Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu re­vi­ne la con­du­ce­rea ANAF

Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu re­vi­ne la con­du­ce­rea ANAF, înlo­cu­ind-o pe Mi­ha­e­la Tri­cu­les­cu, de­mi­să de mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor. Că­lu­gă­re­a­nu, spe­cia­list gu­ver­na­men­tal ro­mân re­cu­nos­cut în afa­ceri fis­ca­le, tre­bu­ie să re­pa­re ce a stri­cat înain­tea ei Mi­ha­e­la Tri­cu­les­cu.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu, un spe­cia­list gu­ver­na­men­tal ro­mân re­cu­nos­cut în afa­ceri fis­ca­le, tre­bu­ie să re­pa­re ce a stri­cat înain­tea ei Mi­ha­e­la Tri­cu­les­cu, şi mai mult de­cât atât. Ea a mai fost pre­şe­din­te­le ANAF între iu­lie 2017 şi mar­tie 2018, când a fost înlo­cu­i­tă de Io­nuţ Mi­şa.

Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu a mai fost preșe­din­te­le ANAF între iu­lie 2017 și mar­tie 2018, când a fost înlo­cu­i­tă de Io­nuţ Mișa.Are 26 de ani de ex­pe­ri­e­nță în do­me­ni­ul Fi­na­nțe­lor, de­venind în 2017 pri­ma fe­meie preșe­din­te al Fis­cu­lui Ro­mân.

Dar ce tre­bu­ie să fa­că ea acum? Adrian Ben­ţa, con­sul­tant fis­cal, spu­ne că ace­as­ta „va tre­bui să re­gă­se­as­că un­de­va fi­nan­ţa­rea, să pro­mo­ve­ze niște ac­te nor­ma­ti­ve, fie că sunt asi­gu­ra­te doar de la bu­get, fie că se fac în PpP, cum s-a încer­cat la înce­pu­tul anu­lui“.

De ase­me­nea, „să schim­be oda­tă teh­no­lo­gia ace­ea înve­chi­tă și să se do­te­ze cu teh­no­lo­gie ca­re să su­por­te ba­ze­le de da­te din ce în ce mai mari“.

Adi­că să fa­că in­for­ma­ti­za­rea ANAF? „Exact“, spu­ne Ben­ţa pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“,adău­gând: „Apoi să de­ci­dă lo­gic ce fa­ce cu da­te­le aces­tea pe ca­re le pri­mește de la con­tri­bua­bi­li.Au ce­rut de la con­tri­bua­bi­li da­te­le pri­vind vânză­ri­le de pe ca­se­le de mar­cat. Ace­as­ta înse­am­nă in­for­ma­ti­za­re și pre­lu­cra­rea într-un scop anu­me a ace­lor da­te“.

„De ce ai pus su­te de mii de con­tri­bua­bi­li să-ţi tri­mi­tă niște da­te? Tre­bu­ie să le fo­lo­sești într-un fel, într-o ana­li­ză, pen­tru o de­ci­zie. Lu­cru­ri­le

tre­bu­ie să me­ar­gă pe par­tea de con­trol. Echi­pe­le de con­trol încă bat rău de tot pe lângă su­bi­ec­tul fis­cal“, sus­ţi­ne ex­per­tul.

Pe lângă su­bi­ect

Ce înse­am­nă că „bat rău pe lângă su­bi­ec­tul fis­cal“? „Au­to­ri­ta­tea fis­ca­lă apre­cia­ză le­gea așa, cam din avi­on, foar­te de­par­te de re­a­li­tă­ţi­le fis­ca­le ale zi­lei. Nu înse­am­nă că nu exis­tă eva­zi­u­ne fis­ca­lă, ea exis­tă, dar Fis­cul tre­bu­ie să se du­că pe zo­na de eva­zi­u­ne fis­ca­lă. Nu să ru­pă în bu­că­ţi fir­me­le ca­re sunt co­rec­te,ca­re au greșit din­tr-o eroa­re de in­ter­pre­ta­re“, con­ti­nuă Adrian Ben­ţa.

Spe­cia­lis­tul ex­pli­că si­tua­ţia ac­tua­lă în fe­lul ur­mă­tor: „Avem trei oa­meni in­te­li­gen­ţi la ace­e­ași ma­să, ci­tesc ace­le­ași nor­ma­ti­ve și au trei opi­nii di­fe­ri­te“.

Al pa­tru­lea lu­cru, spu­ne Ben­ţa, es­te că tre­bu­ie să mai îndul­ce­as­că com­por­ta­men­tul func­ţi­o­na­ri­lor pu­blici, „să ai­bă și ei mai mul­tă ama­bi­li­ta­te, să fie mai dră­gu­ţi, să fie mai ma­le­a­bi­li și să nu mai dea cu co­py-pas­te opi­nii când li se ce­re ce­va“.

