Sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re din Con­sta­nța, în pra­gul co­lap­su­lui

Abo­na­ţii sis­te­mu­lui cen­tra­li­zat de încăl­zi­re din Con­stan­ţa pri­vesc spre iar­na vi­i­toa­re cu te­a­mă. Sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re din mu­ni­ci­piu es­te în pra­gul co­lap­su­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - cris­tian.ha­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Abo­nații sis­te­mu­lui cen­tra­li­zat de încăl­zi­re din Con­sta­nța pri­vesc spre iar­na vi­i­toa­re cu te­a­mă. Sis­te­mul de ter­mo­fi­ca­re din mu­ni­ci­piu es­te în pra­gul co­lap­su­lui. Atât fur­ni­zo­rul de ener­gie ter­mi­că din Con­sta­nța, cât și dis­tri­bu­i­to­rul au in­trat în in­sol­vență.

Re­cent, RADET Con­sta­nța, dis­tri­bu­i­to­rul de ener­gie ter­mi­că, a ce­rut in­tra­rea în in­sol­vență, iar in­sta­nța a apro­bat ce­re­rea. De­ci­zia vi­ne la nu­mai câte­va zi­le du­pă ce și fur­ni­zo­rul de ener­gie ter­mi­că, Elec­tro­cen­tra­le Con­sta­nța SA, a ce­rut in­sol­vența.

„Luând în con­si­de­rație fap­tul că, la da­ta de 28.05.2019, Tri­bu­na­lul Con­sta­nța a ad­mis ce­re­rea Elec­tro­cen­tra­le Con­sta­nța SA și a dis­pus des­chi­de­rea pro­ce­du­rii ge­ne­ra­le a in­sol­venței pen­tru ace­as­ta, pe ca­le de con­se­ci­nță Con­si­li­ul de Admi­nis­trație al RADET Con­sta­nța a ana­li­zat po­si­bi­le­le efec­te ale aces­tui de­mers și a dis­pus de­cla­nșa­rea pro­ce­du­rii ge­ne­ra­le a in­sol­venței pen­tru re­gie. Ace­as­tă mă­su­ră a fost lua­tă de­oa­re­ce Elec­tro­cen­tra­le Con­sta­nța SA es­te prin­ci­pa­lul cre­di­tor al RADET Con­sta­nța și pen­tru a pro­te­ja in­te­re­se­le re­gi­ei era ne­ce­sa­ră o ast­fel de de­ci­zie“, a co­mu­ni­cat con­du­ce­rea RADET Con­sta­nța. Sunt in­for­mați toți con­su­ma­to­rii ra­cor­dați la RADET că ace­as­tă de­ci­zie nu va afec­ta în ni­ci­un fel con­ti­nu­i­ta­tea și ca­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor de dis­tri­buție a ener­gi­ei ter­mi­ce în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța. „Asi­gu­răm pe toți ce­tățe­nii mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța că efor­tu­ri­le noas­tre pen­tru fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce în con­diții de ma­xi­mă si­gu­ra­nță, cu im­pact mi­nim asu­pra me­di­u­lui și ca­re să nu afec­te­ze să­nă­ta­tea po­pu­lați­ei, vor con­ti­nua și vor fi dez­vol­ta­te sub coor­do­na­rea Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța“, se mai ara­tă în co­mu­ni­ca­tul de pre­să re­mis re­da­cți­ei.

