Gu­ver­nul San­du l-a de­mis pe șe­ful Po­liți­ei

Romania Libera - - Politică - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Pri­ma şe­din­ţă a gu­ver­nu­lui con­dus de Maia San­du a fost con­vo­ca­tă, ieri, la Chi­şi­nău, iar în tim­pul aces­teia au fost de­mi­şi o se­rie de înal­ţi func­ţi­o­nari, prin­tre ca­re şe­ful Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral al Po­li­ţi­ei (IGP) din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Ale­xan­dru Pânzari.

Ale­xan­dru Pânzari a de­cla­rat, an­te­ri­or, că re­fu­ză să se su­bor­do­ne­ze no­u­lui ministru de Inter­ne ca­re a fost nu­mit în Par­la­ment, Andrei Năstase, su­bli­ni­ind că mi­nis­trul lui es­te în con­ti­nua­re Ale­xan­dru Jiz­dan.

Cu vo­tul mem­bri­lor gu­ver­nu­lui con­dus de Maia San­du, Ale­xan­dru Pânzari a fost de­mis. To­to­da­tă, ace­lași Exe­cu­tiv l-a pro­pus pe Ghe­or­ghe Bă­lan, fost ju­de­că­tor, în func­ţia de șef al IGP.

În ca­drul șe­din­ţei, pre­mi­e­rul Maia San­du a anun­ţat că va tri­mi­te o scri­soa­re in­clu­siv Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia, re­fe­ri­tor la de­ci­zi­i­le Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le pri­vind de­cla­ra­rea drept ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le a de­ci­zi­i­lor lua­te în Par­la­ment și la ac­ţi­u­ni­le struc­tu­ri­lor de for­ţă ca­re au blo­cat ac­ce­sul mem­bri­lor Gu­ver­nu­lui Maia San­du în in­sti­tu­ţi­i­le de stat.

Ea a su­bli­niat că ur­mă­to­rul pas im­por­tant pe agen­da ac­ti­vi­tă­ţii Gu­ver­nu­lui es­te cre­a­rea unei co­mi­sii par­la­men­ta­re pentru in­ves­ti­ga­rea fur­tu­lui mi­liar­du­lui. În ace­lași timp, pre­mi­e­rul sus­ţi­nut de Par­ti­dul De­mo­crat (PDM), Pa­vel Fi­lip, a con­vo­cat ieri în șe­din­ţă mi­niștrii, se­cre­ta­rii de stat, șe­fii de agen­ţii și in­sti­tu­ţii pu­bli­ce și a so­li­ci­tat să fie asi­gu­ra­tă ac­ti­vi­ta­tea în re­gim nor­mal a in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce, în ba­za Con­sti­tu­ţi­ei și le­gi­lor ţă­rii, ast­fel încât ce­tă­ţe­nii să nu ai­bă de su­fe­rit ca ur­ma­re a cri­zei po­li­ti­ce. Par­la­men­tul de la Chiși­nău re­zul­tat în ur­ma ale­ge­ri­lor le­gis­la­ti­ve din 24 fe­brua­rie s-a reu­nit sâmbă­tă, du­pă ce, în ur­ma unor luni de ne­go­ci­eri po­li­ti­ce, s-a reușit for­ma­rea unei ma­jo­ri­tă­ţi între so­cia­liști – câști­gă­to­rii ale­ge­ri­lor – și blo­cul pro-oc­ci­den­tal ACUM, alian­ţa ca­re a ieșit pe lo­cul al trei­lea. Du­mi­ni­că, Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Re­pu­bli­cii Mol­do­va a de­cis sus­pen­da­rea tem­po­ra­ră a lui Igor Do­don din func­ţia de preșe­din­te, iar pre­mi­e­rul Pa­vel Fi­lip a fost nu­mit preșe­din­te in­te­ri­mar. De ase­me­nea, Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a emis o ho­tă­râre prin ca­re Par­la­men­tul Re­pu­bli­cii Mol­do­va a fost di­zol­vat, noi ale­geri fi­ind pro­gra­ma­te pe 6 sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.