Pen­si­o­na­rii au rupt-o cu PSD! Ci­ne pi­er­de?!

Nu știm ce stu­dii so­ci­o­lo­gi­ce sa­van­te se vor fa­ce pen­tru pă­trun­de­rea în „mă­run­tai­e­le“vo­tu­lui din 26 mai, spre a-l ex­pli­ca, spre a-i de­pis­ta re­sor­tu­ri­le și spre a pu­tea răs­pun­de la ze­ci­le de între­bări pe ca­re le-a pro­vo­cat.

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘERBĂNESCU Edi­to­ria­list

Unul din­tre stu­dii se cu­vi­ne a fi între­prins în pri­vi­nța vo­tu­lui pen­si­o­na­ri­lor. Că es­te cel mai ma­re ba­zin elec­to­ral nu înse­am­nă au­to­mat că ana­li­ze­le so­ci­o­lo­gi­ce se vor îndrep­ta spre aces­ta. Poa­te so­ci­o­lo­gii mi­ros alte te­me de in­te­res, ca, de pil­dă, de­pla­sa­rea elec­to­ra­tu­lui „spre dre­ap­ta” sau „vo­cația eu­ro­pe­a­nă” a ro­mâni­lor ori no­ua im­pli­ca­re po­li­ti­că a ti­ne­ri­lor – toa­te cu in­flue­nțe con­sis­ten­te pe ter­men lung și, ori­cum, mai su­cu­len­te de­cât „pla­ti­tu­di­ni­le” din ba­zi­nul elec­to­ral cel mai ma­re, dar și cel mai anost și, în mod obi­ec­tiv, fă­ră vi­i­tor. În acest ba­zin, in­di­fe­rent că pla­ce sau nu pla­ce, că vrem să ve­dem sau ne fa­cem că nu ve­dem, a fost tra­nșat însă vo­tul din 26 mai. Pe scurt, dar ha­lu­ci­nant, pen­si­o­na­rii au rupt-o cu PSD! Ci­ne va pi­er­de?!

PSD a cap­tat vreo 2 mi­li­oa­ne și ce­va de vo­turi în 26 mai. Pen­si­o­na­rii sunt vreo 5 mi­li­oa­ne. Toți au drept de vot și scru­ti­ne­le au ară­tat că pen­si­o­na­rii sunt și cei mai ac­ti­vi vo­ta­nți. Și că, până în 26 mai, cei mai mu­lți vo­ta­se­ră cu PSD, spre dis­pe­ra­rea ce­lor­lal­te par­ti­de și ne­mu­lțu­mi­rea uno­ra din­tre ti­neri, ba chiar a mai mul­to­ra din ei, că ace­as­ta blo­che­a­ză înnoi­rea so­ci­e­tății. Mai mult, sunt unii ca­re spun cu su­bi­ect și pre­di­cat că, du­pă ce că sunt întreți­nuți de po­pu­lația ac­ti­vă, pen­si­o­na­rii mai și opresc mer­sul înain­te spre pro­gres (de­si­gur, spre Eu­ro­pa și alte ase­me­nea din „fas­hi­on-ul po­li­tic” la mo­dă). Să nu ne fa­cem că aces­te pă­reri nu exis­tă și nu sunt ve­hi­cu­la­te în so­ci­e­ta­te! O ba­ză obi­ec­ti­vă au. Deși au mun­cit zeci de ani și au vi­rat din pro­pri­i­le con­tri­buții fi­na­nța­rea pen­si­i­lor lor, si­mță­mântul con­cret că așa stau lu­cru­ri­le a dis­pă­rut de mult. De­ja din 1996 fon­du­ri­le strânse de­ce­nii an­te­ri­oa­re din con­tri­buți­i­le pen­tru pen­sii s-au epu­i­zat, mânca­te de in­flația ful­mi­nan­tă și în ab­se­nța ori­că­rei încer­cări de va­lo­ri­fi­ca­re, ast­fel încât, din acel an, pen­si­i­le sunt plă­ti­te anual din ce­ea ce se strânge tot anual pen­tru pen­sii de la cei ce mun­cesc acum. Și, da­că nu ajun­ge, din­tr-o par­ti­ci­pa­re di­rec­tă ne­tă a sta­tu­lui. De la ace­as­tă si­tuație până la apre­ci­e­rea că „noi, cei ca­re mun­cim, îi ți­nem pe cei ieșiți la pen­sie” n-a mai fost de­cât un pas! Și ia­răși să nu ne fa­cem că nu ve­dem că nu nu­mai ne­mu­lțu­miri exis­tă din par­tea unor ti­neri, dar și un soi de ură a apă­rut față de bă­trâni. Ce să mai vor­bim de con­tri­buți­i­le con­cre­te pen­tru pen­sii, pe ca­re toți cei im­pli­cați – an­ga­ja­tori și an­ga­jați de­o­po­tri­vă – le in­cri­mi­nea­ză și înce­ar­că să le eva­zi­o­ne­ze. Și da­că pen­si­i­le pen­tru cei ce au mun­cit în ul­ti­mii 30 de ani, înde­o­se­bi în sis­te­mul pri­vat, ar fi cal­cu­la­te du­pă ce s-a con­tri­bu­it efec­tiv pen­tru pen­sii, și nu du­pă va­loa­rea sa­la­ri­u­lui, s-ar ieși la pen­sie, din cau­za eva­zi­u­nii pur și sim­plu apo­ca­lip­ti­ce, cu su­me de doar câte­va su­te de lei, puți­ne de tot.

