15 ris­curi ale con­su­mu­lui de su­curi aci­du­la­te pe tim­pul ve­rii

Con­su­mul de bău­turi ră­co­ri­toa­re cu co­nți­nut de za­hăr și co­fei­nă, în tim­pul exer­ci­tă­rii de efort fi­zic în con­diții de tem­pe­ra­tu­ră ri­di­ca­tă, poa­te fi aso­ciat cu un risc cres­cut de bo­li re­na­le.

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Con­su­mul de bău­turi ră­co­ri­toa­re cu co­nți­nut de za­hăr și co­fei­nă, în tim­pul exer­ci­tă­rii de efort fi­zic în con­diții de tem­pe­ra­tu­ră ri­di­ca­tă, poa­te fi aso­ciat cu un risc cres­cut de bo­li re­na­le.

În 1950, co­pi­ii con­su­mau 3 căni cu lap­te şi un sin­gur pa­har cu bău­tu­ră car­bo­ga­zoa­să. Astă­zi ra­por­tul es­te in­ver­sat – 3 pa­ha­re cu bău­turi car­bo­ga­zoa­se și un pa­har cu lap­te.

Es­te aver­tis­men­tul lan­sat de o echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea din Buf­fa­lo (New York), ca­re a stu­diat adu­lții să­nă­toși într-un me­diu de la­bo­ra­tor ce imi­tă con­diți­i­le de mun­că pe un te­ren agri­col într-o zi ca­ni­cu­la­ră (pes­te 35 gra­de Cel­si­us). Po­tri­vit cer­ce­tă­ri­lor pu­bli­ca­te în re­vis­ta de spe­cia­li­ta­te „Ame­ri­can Jo­ur­nal of Phy­si­o­lo­gy – Re­gu­la­to­ry, Inte­gra­ti­ve and Com­pa­ra­ti­ve Phy­si­o­lo­gy“,vo­lun­ta­rii au fi­na­li­zat un ci­clu de o oră de exer­ciții con­stând într-un an­tre­na­ment pe ban­da de aler­ga­re de 30 de mi­nu­te, ur­mat de trei re­pri­ze de câte 5 mi­nu­te de ac­ti­vi­tăți di­fe­ri­te – de ri­di­ca­re,mânu­i­re și lo­vi­re cu un ba­ros.

Du­pă 45 de mi­nu­te de an­tre­na­ment,vo­lun­ta­rii s-au odih­nit timp de 15 mi­nu­te în ace­e­ași ca­me­ră în timp ce au băut apro­xi­ma­tiv 500 ml de li­chid: unii – bău­turi ră­co­ri­toa­re cu co­nți­nut ri­di­cat de fruc­to­ză sau de co­fei­nă; alții – apă. Du­pă pau­ză, au re­pe­tat ci­clul de trei ori,pen­tru un to­tal de pa­tru ore. Înain­te de a pă­ră­si la­bo­ra­to­rul, vo­lun­ta­ri­lor li s-au dat mai mul­te bău­turi din ce­le alo­ca­te inițial pen­tru a le bea înain­te de a con­su­ma alte flu­i­de.Vo­lu­mul a fost de 1 li­tru sau un vo­lum egal cu 115% din greu­ta­tea cor­po­ra­lă pi­er­du­tă prin tran­spi­rație,da­că ace­as­tă can­ti­ta­te era mai ma­re. Cer­ce­tă­to­rii au mă­su­rat tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă a par­ti­ci­pa­nți­lor la test, rit­mul car­diac, ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, greu­ta­tea cor­po­ra­lă și mar­keri ai le­zi­u­ni­lor re­na­le înain­te, ime­diat du­pă și apoi du­pă 24 de ore de la fi­e­ca­re încer­ca­re.Toți vo­lun­ta­rii au par­ti­ci­pat atât la stu­di­i­le cu bău­turi ră­co­ri­toa­re, cât și la stu­di­i­le cu apă,se­pa­ra­te de cel puțin șap­te zi­le.

Echi­pa de spe­cia­liști a des­co­pe­rit ni­ve­luri mai ri­di­ca­te de cre­a­ti­ni­nă în sânge și o ra­tă scă­zu­tă de fil­tra­re glo­me­ru­la­ră (mar­keri pen­tru le­zi­uni re­na­le) du­pă tes­tul cu bău­turi ră­co­ri­toa­re.Aces­te schim­bări nu au apă­rut atunci când par­ti­ci­pa­nții au băut apă. În plus, con­cen­trați­i­le plas­ma­ti­ce ale va­so­pre­si­nei din sânge (un hor­mon

an­ti-di­u­re­tic ce ri­di­că ten­si­u­nea ar­te­ria­lă) au fost mai mari în tim­pul și du­pă tes­tul cu bău­turi ră­co­ri­toa­re. Con­su­mul de bău­turi ră­co­ri­toa­re în tim­pul și du­pă exer­ci­ta­rea de efort fi­zic în căl­du­ră nu ne re­hi­dra­te­a­ză – au ex­pli­cat cer­ce­tă­to­rii.

