Le­gea ex­tră­dă­rii, un „cui în si­cri­ul Hong Kong-ului“

Su­te de mii de per­soa­ne au pro­tes­tat la Hong Kong împo­tri­va unui proi­ect de le­ge al gu­ver­nu­lui lo­cal asu­pra ex­tră­dă­rii.

Romania Libera - - Prima Pagina - gabriela.an­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pe o căl­du­ră su­fo­can­tă, ma­ni­fes­ta­nții au de­fi­lat du­mi­ni­că pes­te șap­te ore pe stră­zi­le prin­ci­pa­le ale orașu­lui - ca­re a fost întot­de­au­na un re­fu­giu pen­tru opo­za­nții re­gi­mu­lui co­mu­nist de la Bei­jing -, ex­pri­mându-și os­ti­li­ta­tea față de proi­ec­tul au­to­ri­tăți­lor din Hong Kong, pro-Bei­jing. Orga­ni­za­to­rii au es­ti­mat nu­mă­rul par­ti­ci­pa­nți­lor la ma­rș la un mi­li­on, în timp ce po­liția, ca­re în mod obișnu­it ofe­ră ci­fre net in­fe­ri­oa­re, a anu­nțat pre­ze­nța a 240.000 de per­soa­ne. În ori­ce caz, me­dia asia­ti­că și pu­bli­cația bri­ta­ni­că Guar­dian au su­bli­niat că ma­ni­fes­tația es­te com­pa­ra­bi­lă ce­lei din 2003, când o ju­mă­ta­te de mi­li­on de per­soa­ne au co­bo­rât în stra­dă fo­rțând au­to­ri­tăți­le să re­nu­nțe la o le­ge con­tro­ver­sa­tă asu­pra se­cu­ri­tății nați­o­na­le. În 1989, când co­lo­nia bri­ta­ni­că (și ma­re cen­tru fi­nan­ciar in­ter­nați­o­nal) nu in­tra­se încă sub sfe­ra de in­flue­nță chi­ne­ză, 1,5 mi­li­oa­ne de per­soa­ne au ma­ni­fes­tat pen­tru su­sți­ne­rea pro­tes­ta­ta­ri­lor din Piața Ti­e­nan­men.

Ma­rșul de du­mi­ni­că, 9 iu­nie, cu o mo­bi­li­za­re exem­pla­ră, re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re uriașă pen­tru Car­rie Lem, șe­fa exe­cu­ti­vu­lui re­gi­u­nii se­miau­to­no­me Hong Kong, ca­re nu es­te ale­a­să, ci nu­mi­tă și ca­re a ce­rut ca amen­da­men­te­le să fie adop­ta­te înain­tea sfârși­tu­lui lu­nii iu­lie. Igno­ra­rea am­plo­rii os­ti­li­tății față de proi­ec­tul de le­ge ar pu­tea ali­men­ta fu­ria po­pu­lați­ei și ar re­lan­sa o mo­bi­li­za­re com­pa­ra­bi­lă „Mișcă­rii um­bre­le­lor” din 2014. Dar un re­cul al lui Car­rie Lem, ca­re a fă­cut de­ja o se­rie de con­ce­sii, ar ne­mu­lțu­mi Bei­jin­gul.

Cri­ti­cii su­sțin că proi­ec­tul de le­ge va pla­sa po­pu­lația la dis­creția unui sis­tem ju­di­ciar chi­nez opac și po­li­ti­zat și va da Chi­nei con­ti­nen­ta­le drep­tul de a ce­re tran­sfe­rul pre­su­puși­lor cri­mi­na­li, per­mițându-i să vi­ze­ze în

to­ta­lă im­pu­ni­ta­te ina­mi­cii săi po­li­tici. Pen­tru că le­gea vi­ze­a­ză sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor per­mițând tri­mi­te­rea sus­pe­cți­lor spre te­rțe țări sau te­ri­to­rii, cum es­te Chi­na con­ti­nen­ta­lă, Ma­cao și Tai­wan, în plus față de ce­le 20 de țări cu ca­re Hong Kong-ul dis­pu­ne de con­venții de ex­tră­da­re.