O fațe­tă – poa­te cea mai ri­di­co­lă – a fap­tu­lui că pen­si­i­le pro­duc iri­ta­re într-o anu­mi­tă par­te a so­ci­e­tății, înde­o­se­bi în me­di­ul eco­no­mic pri­vat, es­te că sta­tul ro­mân a ajuns stig­ma­ti­zat ca „stat asis­te­nțial” (pen­si­i­le fi­ind in­clu­se în sta­tis­tici ca prin­ci­pa­la com­po­nen­tă a așa-nu­mi­tei „asis­te­nțe so­cia­le”). Sta­tul ro­mân es­te acu­zat de prac­ti­ca­rea asis­te­nței so­cia­le de tip co­mu­nist, în ca­re re­sur­se im­por­tan­te

sunt iro­si­te în asis­te­nța so­cia­lă. Într-un cu­vânt, sta­tul ro­mân ar fi „sta­tul asis­te­nțial co­mu­nist”.

Într-un ase­me­nea cli­mat, PSD s-a apu­cat să mă­re­as­că pen­si­i­le: prin ri­di­ca­rea va­lo­rii punc­tu­lui de pen­sie, prin ma­jo­ra­rea „pen­si­ei mi­ni­me” (greșit nu­mi­tă ast­fel pen­tru că es­te vor­ba de un aju­tor so­cial, dar in­tra­tă în jar­go­nul pu­blic sub ace­as­tă de­nu­mi­re), prin înlă­tu­ra­rea unor ine­chi­tăți, prin ro­tun­ji­rea în sus la re­cal­cu­la­rea pen­si­i­lor în fun­cție de in­sti­tu­i­rea unor cri­te­rii uni­ta­re etc. Vo­tul pen­si­o­na­ri­lor pen­tru PSD era aproa­pe o axi­o­mă. Mai ales că venea du­pă ce re­gi­mul Băsescu îngheța­se pen­si­i­le, ul­te­ri­or încer­că­rii chiar de a le tăia, și nu­mai in­ter­venția Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le blo­ca­se de­mer­sul. Gro­sul vo­ta­nți­lor PSD erau pen­si­o­na­rii. Or fi fost și acum ca pon­de­re în vo­tul din 26 mai. Dar, în 26 mai, într-un fel sau altul, s-a rupt fil­mul. Și de ar fi cei 2 mi­li­oa­ne și ce­va de vo­ta­nți

