IOHANNIS ATRAGE ATENŢIA ASUPRA LIPSEI DE RESPECT FAŢĂ DE PARTENERII SOCIALI

Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a de­cla­rat mi­er­curi, la şe­din­ţa ple­na­ră a Coa­li­ţi­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei, că ac­tua­lul ca­dru de dia­log so­cial de­no­tă de­fi­ci­en­ţe, dis­cre­ţi­o­na­rism şi lip­să de respect faţă de partenerii sociali în dez­ba­te­rea şi fun­da­men­ta­re

Romania Libera - - Prima Pagina -

Șe­ful sta­tu­lui a cri­ti­cat în ter­meni duri de­ci­zi­i­le gu­ver­na­men­ta­le în ca­drul șe­din­ţei Coa­li­ţi­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei, cea mai pu­ter­ni­că ini­ţia­ti­vă a me­di­u­lui de afa­ceri. „Inves­ti­ţi­i­le din pro­gra­mul de gu­ver­na­re au ră­mas doar pe hârtie. În schimb, nu exis­tă în acel pro­gram de gu­ver­na­re su­te­le de mo­di­fi­cări ale le­gis­la­ţi­ei fis­ca­le ca­re au afec­tat eco­no­mia şi au dat pes­te cap pla­nu­ri­le de afa­ceri“, a de­cla­rat Klaus Iohannis.

Un vi­i­tor ca­re să co­res­pun­dă aștep­tă­ri­lor ro­mâni­lor nu se con­stru­i­ește doar de că­tre gu­ver­nan­ţi,a spus Iohannis.„Sunt ab­so­lut con­vins că dum­nea­voas­tră,re­pre­zen­tan­ţi ai me­di­u­lui de afa­ceri și ai dia­lo­gu­lui so­cial, pu­te­ţi avea un rol de­ter­mi­nant în ace­as­tă schim­ba­re. Tre­bu­ie să asi­gu­răm ca­drul im­pli­că­rii au­ten­ti­ce și ones­te a par­te­ne­ri­lor sociali în dez­ba­te­rea și fun­da­men­ta­rea de­ci­zi­i­lor gu­ver­na­men­ta­le. Actual­men­te, ca­drul de dia­log so­cial de­no­tă de­fi­ci­en­ţe,dis­cre­ţi­o­na­rism și lip­să de respect faţă de partenerii sociali.O de­mon­stre­a­ză mul­ti­tu­di­nea de ac­te nor­ma­ti­ve ne­con­sti­tu­ţi­o­na­le, ne­fun­da­men­ta­te, ne­dis­cu­ta­te cu cei di­rect vi­za­ţi, dar ca­re ajung să pro­du­că efec­te dis­truc­ti­ve ma­jo­re în eco­no­mie. Îmi do­resc ca de­ci­zi­i­le gu­ver­na­men­ta­le să nu mai tra­te­ze me­di­ul de afa­ceri ca su­bi­ect pa­siv, obli­gat doar să se con­for­me­ze, fă­ră su­por­tul in­sti­tu­ţi­o­nal de a spu­ne da­că și un­de se greșește și de a ce­re mă­suri dis­cu­ta­te și fun­da­men­ta­te“, a afir­mat șe­ful sta­tu­lui.

„Nu mai pu­tem per­mi­te ac­ci­den­te ad­mi­nis­tra­ti­ve“

De ase­me­nea, el a amin­tit că a in­vi­tat par­ti­de­le po­li­ti­ce să sem­ne­ze un pact pen­tru Ro­mânia eu­ro­pe­a­nă și a adre­sat o pro­vo­ca­re si­mi­la­ră Coa­li­ţi­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei.

„Do­resc să adre­sez și Coa­li­ţi­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei o pro­vo­ca­re si­mi­la­ră. Dez­ba­te­ţi des­chis și for­mu­la­ţi so­lu­ţii con­cre­te de îmbu­nă­tă­ţi­re a ca­dru­lui de gu­ver­nan­ţă pu­bli­că. Nu mai pu­tem per­mi­te ac­ci­den­te ad­mi­nis­tra­ti­ve de ti­pul or­do­nan­ţe­lor de ur­gen­ţă ca­re, lan­sa­te pes­te noap­te, bul­ver­se­a­ză eco­no­mia și so­ci­e­ta­tea.Vă in­vit să cău­tăm împreu­nă so­lu­ţi­i­le me­ni­te să ofe­re cre­di­bi­li­ta­te și încre­de­re, ca­re să tran­sfor­me dia­lo­gul so­cial, din­tr-un exer­ci­ţiu for­mal, ade­sea în fa­voa­rea gu­ver­nan­ţi­lor, într-un mij­loc de crește­re a ca­li­tă­ţii gu­ver­nă­rii în Ro­mânia“, a spus Iohannis.