Ga­ra­nții spul­be­ra­te de Bei­jing

Fos­ta co­lo­nie bri­ta­ni­că a fost re­tro­ce­da­tă Chi­nei în 1997, cu ga­ra­nții asu­pra au­to­no­mi­ei și li­ber­tăți­lor sa­le, în spe­cial cea de a dis­pu­ne de un sis­tem ju­di­ciar dis­tinct. Între­prin­de­ri­le și di­plo­mații de pe te­ri­to­ri­ul aces­tui cen­tru fi­nan­ciar in­ter­nați­o­nal con­si­de­ră sis­te­mul ju­di­ciar cel mai im­por­tant atu ca­re i-a mai ră­mas du­pă uzur­pă­ri­le Bei­jin­gu­lui. Inde­pen­de­nța orașu­lui – pre­su­pu­să a fi ga­ran­ta­tă până în 2047 – s-a ero­dat lent, în spe­cial du­pă ce Xi Jin­ping a pre­luat con­du­ce­rea Par­ti­du­lui Co­mu­nist, în 2012. Or, le­gea ex­tră­dă­rii anu­nță sfârși­tul po­li­ti­cii „o ța­ră, două sis­te­me”, în ca­drul că­reia Hong Kong a pros­pe­rat ca pla­că tur­nan­tă a co­me­rțu­lui și fi­na­nței in­ter­nați­o­na­le. Ca­me­ra de Co­me­rț ame­ri­ca­nă din oraș a ex­pri­mat „se­ri­oa­se re­zer­ve”, afir­mând că ast­fel de mă­suri „sub­mi­nea­ză per­ce­pția Hong Kong-ului ca un re­fu­giu si­gur pen­tru ope­rați­u­ni­le co­mer­cia­le in­ter­nați­o­na­le”. Într-o de­cla­rație co­mu­nă, mi­niștrii de Exter­ne ai Ma­rii Bri­ta­nii, Je­re­my Hunt, și Ca­na­dei, Chrys­tia Fre­e­land, și-au ex­pri­mat îngri­jo­ra­rea față de efec­tul po­te­nțial al pro­pu­ne­ri­lor asu­pra „nu­mă­ru­lui ma­re de ce­tățeni bri­ta­nici și ca­na­di­eni din Hong Kong”. Iar fos­tul gu­ver­na­tor bri­ta­nic al te­ri­to­ri­u­lui, Chris Pat­ten, a aver­ti­zat că le­gea va fi „cel mai rău lu­cru” pen­tru Hong Kong du­pă tran­sfe­rul pu­te­rii în 1997. „Da­că ace­as­tă le­ge va fi adop­ta­tă, sis­te­mul ju­ri­dic al Hong Kong-ului va fi dis­trus. Hong Kong nu va fi de­cât un alt oraș din Chi­na”. Anul tre­cut, șa­se mem­bri ai pre­tin­sei „alia­nțe pan-de­mo­cra­te” au fost ex­cluși din Par­la­men­tul din Hong Kong și can­di­dații pro-de­mo­crație au fost des­ca­li­fi­cați din ale­ge­ri­le pa­rția­le.

Ce­ea ce îngri­jo­re­a­ză es­te ex­tră­da­rea spre Chi­na con­ti­nen­ta­lă, sus­pi­ci­u­ni­le fi­ind întă­ri­te de o se­rie de dis­pa­riții de per­so­na­li­tăți cri­ti­ce față de pu­te­rea chi­ne­ză, prin­tre ca­re un grup de edi­tori di­si­de­nți din Hong Kong ca­re pu­bli­cau tex­te ce îi vi­zau pe li­de­rii chi­ne­zi. Ei au re­a­pă­rut în Chi­na con­ti­nen­ta­lă, du­pă ce măr­tu­ri­si­se­ră cri­me ne­po­li­ti­ce – in­fra­cți­uni ru­ti­e­re ve­chi de 13 ani. De ase­me­nea, un mi­liar­dar a fost dat dis­pă­rut din­tr-un ho­tel de lux, iar apoi a fost pla­sat în de­te­nție pe con­ti­nent.

FOTOGRAFII: AGERPRES

Mi­ting. Au­to­ri­tăți­le dau ci­fre net in­fe­ri­oa­re re­a­li­tății.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.