Fes­ti­val Ope­ra Co­pi­i­lor

Cea de-a V-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor (FOC), cel mai am­plu fes­ti­val de­di­cat ce­lor mici, se apro­pie de fi­nal, iar Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, prin Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii, a pre­gă­tit pen­tru toți bu­cu­rește­nii două spec­ta­co­le de ga­lă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cea de-a V-a ediție a Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor (FOC), cel mai am­plu fes­ti­val de­di­cat ce­lor mici, se apro­pie de fi­nal, iar Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, prin Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii, a pre­gă­tit pen­tru toți bu­cu­rește­nii două spec­ta­co­le de ga­lă.

Pe 15 iu­nie, înce­pând cu ora 19.00, la Grand Are­na OCC, oa­me­nii de toa­te vârste­le sunt aștep­tați la spec­ta­co­lul „Mu­zi­ca de­se­ne­lor ani­ma­te”, în re­gia lui Cris­tian Mi­hăi­les­cu, un­de vor pu­tea as­cul­ta me­lo­dii ce­le­bre din fil­me­le de ani­mație și din se­ria­le con­sa­cra­te de de­se­ne ani­ma­te. Pro­gra­mul ar­tis­tic va­riat co­nți­ne mo­men­te ine­di­te ca­re pro­mit să su­bli­ni­e­ze fru­mu­sețea și uni­ci­ta­tea fai­moa­se­lor fil­me de ani­mație, mai ve­chi sau mai noi.

Ni­cu Ali­fan­tis și spec­ta­co­lul său spe­cial de­di­cat co­pi­lă­ri­ei, „Șo­tron”

Ulti­ma zi a Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor 2019 se încheie cu un in­vi­tat de onoa­re – can­tau­to­rul Ni­cu Ali­fan­tis, ca­re va su­sți­ne du­mi­ni­că, 16 iu­nie, pe sce­na Grand Are­na OCC, înce­pând cu ora 19.00, spec­ta­co­lul său ori­gi­nal de­di­cat co­pi­i­lor și in­ti­tu­lat „Șo­tron”. Acest con­cert al co­pi­lă­ri­ei, al pu­ri­tății, ino­ce­nței și al ce­lor mai fru­moa­se amin­tiri pro­mi­te să atin­gă ini­mi­le tu­tu­ror ce­lor pre­ze­nți în sa­lă.

Din 14 iu­nie, Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii pre­zin­tă, la Sa­la Ma­re, în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui Ope­ra Co­pi­i­lor 2019, ulti­ma pre­mi­e­ră a sta­gi­u­nii cu­ren­te - spec­ta­co­lul ,,Madagascar, a Mu­si­cal Adven­tu­re JR”, o aven­tu­ră mu­zi­ca­lă sen­zați­o­na­lă cu și des­pre co­pii, adap­ta­tă, de Jac­que­li­ne Bra­tu, du­pă su­per­pro­du­cția ci­ne­ma­to­gra­fi­că Madagascar. Ală­turi de leul Alex, ze­bra Mar­ty, gi­ra­fa Mel­man, hi­po­po­ta­mul Glo­ria și, bi­neînțe­les, sim­pa­ti­cii pin­gu­ini, cei mici vor lua par­te la o că­lă­to­rie uni­că și fas­ci­nan­tă, ca­re, timp de 60 de mi­nu­te, cu si­gu­ra­nță îi va încânta și le va adu­ce zâmbe­tul pe bu­ze.

