ÎNREGISTRA­RE CU DO­DON ȘI PLA­HOT­NI­UC

Romania Libera - - Politică -

Pu­bli­ka TV,te­le­vi­zi­u­nea ce apa­rți­ne li­de­ru­lui PDM, Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc,a pu­bli­cat sâmbă­tă ima­gini fil­ma­te cu ca­me­ra as­cun­să de la o între­ve­de­re din­tre Igor Do­don, Vla­di­mir Pla­hot­nic și Ser­ghei Ia­ra­lov,des­pre ca­re se spu­ne că se află în spa­te­le ori­că­rei de­ci­zii lua­te de li­de­rul PD.Cei trei dis­cu­tă des­pre un acord per­so­nal între Igor Do­don și Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc ce in­clu­de și un punct se­cret,le­gat de fe­de­ra­li­za­rea Mol­do­vei.Even­tua­lul acord,ar ur­ma să fie păs­trat la Amba­sa­da Ru­si­ei.PD și PSRM ar fi ur­mat să ai­bă un alt acord,pu­blic de ace­as­tă da­tă,și în ca­re să fie spe­ci­fi­ca­te toa­te so­li­ci­tă­ri­le PSRM.La 12 mi­nu­te du­pă pu­bli­ca­rea pri­mei „pro­be“,Pu­bli­ka a pla­sat un alt fil­mu­leț. Aici,de­ja se vor­bește des­pre do­sa­re­le pe­na­le ale li­de­ru­lui PDM din Ru­sia și des­pre fap­tul că Pu­tin i-a ce­rut lui Do­don să vi­nă cu Pla­hot­ni­uc la Mos­co­va,dându-i ga­ra­nții că nu va fi ares­tat.Li­de­rul PDM s-a ară­tat scep­tic față de ace­as­tă pro­pu­ne­re.Du­pă înre­gis­tră­ri­le vi­deo pri­vind fe­de­ra­li­za­rea Re­pu­bli­cii Moldova pu­bli­ca­te,șe­ful sta­tu­lui a venit cu o re­a­cție,su­sți­nând că ac­tul a fost ela­bo­rat acum doi ani de că­tre Pla­hot­ni­uc și tri­mis în Fe­de­rația Ru­să pentru a fi închi­se do­sa­re­le pe­na­le pe nu­me­le aces­tu­ia.„Re­fe­ri­tor la do­cu­men­tul pu­bli­cat des­pre fe­de­ra­li­za­rea Re­pu­bli­cii Moldova,ace­le pro­pu­neri au fost din par­tea lui Vlad Pla­hot­ni­uc,acum doi ani,și tri­mi­se în Fe­de­rația Ru­să pentru a fi închi­se do­sa­re­le pe­na­le pe nu­me­le lui.Cred că par­te­ne­rii din Ru­sia au pro­be și la mo­men­tul po­tri­vit va apă­rea to­tul.Mur­dar și nu es­te co­rect“,a de­cla­rat Do­don din clă­di­rea Par­la­men­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.