Pru­nea vi­ne să li­niște­as­că ape­le la Di­na­mo

Flo­rin Pru­nea a fost nu­mit ofi­cial în func­ţia de ma­na­ger ge­ne­ral la Di­na­mo, la in­sis­ten­ţe­le fi­nan­ţa­to­ru­lui Io­nuţ Ne­goi­ţă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Înde­păr­ta­rea ce­lui su­pra­nu­mit „Pu­ri­ul“și in­sta­la­rea pe ban­că a lui Eugen Ne­a­goe, un teh­ni­cian apro­piat de fos­tul por­tar,au fost cu si­gu­ra­nță do­uă ar­gu­men­te ca­re au cântă­rit enorm în veni­rea lui Pru­nea la Di­na­mo.

Re­venit la clu­bul său de su­flet, Pru­nea a ce­rut su­sți­ne­rea fa­ni­lor, pro­mițând, în schimb, re­zul­ta­te ime­dia­te. „M-am întors aca­să! Mă bu­cur că am re­venit la Di­na­mo, clu­bul ca­re m-a for­mat ca om și ca spor­tiv. Pen­tru mi­ne este o onoa­re

să re­pre­zint Di­na­mo, am cres­cut aici, știu foar­te bi­ne ce înse­am­nă per­for­man­ţa și vre­au să re­a­du­cem clu­bul în eli­tă. Nu vre­au să co­men­tez ce s-a întâmplat în ul­ti­mii ani, dar îi asi­gur pe to­ţi su­por­te­rii că împreu­nă cu echi­pa mea ad­mi­nis­tra­ti­vă, cu an­tre­no­rii și ju­că­to­rii vom fa­ce tot ce de­pin­de de noi să re­a­du­cem Di­na­mo aco­lo un­de ne do­rim cu to­ţii. Su­por­te­ri­lor nu le cer răb­da­re,le cer sus­ţi­ne­re!“, a de­cla­rat Pru­nea.

Pru­nea va avea o mi­si­u­ne di­fi­ci­lă, având în ve­de­re pe­ri­oa­da tul­bu­re prin ca­re tre­ce clu­bul, atât din punct de ve­de­re spor­tiv, cât și în re­lația cu su­por­te­rii. Du­pă eșe­cu­ri­le din ul­ti­mii doi ani, atunci când alb-roșii nu au prins Play-o–-ul Li­gii 1, fa­nii au ră­buf­nit și au ce­rut ple­ca­rea între­gii con­du­ceri, in­clu­siv cea a lui Ne­goiță.

Cel mai ma­re sa­la­riu

Po­tri­vit mai mul­tor sur­se, Io­nuț Ne­goiță, pa­tro­nul „câi­ni­lor“, a fă­cut un efort fi­nan­ciar con­si­de­ra­bil pen­tru a-l adu­ce pe fos­tul por­tar. Ast­fel, Pru­nea va pri­mi su­ma de 5.000 de eu­ro lu­nar. În com­pa­rație, Bog­dan Bă­lă­nes­cu, di­rec­to­rul ge­ne­ral, și Io­nel Dăn­ci­u­les­cu, di­rec­to­rul spor­tiv,sunt plă­tiți cu 1.500 de eu­ro pe lu­nă.

Între­bat des­pre nu­mi­rea lui Pru­nea în frun­tea clu­bu­lui, Ne­a­goe s-a de­cla­rat foar­te mul­ţu­mit.

„Mă bu­cur că a venit și Flo­rin Pru­nea ală­turi de mi­ne la Di­na­mo. Sunt con­vins că împreu­nă o să fa­cem lu­cruri fru­moa­se și su­por­te­rii vor ve­dea că avem un sin­gur scop, să fa­cem per­for­ma­nță în Ște­fan cel Ma­re. Sunt dis­pus să vor­besc cu fa­nii“, a mai spus Ne­a­goe.

Pru­nea a fost co­leg cu no­ul an­tre­nor al lui Di­na­mo, Eugen Ne­a­goe, câști­gând în se­zo­nul 1990-1991 ti­tlul de cam­pi­oni cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va,dar și în 1997,la Di­na­mo.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.