Vi­ce­pre­mi­e­rul Ru­si­ei: Pla­hot­ni­uc ar fi pro­mis fe­de­ra­li­za­rea Mol­do­vei

Vi­ce­pre­mi­e­rul rus, Di­mi­tri Ko­zak, su­sți­ne că Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc i-ar fi pro­mis re­o­ri­en­ta­rea Re­pu­bli­cii Moldova că­tre Ru­sia.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Dmi­tri Ko­zak, vi­ce­pre­mi­er al Fe­de­ra­ţi­ei Ru­se, sus­ţi­ne că în tim­pul între­ve­de­rii avu­te la Chi­şi­nău cu li­de­rul Par­ti­du­lui De­mo­crat (PDM), Vlad Pla­hot­ni­uc, aces­ta i-a înmânat un plic cu pro­pu­neri pen­tru schim­ba­rea cur­su­lui po­li­tic al Re­pu­bli­cii Moldova, cu o re­o­ri­en­ta­re spre Mos­co­va şi so­lu­ţi­o­na­rea pro­ble­mei tran­snis­tre­ne prin in­ter­me­di­ul fe­de­ra­li­ză­rii re­pu­bli­cii.

Dmi­tri Ko­zak, vi­ce­pre­mi­er al Fe­de­ra­ţi­ei Ru­se și re­pre­zen­tan­tul spe­cial al preșe­din­te­lui rus pen­tru re­la­ţii eco­no­mi­ce și co­mer­cia­le cu Republica Moldova, sus­ţi­ne într-un inter­viu acor­dat co­ti­dia­nu­lui Kom­mer­sant că

în tim­pul între­ve­de­rii avu­te la Chișinău cu li­de­rul Par­ti­du­lui De­mo­crat (PDM), Vlad Pla­hot­ni­uc, aces­ta i-a înmânat un plic cu pro­pu­neri pen­tru schim­ba­rea cur­su­lui po­li­tic al Re­pu­bli­cii Moldova, cu o re­o­ri­en­ta­re spre Mos­co­va și so­lu­ţi­o­na­rea pro­ble­mei tran­snis­tre­ne prin in­ter­me­di­ul fe­de­ra­li­ză­rii re­pu­bli­cii. „Cer­ce­tând con­ţi­nu­tul pli­cu­lui, am vă­zut cu ui­mi­re pro­pu­ne­ri­le Par­ti­du­lui De­mo­crat fă­ţiș an­ti­ru­sesc pen­tru o mo­di­fi­ca­re a cur­su­lui

po­li­tic al Re­pu­bli­cii Moldova, prin­tr-o re­o­ri­en­ta­re spre Ru­sia și re­gle­men­ta­rea con­flic­tu­lui tran­snis­tre­an pe ba­za fe­de­ra­li­ză­rii Re­pu­bli­cii Moldova“, a re­la­tat Ko­zak. Cu toa­te aces­tea, po­tri­vit afir­ma­ţi­i­lor sa­le, vi­ce­pre­mi­e­rul rus le-ar fi re­co­man­dat so­cia­liști­lor și preșe­din­te­lui Re­pu­bli­cii Moldova, Igor Do­don, „să nu ia în cal­cul ni­ci­un fel de pro­pu­neri se­cre­te nici ale lui Vla­di­mir Pla­hot­ni­uc, nici ale altor par­ti­de“. În inter­viu,

Ko­zak asi­gu­ră că for­ma­rea coa­li­ţi­ei par­la­men­ta­re și a unui nou gu­vern la Chișinău nu es­te ale­ge­rea Mos­co­vei, ci o pro­ble­mă in­ter­nă a Re­pu­bli­cii Moldova. Po­tri­vit lui Dmi­tri Ko­zak, „preșe­din­te­le ales de ma­jo­ri­ta­tea ce­tă­ţe­ni­lor și ma­jo­ri­ta­tea for­ma­tă într-un mod des­tul de ci­u­dat în Par­la­men­tul pre­ce­dent al Re­pu­bli­cii Moldova tran­smi­te­au Ru­si­ei și lu­mii sem­na­le con­tra­dic­to­rii, iar în mul­te rânduri ca­re se ex­clu­de­au re­ci­proc“.

În aces­te con­di­ţii, Ru­sia și-a spus pă­re­rea – ca­re ră­mâne nes­chim­ba­tă – cu pri­vi­re la mo­da­li­ta­tea de so­lu­ţi­o­na­re a cri­zei: or­ga­ni­za­rea de noi ale­geri, însă pe o altă ba­ză le­gis­la­ti­vă și cu exis­ten­ţa unei alte pu­teri exe­cu­ti­ve, ca­re să se bu­cu­re de încre­de­rea tu­tu­ror for­ţe­lor po­li­ti­ce. Pen­tru atin­ge­rea aces­tui obi­ec­tiv es­te ne­voie, po­tri­vit vi­ce­pre­mi­e­ru­lui rus, de o coa­li­ţie tem­po­ra­ră, în sco­pul mo­di­fi­că­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, for­mă­rii unui gu­vern ca­pa­bil să asi­gu­re via­ţa de zi cu zi a ţă­rii și or­ga­ni­za­rea de ale­geri co­rec­te și tran­spa­ren­te. Re­pre­zen­tan­tul spe­cial al preșe­din­ţi­ei ru­se asi­gu­ră că Mos­co­va nu și-a pus de acord po­zi­ţia cu pri­vi­re la cri­za din Republica Moldova cu ma­ri­le pu­teri, iar fap­tul că po­zi­ţi­i­le SUA, UE și Ru­si­ei coin­cid în ace­as­tă pro­ble­mă „con­fir­mă în mod eloc­vent ne­ce­si­ta­tea strin­gen­tă a însă­nă­toși­rii si­tua­ţi­ei po­li­ti­ce din re­pu­bli­că“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.