Două găuri ne­gre

Si­tuația es­te însă mult mai gra­vă, spu­ne de­pu­ta­tul USR de Con­sta­nța Ste­lian Ion. Aces­ta atra­ge ate­nția că, în anul 2015, pri­ma­rul Con­sta­nței, De­ce­bal Fă­gă­dău, de­cla­ra: „La RADET, să nu mai aud că du­re­a­ză 25 de mi­nu­te până vi­ne apa cal­dă. Într-o lu­me nor­ma­lă, ăsta ar fi un te­mei de di­mi­nua­re a fac­tu­rii“. Tot atunci, edi­lul pro­pu­nea înfi­i­nța­rea unei au­to­ri­tăți mu­ni­ci­pa­le de re­gle­men­ta­re a ser­vi­ci­i­lor co­mu­ni­ta­re, ast­fel încât con­stă­nțe­nii să poa­tă de­mon­stra da­că un ope­ra­tor își fa­ce sau nu tre­a­ba. „A fost doar o de­cla­rație de­ma­go­gi­că a ur­mașu­lui lui Ma­ză­re. Pen­tru că sun­tem în 2019, iar CET Con­sta­nța și RADET Con­sta­nța au ce­rut re­cent in­tra­rea în in­sol­vență. Ce­le două găuri ne­gre se ali­men­te­a­ză de ani și ani din bu­zu­na­re­le con­stă­nțe­ni­lor, pe bani grei, ne­fi­ind altce­va de­cât ade­vă­ra­te cu­i­buri ale si­ne­cu­riști­lor PSD-ALDE. La Con­sta­nța avem unul din­tre ce­le mai mari cos­turi ale gi­ga­ca­lo­ri­ei. Cu toa­te aces­tea, pe tim­pul ier­nii aproa­pe că nu exis­tă zi în ca­re să nu se înre­gis­tre­ze o ava­rie. Ba la CET, ba la RADET. Car­ti­e­re între­gi ră­mân fă­ră apă cal­dă și căl­du­ră“, a spus Ste­lian Ion. Insti­tuții că­pușa­te

În opi­nia sa, e ne­voie de re­for­ma­rea și mo­der­ni­za­rea aces­tor uriași cu pi­ci­oa­re de lut. „Sunt insti­tuții că­pușa­te de șe­fi in­com­pe­te­nți, plan­tați aco­lo pe cri­te­rii po­li­ti­ce și pe sa­la­rii ne­si­mți­te. În ța­ră exis­tă orașe ca­re, cu fon­duri eu­ro­pe­ne, au reușit re­a­bi­li­ta­rea și mo­der­ni­za­rea aces­tor ser­vi­cii pu­bli­ce. Dar re­fa­ce­rea aces­tor sis­te­me tre­bu­ie re­a­li­za­tă în in­te­re­sul ce­tățe­ni­lor și pe cri­te­rii de efi­ci­e­nță. La Con­sta­nța, zeci de mii de fa­mi­lii sunt pu­se în si­tuația de a plă­ti fac­turi exor­bi­tan­te pen­tru a aco­peri pi­er­de­ri­le, sa­la­ri­i­le și in­com­pe­te­nța șe­fi­lor po­li­tici ai CET – RADET“, a spus de­pu­ta­tul USR.

Sa­la­riu de preșe­din­te

Su­cur­sa­la Elec­tro­cen­tra­le Con­sta­nța SA (sau CET Pa­las, cum îi mai spun lo­cu­i­to­rii) es­te con­du­să de unul din­tre vi­ce­preșe­di­nții ALDE Con­sta­nța, Dan Ma­ri­us De­a­co­nes­cu. Pen­tru anul 2017, De­a­co­nes­cu a de­cla­rat că a înca­sat de la Elec­tro­cen­tra­le o in­dem­ni­za­ţie de 190.993 lei, aproa­pe cât preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, iar în 2018 a înca­sat 182.698 lei. De alt­fel, Elec­tro­cen­tra­le Con­sta­nța SA apa­rți­ne de Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, con­dus de ALDE. Pre­sa lo­ca­lă no­te­a­ză că Dan Ma­ri­us De­a­co­nes­cu a fost un apro­piat al lui So­rin Stru­tin­sky, pri­e­te­nul lui Ra­du Ma­ză­re și Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu.

În Con­sta­nța, pri­mă­ria sub­venți­o­nea­ză ener­gia ter­mi­că. Lu­cru­ri­le s-ar pu­tea schim­ba însă. „Pri­mă­ria Con­stan­ţa nu mai are bani de­cât pen­tru in­ves­ti­ţi­i­le afla­te în curs și pen­tru asi­gu­ra­rea co­fi­nan­ţă­ri­lor, pen­tru proi­ec­te­le pe fon­duri struc­tu­ra­le. Mu­ni­ci­pi­ul tre­bu­ie să se des­cur­ce sin­gur și cu sub­ven­ţi­o­na­rea ter­mi­ei, și în con­ti­nua­re sunt îngri­jo­rat pen­tru se­zo­nul re­ce 2019-2020“, a spus, re­cent, pri­ma­rul De­ce­bal Fă­gă­dău la un post de te­le­vi­zi­u­ne nați­o­nal.

Di­rec­to­rul Elec­tro­cen­tra­le SA Con­stan­ţa a pri­mit în 2017 o in­dem­ni­za­ţie de 190.993 lei, iar în 2018 a înca­sat 182.698 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.