PSD doar pen­si­o­nari, ce­ea ce es­te puțin pro­ba­bil, un­de sunt ce­le­lal­te 3 mi­li­oa­ne de pen­si­o­nari?! Au stat aca­să și n-au vo­tat?! Au vo­tat cu cei ca­re an­te­ri­or le îngheța­se­ră pen­si­i­le?! Au vo­tat cu Io­han­nis, ca­re nu o da­tă a ad­mo­nes­tat PSD că mă­rește pen­si­i­le pen­tru că nu ar exis­ta bani de așa ce­va și stri­că ast­fel echi­li­brul bu­ge­tar?! Sau au vo­tat cu USR-iștii, ca­re sunt, de­si­gur, pe va­lul di­gi­ta­li­ză­rii și eu­ro­pe­ni­ză­rii, dar că­ro­ra nu cred că le es­te gândul să mă­re­as­că vre­o­da­tă pen­si­i­le. Ci­fre­le ara­tă că, în 26 mai, ur­mașii tăi­e­to­ri­lor de pen­sii împreu­nă cu Băsescu însuși, ca­re și-a fă­cut par­tid, au luat o da­tă și ju­mă­ta­te mai mult de­cât PSD! Iar Io­han­nis, în con­tul că­ru­ia pot fi pu­se da-uri­le de la re­fe­ren­du­mul pe jus­tiție, a obți­nut de două ori mai mult de­cât PSD! La 26 mai pen­si­o­na­rii au rupt-o cu PSD. Ci­ne va pi­er­de?! PSD a pi­er­dut de­ja pri­ma run­dă. Urme­a­ză pen­si­o­na­rii?! Greu de răs­puns, dar, ori­cum,

aceștia tre­bu­ie să se aștep­te la ori­ce. Alt par­tid ca­re să cre­as­că pen­si­i­le nu prea se ză­rește. Dar, așa nu mer­ge: să-ți mă­re­as­că pen­si­i­le PSD și tu să vo­te­zi cu Io­han­nis și Băsescu!

Pe Eu­ro­pa, dra­gă poa­te uno­ra din­tre pen­si­o­nari, nu se poa­te con­ta ca sal­va­tor în pro­ble­ma pen­si­i­lor. Eu­ro­pa ce­re mă­ri­rea vârstei de pen­si­o­na­re și ieși­rea la pen­sie a fe­mei­lor la ace­e­ași vârstă cu băr­bații, mă­suri la ca­re până acum PSD a fă­cut opo­ziție. Cu vo­turi pen­tru PSD re­pre­zen­tând nici 40% din nu­mă­rul pen­si­o­na­ri­lor va fi cum vrea Eu­ro­pa. Și cu pen­sii mai mici!

Spre dis­pe­ra­rea ce­lor, în frun­te cu Io­han­nis și Băsescu, ce ana­te­mi­ze­a­ză sta­tul ro­mân ca stat asis­te­nțial, chiar sta­tis­ti­ci­le eu­ro­pe­ne nu nu­mai că nu pro­be­a­ză cum­va ase­rți­u­ni­le lor, dar le con­tra­zic cu to­tul. Nu se împi­e­di­că însă Eu­ro­pa și me­nes­tre­lii ei din Ro­mânia de sta­tis­tici. Ne­con­venin­du-le, le ig­no­ră cu to­tul! De alt­fel, o co­lo­nie, pre­cum es­te Ro­mânia, nu poa­te fi stat asis­te­nțial, căci n-are re­sur­se pen­tru așa ce­va. Sta­tul ro­mân, spun sta­tis­ti­ci­le eu­ro­pe­ne, es­te nu nu­mai ca și ul­ti­mul din Eu­ro­pa la asis­te­nță so­cia­lă, dar, te­ri­fiant pur și sim­plu, chel­tu­ie chiar de două ori mai puțin de­cât în me­die Eu­ro­pa pen­tru asis­te­nță so­cia­lă. În loc să fie cri­ti­cat că alo­că prea puțin pen­tru asis­te­nță so­cia­lă (pen­sii, aju­toa­re so­cia­le pen­tru cei cu di­za­bi­li­tăți și pen­tru șo­maj), sta­tul ro­mân es­te cri­ti­cat că ar chel­tui prea mult! Cum alt­fel s-ar pu­tea însă ară­ta ura față de bă­trânii, aceia să­raci în ma­jo­ri­ta­te, ca­re prin vârstă au mun­cit o bu­nă par­te a vi­eții lor în co­mu­nism și ca­re sunt me­nți­nuți acum în viață prin con­tri­buția ce­lor ac­ti­vi ce mun­cesc în ca­pi­ta­lis­mul mult vi­sat?! Se pa­re însă că pen­si­o­na­rii înșiși au înțe­les cum stă tre­a­ba și și-au tăiat sin­guri, prin vot li­ber con­si­mțit, cra­ca de sub pi­ci­oa­re!

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.