Câţi sa­la­ria­ţi are în pre­zent ANAF? „Un­de­va între 29.000 și 30.000 de sa­la­ria­ţi“, spu­ne con­sul­tan­tul fis­cal.Dar in­for­ma­ti­za­rea ANAF nu va du­ce la dis­pa­ri­ţia unor sa­la­ria­ţi și la re­con­ver­sia alto­ra, pen­tru că va fi ne­voie de mai mul­ţi spe­cia­liști în pre­ţuri de tran­sfer, ca­re să lu­cre­ze din bi­rou, de la Fisc, în loc să se du­că să „lin­gă“luni de zi­le hârti­i­le, la com­pa­nii, în se­dii?

„Pă­re­rea mea e că nu se vor fa­ce con­ce­di­eri. Ar pu­tea să tri­mi­tă in­spec­to­rii să fa­că mun­că de te­ren și să se du­că doar la acei ac­tori co­mer­cia­li ca­re pre­zin­tă risc fis­cal“.

Ia­răși des­pre pre­ţu­ri­le de tran­sfer

„În zo­na de pre­ţuri de tran­sfer, poa­te ar fi o idee bu­nă să se cen­tra­li­ze­ze la Bu­cu­rești ana­li­za do­cu­men­ta­ţi­i­lor, în acest fel eli­mi­nându-se su­bi­ec­ti­vis­mul abor­dă­ri­lor pe ca­re le-am întâlnit, de mul­te ori, în te­ri­to­riu“, spu­ne Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia.

„Pre­ţu­ri­le de tran­sfer re­pre­zin­tă un do­me­niu de stric­tă spe­cia­li­za­re ce are ne­voie de spe­cia­liști cu înal­tă ca­li­fi­ca­re.Nu avem su­fi­ci­ent de mul­ţi în toa­tă ţara și re­par­ti­za­ţi uni­form“, a de­ta­liat Schwar­tz pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

În ace­as­tă si­tua­ţie, con­ti­nuă ex­per­tul, „cre­a­rea unui nu­cleu la Bu­cu­rești pen­tru ana­li­za­rea do­cu­men­ta­ţi­i­lor fă­cu­te pen­tru toa­tă ţara ar pu­tea să fie un înce­put în ce­ea ce pri­vește edu­ca­rea in­spec­to­ri­lor fis­ca­li și cre­a­rea de spe­cia­liști în pre­ţuri de tran­sfer, în te­ri­to­riu, ca­re să poa­tă, în timp, să ac­ti­ve­ze fi­e­ca­re la el aca­să“.

Re­venind,Adrian Ben­ţa ara­tă, pe de altă par­te, că „foar­te mul­tă ener­gie se con­su­mă cu hârti­i­le, ca­re aduc doi lei la bu­get, la ca­re ad­mi­nis­tra­rea es­te de un leu și cin­ci­zeci de bani“.

„Poa­te că or­do­nan­ţa prin ca­re de­cla­ra­ţi­i­le tre­bu­ie de­pu­se și pe hârtie es­te pen­tru oa­me­nii în eta­te,ca­re nu se des­cur­că on­li­ne, dar eu o con­si­der în con­ti­nua­re un pas îna­poi“, ex­pli­că Ben­ţa, adău­gând: „Es­te ade­vă­rat, re­cu­nosc că per­soa­ne­le în vârstă, cum ar fi ma­ma, chiar da­că au Fa­ce­book pe te­le­fon, nu vor pu­tea să com­ple­te­ze declaraţia uni­că, dar nici pe hârtie nu o com­ple­te­a­ză sin­gu­re“.

„Pă­re­rea mea e că ar tre­bui să se dez­vol­te web­si­te-ul, ast­fel încât să se ajun­gă la si­tua­ţia în ca­re să fie ca atunci când îţi cum­peri o ro­chie sau un pan­ta­lon de pe un ma­ga­zin on­li­ne“, a spus ex­per­tul pen­tru RL.

Mi­ha­e­la Tri­cu­les­cu a dis­trus mul­te prin in­com­pe­ten­ţă

Ce spu­ne Dan Schwar­tz, pe de altă par­te, des­pre Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu: „Es­te un semn bun că s-a re­venit la ea și că s-a re­nun­ţat la ser­vi­ci­i­le ce­lei ca­re a con­dus înain­te ANAF. Per­soa­na ca­re a fost înain­te a reușit să dis­tru­gă mult din ce­ea ce era bun în ANAF,prin in­com­pe­ten­ţă. Lu­crul aces­ta se sim­te la ni­ve­lul con­tri­bua­bi­lu­lui și cu si­gu­ran­ţă la ni­ve­lul in­sti­tu­ţi­ei și al Gu­ver­nu­lui,al Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor și al bu­ge­tu­lui sta­tu­lui“.

