci­mi­ti­rul din Va­lea Uzu­lui au re­pre­zen­tat un act de van­da­lism și de bar­ba­rie, iar UDMR va se­si­za fo­ru­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le, a de­cla­rat și preșe­din­te­le Uni­u­nii, Ke­le­men Hu­nor.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.