Efec­te to­xi­ce

Bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se,co­fei­ni­za­te, no­nal­coo­li­ce sunt pre­pa­ra­te din apă, ca­fei­nă, un agent aro­ma­ti­zat, za­hăr sau îndul­ci­tori ar­ti­fi­cia­li. Oa­me­nii de ști­in­ţă sus­ţin că aces­tea au cel pu­ţin 15 efec­te to­xi­ce pen­tru or­ga­nism:

1. Lip­sa pro­pri­e­tă­ţi­lor nu­tri­ti­ve

În aces­te bău­turi nu exis­tă com­po­nen­te nu­tri­ti­ve (vi­ta­mi­ne sau mi­ne­ra­le), ma­jo­ri­ta­tea fi­ind pre­pa­ra­te din apă fil­tra­tă și za­ha­ruri ra­fi­na­te.

2. Crește­rea în greu­ta­te și obe­zi­ta­tea

Con­su­mul zil­nic a 330 ml bău­turi car­bo­ga­zoa­se se tra­du­ce prin crește­rea în greu­ta­te cu 500 g într-o sin­gu­ră lu­nă. Po­tri­vit stu­di­i­lor, du­pă fi­e­ca­re pa­har con­su­mat ris­cul de obe­zi­ta­te crește de 1,6 ori.

3. Apa­ri­ţia dia­be­tu­lui za­ha­rat

Dia­be­tul es­te o con­se­cin­ţă a crește­rii în greu­ta­te și a obe­zi­tă­ţii, de­oa­re­ce pro­du­se­le ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză sur­plu­sul de ki­lo­gra­me cresc ris­cul apa­ri­ţi­ei dia­be­tu­lui za­ha­rat, afec­tând ca­pa­ci­ta­tea or­ga­nis­mu­lui de a pro­ce­sa za­hă­rul.

4. Scă­de­rea den­si­tă­ţii osoa­se

Po­tri­vit spe­cia­liști­lor, aci­di­ta­tea din aces­te bău­turi sca­de den­si­ta­tea osoa­să și pro­mo­ve­a­ză pi­er­de­rea cal­ci­u­lui din or­ga­nism, ast­fel ris­cul de os­te­o­po­ro­ză cres­când alar­mant. Con­su­mul ri­di­cat de so­diu în rândul co­pi­i­lor re­pre­zin­tă un fac­tor de risc pen­tru cal­ci­fi­e­rea nor­ma­lă a oa­se­lor.

5. Ca­rii den­ta­re

Po­tri­vit oa­me­ni­lor de ști­in­ţă, bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se sunt res­pon­sa­bi­le de du­bla­rea sau tri­pla­rea in­ci­den­ţei ca­ri­i­lor den­ta­re, de­oa­re­ce aces­tea ata­că și di­zol­vă smal­ţul din­ţi­lor. Aci­dul din bău­turi fa­ce mai mult rău dan­tu­rii de­cât za­hă­rul so­lid con­ţi­nut de bom­boa­ne!

6. Bo­li re­na­le

Cer­ce­tă­to­rii au de­mon­strat că prin con­su­mul unei can­ti­tă­ţi ri­di­ca­te de bău­turi car­bo­ga­zoa­se ris­cul dez­vol­tă­rii li­tia­zei re­na­le crește,din cau­za aci­di­tă­ţii aces­tor pro­du­se și a de­ze­chi­li­bre­lor mi­ne­ra­le ra­di­ca­le.

7. Hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă

Inges­tia unei can­ti­tă­ţi ri­di­ca­te de fruc­to­ză, ca­re se gă­sește în spe­cial în bău­tu­ri­le ră­co­ri­toa­re, de­ter­mi­nă crește­rea pre­si­u­nii san­gu­i­ne.

8. Arsuri sto­ma­ca­le

Bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se re­pre­zin­tă prin­ci­pa­lul fac­tor de risc în ca­zul ar­su­ri­lor sto­ma­ca­le și al hi­per­se­cre­ţi­ei gas­tri­ce.