Fes­ti­va­lul Ope­ra Co­pi­i­lor nu înse­am­nă nu­mai spec­ta­co­le, ci și nu­me­roa­se ac­ti­vi­tăți de­di­ca­te între­gii fa­mi­lii. În al pa­tru­lea we­e­kend FOC, ul­ti­mul al aces­tei ediții, dis­tra­cția con­ti­nuă prin­tre ce­le 120.000 de bi­le împrăștia­te în cei 150 de me­tri pă­trați de spațiu de joa­că la Pis­ci­na cu Bi­le, dar și la Aven­tu­ra Parc, Gră­di­na cu Jo­curi, un­de cei mici sunt in­vi­tați să des­co­pe­re su­te­le de boar­dga­mes-uri, jo­curi de lo­gi­că și de stra­te­gie, la zo­na de Wa­ter Fi­ght și în ca­drul jo­cu­ri­lor Tre­a­su­re Hunt sau Esca­pe Room. Po­vești­le fru­moa­se se aud în con­ti­nua­re la Bi­bli­o­te­ca Vie, un­de mem­brii echi­pei OCC sunt ne­răb­dă­tori să îi întâlneas­că pe co­pii și să le împăr­tășe­as­că is­to­ri­si­ri­le lor mi­nu­na­te, iar la Că­suța din Co­pac ve­de­te pre­cum Fe­li­cia Fi­lip, Ma­rian Râlea, Pau­la Se­ling, Cu­zin To­ma, Zo­li Toth, Anna Ungu­re­a­nu, Co­ri­na Du­mi­tres­cu, Va­li Io­nes­cu Ca­ci­u­re­ac și mu­lți alți ar­tiști sunt încântați să le ci­te­as­că ce­lor mici pa­gini din ce­le mai îndră­gi­te po­vești ale co­pi­lă­ri­ei. Ci­ne­ma­to­gra­ful OCC es­te un alt punct de atra­cție al FOC 2019, un­de vor ru­la fil­me de la Fes­ti­va­lul In­ter­nați­o­nal de Film de Ani­mație ANIMEST până târziu în noap­te. La apa­riția întu­ne­ri­cu­lui, da­că ce­rul es­te se­nin, cei mici sunt in­vi­tați să stu­di­e­ze cor­pu­ri­le ce­rești, ui­tându-se la ele cu aju­to­rul te­les­coa­pe­lor pro­fe­si­o­na­le în ca­drul pro­gra­mu­lui Obser­va­to­rul de ste­le.

Es­te ul­ti­mul we­e­kend în ca­re Gră­di­na cu Flu­turi, am­pla­sa­tă în cur­tea in­sti­tuți­ei, poa­te fi ad­mi­ra­tă și ul­ti­me­le zi­le când cei mici se pot lă­sa pur­tați de ima­gi­nație și cre­a­ti­vi­ta­te la Ate­li­e­re­le prin­tre nori.

Ta­bă­ra de Va­ră OCC te aște­ap­tă!

Va­ca­nța de va­ră se apro­pie cu pași re­pe­zi, iar ce­le mai fru­moa­se amin­tiri se con­stru­i­esc în Ta­be­re­le de Va­ră OCC. Orga­ni­za­te în lu­ni­le iu­nie și iu­lie, în spați­oa­sa cur­te a in­sti­tuți­ei, un­de vor fi ame­na­ja­te cor­turi cu acți­uni in­te­rac­ti­ve și ate­li­e­re de­di­ca­te, Ta­be­re­le de Va­ră OCC pro­mit să ofe­re ce­lor mici ex­pe­ri­e­nțe de neu­i­tat. Acti­vi­tăți­le pre­gă­ti­te de echi­pa OCC se adre­se­a­ză co­pi­i­lor cu vârsta cu­prin­să între 6 și 12 ani și vor fi orga­ni­za­te în mai mul­te se­rii de câte 30 de co­pii. Co­pi­ii vor be­ne­fi­cia de ca­za­re, șa­se me­se, par­ti­ci­pa­rea la o se­rie ex­tin­să de jo­curi in­te­rac­ti­ve pre­gă­ti­te în zo­na Aven­tu­ra Parc și în cur­tea OCC. Cei mici se vor pu­tea dis­tra la pis­ci­na cu bi­le, vor pe­tre­ce di­mi­neți­le în com­pa­nia flu­tu­ri­lor co­lo­rați, vor par­ti­ci­pa la ate­li­e­re de pic­tu­ră cu fi­gu­ri­ne ca­dou și ate­li­e­re de plan­tat flori, se vor dis­tra în voie la con­cur­su­ri­le Wa­ter Fi­ght, vor as­cul­ta po­vești fas­ci­nan­te și vor lua par­te la un tur ghi­dat în ca­me­re­le se­cre­te ale OCC. Expe­ri­e­nța de la Ta­bă­ra de Va­ră OCC va fi com­ple­ta­tă de kit-ul de ta­bă­ră per­so­na­li­zat, co­nți­nând ruc­sac, tri­cou, jur­nal, in­sig­nă și ter­mos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.