Acum, con­ti­nuă ex­per­tul, „ace­as­tă doam­nă tre­bu­ie să re­for­me­ze ANAF, dar nu va pu­tea să fa­că acest lu­cru într-un timp foar­te scurt. Es­te într-o po­zi­ţie foar­te di­fi­ci­lă, pen­tru că, în afa­ra pro­ble­me­lor pe ca­re le are or­ga­nic ANAF, pe ca­re le-a moște­nit și ca­re exis­tă din­tot­de­au­na, au apă­rut ce­le le­ga­te de in­com­pe­ten­ţa con­du­ce­rii an­te­ri­oa­re“.

Până una-alta, atra­ge aten­ţia Schwar­tz, „da­că aș fi în lo­cul ei, în pri­mul rând aș cău­ta să aduc îna­poi în ANAF, da­că acest lu­cru es­te po­si­bil, spe­cia­liștii ca­re au ple­cat din cau­za fe­lu­lui în ca­re a fost con­dus Fis­cul de că­tre doam­na ca­re a fost eli­be­ra­tă din func­ţie“.

Ce fel de oa­meni au ple­cat în aces­te luni, ale man­da­tu­lui Mi­ha­e­lei Tri­cu­les­cu? „Au ple­cat în ace­as­tă pe­ri­oa­dă oa­meni ca­re într-ade­văr se pri­cep la me­se­ria lor,ca­re nu știu da­că se vor mai întoar­ce, dar poa­te ar me­ri­ta încer­cat acest lu­cru.Avem ne­voie de par­te­neri de dis­cu­ţie pro­fe­si­o­niști“, afir­mă spe­cia­lis­tul.

Ce lip­suri sunt, în mo­men­tul de fa­ţă, în ANAF? „Da­că are au­di­en­ţă la oa­me­nii po­li­tici, Mi­re­la Că­lu­gă­re­a­nu ar tre­bui să so­li­ci­te de ur­gen­ţă bani pen­tru in­ves­ti­ţii, ca­re să re­zol­ve pro­ble­me­le cu ca­re se con­frun­tă sis­te­mul in­for­ma­tic. Da­că reușește cel pu­ţin să ini­ţi­e­ze un pro­ces re­al de mo­der­ni­za­re a sis­te­mu­lui in­for­ma­tic, de ges­ti­u­ne a in­for­ma­ţi­ei fis­ca­le, ar fi un bun înce­put de ac­ti­vi­ta­te“,ex­pli­că Dan Schwar­tz.

Sunt ne­ce­sa­re in­ves­ti­ţii se­ri­oa­se

E clar că nu poa­te să re­zol­ve pro­ble­ma ace­as­ta pe ter­men scurt, con­ti­nuă Schwar­tz, „pen­tru că pro­ba­bil va fi ne­voie de efor­turi fi­nan­cia­re sem­ni­fi­ca­ti­ve, în pri­mul rând, atât în zo­na de har­dwa­re, cât și în cea de sof­twa­re.Echi­pa­men­te­le sunt înve­chi­te și sof­twa­re-ul pe ca­re îl fo­lo­sește ANAF es­te ne­per­for­mant“.

În al trei­lea rând,su­bli­nia­ză spe­cia­lis­tul, „poa­te ar fi bu­nă o re­gândi­re a struc­tu­rii ANAF în plan te­ri­to­rial. În mo­men­tul de fa­ţă, schim­bă­ri­le ca­re au fost fă­cu­te – con­tri­bua­bi­lii mij­lo­cii nu mai sunt se­pa­ra­ţi de cei mari și cei mici – nu sunt bu­ne“.

Con­cret, ca­re es­te pro­ble­ma? „Se­pa­ra­rea ace­ea era uti­lă. Știa fi­e­ca­re cu ci­ne dis­cu­tă. In­spec­to­rii ca­re ac­ti­vau în fi­e­ca­re zo­nă de in­te­res cu­noște­au zo­na. Un con­tri­bua­bil ma­re are alte pro­ble­me de­cât unul mic. Inspec­to­rul fis­cal tre­bu­ie să cu­noas­că ac­ti­vi­ta­tea con­tri­bua­bi­li­lor mari și să ac­ţi­o­ne­ze ca ata­re“, ex­pli­că Schwar­tz.

„Da­că aduci unul ca­re e obișnu­it cu bu­ti­curi, nu va fi în sta­re să ve­ri­fi­ce Pe­trom. Ne­ce­si­tă o anu­mi­tă ex­pe­ri­en­ţă și un anu­mit ni­vel de cu­noaște­re, atât a pro­ble­ma­ti­cii fis­ca­le,cât și a con­tri­bua­bi­lu­lui ve­ri­fi­cat“, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.