Șe­ful sta­tu­lui a anu­nțat, pe da­ta de 5 iu­nie, la fi­na­lul con­sul­tă­ri­lor cu par­ti­de­le po­li­ti­ce și par­la­men­ta­re, că i-a in­vi­tat să sem­ne­ze un pact po­li­tic pen­tru Ro­mânia eu­ro­pe­a­nă.

„Am con­sta­tat că exis­tă o lar­gă con­ver­gen­ţă. Ma­rea ma­jo­ri­ta­te a par­ti­de­lor au fost de acord că re­zul­ta­te­le aces­tui re­fe­ren­dum tre­bu­ie im­ple­men­ta­te așa cum a vo­tat po­po­rul, sunt de acord par­ti­de­le că tre­bu­ie con­so­li­dat par­cur­sul eu­ro­pe­an al Ro­mâni­ei. În con­se­cin­ţă, pen­tru a va­lo­ri­fi­ca așa cum se cu­vi­ne acest vot și con­sul­tă­ri­le, am de­cis să in­vit par­ti­de­le po­li­ti­ce par­la­men­ta­re să sem­năm un acord na­ţi­o­nal pen­tru con­so­li­da­rea par­cur­su­lui eu­ro­pe­an al Ro­mâni­ei sau un pact po­li­tic pen­tru Ro­mânia eu­ro­pe­a­nă“, a con­chis Klaus Iohannis.

Tran­spu­ne­rea în le­gis­lație a in­ter­di­cți­ei pri­vind am­nis­tia și grați­e­rea pen­tru in­fra­cți­uni de co­ru­pție.

Tran­spu­ne­rea în le­gis­lație a in­ter­di­cți­ei adop­tă­rii de că­tre Gu­vern a OUG în do­me­ni­ul in­fra­cți­u­ni­lor, pe­dep­se­lor, al or­ga­ni­ză­rii ju­di­cia­re,co­re­la­tă cu drep­tul altor au­to­ri­tăți con­sti­tuți­o­na­le de a se­si­za di­rect Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă cu pri­vi­re la or­do­na­nțe.

Tran­spu­ne­rea în le­gis­lație a mă­su­ri­lor ne­ce­sa­re asi­gu­ră­rii in­te­gri­tății în fun­cți­i­le pu­bli­ce, re­vi­zu­i­rea le­gi­lor Jus­tiți­ei, in­clu­siv a or­do­na­nțe­lor de ur­ge­nță prin ca­re au fost mo­di­fi­ca­te, în de­plin și strict acord cu avi­ze­le Co­mi­si­ei de la Ve­neția, a Con­si­li­i­lor Con­sul­ta­ti­ve ale Ju­de­că­to­ri­lor și Pro­cu­ro­ri­lor Eu­ro­peni, pre­cum și a ra­poar­te­lor Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne și GRECO.

Adop­ta­rea mo­di­fi­că­ri­lor adu­se Co­du­lui Pe­nal și Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă nu­mai cu res­pec­ta­rea de­pli­nă a re­co­man­dă­ri­lor Co­mi­si­ei de la Ve­neția și Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne.

Tran­spu­ne­rea în le­gis­lație, în cel mai scurt timp, a mă­su­ri­lor ne­ce­sa­re asi­gu­ră­rii res­pec­tă­rii, atât în ța­ră, cât și în străi­nă­ta­te, a exer­ci­tă­rii de­pli­ne și efec­ti­ve a drep­tu­lui de vot de că­tre ce­tățe­nii ro­mâni.

FOTO: AGERPRES

Pro­vo­ca­re. Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a fă­cut mi­er­curi o de­cla­rație de pre­să în ca­drul Coa­liți­ei pen­tru Dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.