9. Sin­dro­mul me­ta­bo­lic

Bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se re­pre­zin­tă un fac­tor de risc ma­jor pen­tru dez­vol­ta­rea sin­dro­mu­lui me­ta­bo­lic, ca­re se ma­ni­fes­tă prin hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, obe­zi­ta­te, hi­per­co­les­te­ro­le­mie și re­zis­ten­ţă la in­su­li­nă.

10. Afec­ţi­uni he­pa­ti­ce

Exis­tă do­ve­zi ști­in­ţi­fi­ce po­tri­vit că­ro­ra con­su­mul frec­vent de bău­turi ră­co­ri­toa­re crește ris­cul de ci­ro­ză he­pa­ti­că, ase­mă­nă­tor con­su­mu­lui de al­cool.

11. Alte afec­ţi­uni ale sis­te­mu­lui di­ges­tiv

In­di­fe­rent de com­pa­nia pro­du­că­toa­re, bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se au un PH acid de 2.51, adi­că apro­xi­ma­tiv cel al oţe­tu­lui, dar con­ţi­nu­tul de za­hăr mas­che­a­ză ni­ve­lul ri­di­cat al aci­di­tă­ţii.Com­pa­ra­tiv,PH-ul apei es­te 7.Din între­gul sis­tem di­ges­tiv (de la gu­ră până la rect), nu­mai sto­ma­cul re­zis­tă într-un me­diu acid cu pH-ul 2.0. Aci­dul fos­fo­ric din bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se con­cu­re­a­ză cu aci­dul clor­hi­dric din sto­mac, afec­tând func­ţi­i­le aces­tu­ia.În con­se­cin­ţă,ali­men­te­le ră­mân ne­di­ge­ra­te și apar pro­ble­me pre­cum in­di­ges­tia,ga­ze in­tes­ti­na­le, ba­lo­na­re.

12. Des­hi­dra­ta­rea

Bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se au pro­pri­e­tă­ţi ase­mă­nă­toa­re di­u­re­ti­ce­lor,con­du­când la des­hi­dra­ta­rea or­ga­nis­mu­lui, în con­di­ţi­i­le în ca­re ca­fei­na es­te un di­u­re­tic ce de­ter­mi­nă crește­rea vo­lu­mu­lui de uri­nă. De ase­me­nea, ni­ve­lul ri­di­cat de za­hăr de­ter­mi­nă re­ten­ţia apei în or­ga­nism, de­oa­re­ce ri­ni­chii ur­mă­resc

eli­mi­na­rea ex­ce­su­lui de za­hăr din sânge. Ast­fel, atunci când ve­ţi con­su­ma un pa­har cu suc car­bo­ga­zos pen­tru a vă po­to­li se­tea, ve­ţi con­sta­ta că efec­tul va fi con­trar!

13. Con­ţi­nu­tul ri­di­cat de ca­fei­nă

Do­ze­le ri­di­ca­te de ca­fei­nă pot pro­vo­ca o se­rie de ne­plă­ceri: iri­ta­bi­li­ta­te, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, in­som­nie, afec­ţi­uni ale sis­te­mu­lui di­ges­tiv, arit­mii etc.

14. To­xi­ne: as­par­ta­mul

Sub­stan­ţa to­xi­că din bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se es­te un îndul­ci­tor ar­ti­fi­cial nu­mit as­par­tam, ca­re es­te pro­dus din trei sub­stan­ţe chi­mi­ce: acid as­par­tic, fe­ni­la­la­ni­nă și me­ta­nol. Deși are pes­te 92 de efec­te se­cun­da­re, as­par­ta­mul es­te în mod frec­vent adău­gat în com­po­zi­ţia pro­du­se­lor ali­men­ta­re de­oa­re­ce es­te de 200 de ori mai dul­ce de­cât za­hă­rul nor­mal.

15. Po­si­bi­le le­zi­uni ce­lu­la­re

Po­tri­vit ce­lor mai re­cen­te stu­dii,ci­ta­te de sfa­tul­me­di­cu­lui.ro, bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se pro­voa­că de­te­ri­o­rări gra­ve ale ce­lu­le­lor, con­ser­van­tul E211 (ben­zoat de so­diu) con­ţi­nut de aces­te bău­turi având ca­pa­ci­ta­tea de a dis­tru­ge păr­ţi vi­ta­le ale ADN-ului.

Si­fon cu si­rop na­tu­ral. Poa­te fi pre­pa­rat din me­ri­şoa­re, stru­guri, afi­ne sau ro­dii, cu si­fon, pen­tru ob­ţi­ne­rea unei bău­turi sa­vu­roa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.