Ru­sia se îndre­ap­tă spre re­ce­si­u­ne teh­ni­că

Ru­sia și-a con­ta­mi­nat sin­gu­ră ex­por­tu­ri­le de pe­trol spre Eu­ro­pa. Acum, tre­bu­ie să re­pa­tri­e­ze pe­tro­lul mur­dar. Ace­as­tă si­tua­ţie o tri­mi­te în re­ce­si­u­ne teh­ni­că.

Romania Libera - - Prima Pagina - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Prin­ci­pa­lul su­bi­ect de pe agen­da ne­o­fi­cia­lă a Fo­ru­mu­lui Eco­no­mic de la San­kt Pe­ter­sburg a fost ris­cul re­ce­si­u­nii teh­ni­ce în Ru­sia, scrie Ne­za­vi­si­maia Ga­ze­ta,via Ra­dor.

La înce­pu­tul lu­nii, în Ru­sia s-a înre­gis­trat o scă­de­re evi­den­tă a ex­tra­cți­ei de pe­trol. Scad chel­tu­i­e­li­le po­pu­lați­ei și tran­spor­tu­ri­le de măr­furi. E foar­te po­si­bil ca în ur­mă­toa­re­le do­uă tri­mes­tre în Fe­de­rația Ru­să să se înre­gis­tre­ze o scă­de­re a PIB,ce­ea ce înse­am­nă re­ce­si­u­ne.

Expe­rții in­de­pen­de­nți nu văd însă șan­se pen­tru ac­ce­le­ra­rea eco­no­mi­ei. Aca­de­mi­ci­e­nii ruși su­sțin că stag­na­rea eco­no­mi­că este re­zul­ta­tul po­li­ti­cii au­to­ri­tăți­lor. Nici nu prea ave­au înco­tro să du­că altă po­li­ti­că eco­no­mi­că.

O scri­soa­re din par­tea com­pa­ni­ei de ga­zo­duc­te din Be­la­rus, Go­mel Tran­sneft, a in­for­mat ra­fi­nă­ri­i­le și ope­ra­to­rii de con­duc­te din Po­lo­nia, Ucrai­na, Unga­ria, Slo­va­cia și Re­pu­bli­ca Ce­hă că pe­tro­lul tri­mis din Ru­sia e pu­ter­nic con­ta­mi­nat.

De Sfin­te­le Paști

Era o va­ca­nță de Sfin­te­le Paști li­niști­tă la bi­ro­u­ri­le ma­ri­lor com­pa­nii pe­tro­li­e­re și ale ra­fi­nă­ri­i­lor eu­ro­pe­ne când a venit un e-mail în ru­să. „Ce Dum­ne­zeu spu­ne mail-ul ăsta?“– a fost re­ac­ţia res­pon­sa­bi­li­lor. Un ma­na­ger a tri­mis mail-ul la bi­ro­ul din Mos­co­va al fir­mei, pen­tru tra­du­ce­re, ca să fie si­gur că nu a pri­ce­put greșit ce tri­mi­se­se­ră be­la­rușii.A fost un ade­vă­rat șoc.

Go­mel Tran­sneft aten­ţi­o­na nici mai mult, nici mai pu­ţin de­cât că pe­tro­lul brut ru­sesc era pu­ter­nic con­ta­mi­nat din cau­za rețe­lei ru­sești de con­duc­te Druj­ba!

„Vă ru­găm să luați ime­diat toa­te mă­su­ri­le pen­tru a evi­ta even­tua­le­le pi­er­deri și alte con­se­ci­nțe ne­ga­ti­ve“, spu­nea mail-ul Go­mel Tran­sneft din 19 apri­lie,vă­zut de Reu­ters.

În ur­mă­toa­re­le 10 zi­le, ra­fi­nă­ri­i­le și fir­me­le de pe­trol din Eu­ro­pa au re­dus achi­ziți­i­le de pe­trol ru­sesc cu până la un mi­li­on de ba­ri­li/zi (10% din im­por­tu­ri­le de pe­trol ale Eu­ro­pei), o per­tur­ba­re ma­jo­ră a apro­vi­zi­o­nă­rii de la al doi­lea ex­por­ta­tor mon­dial de pe­trol.

Ce înse­am­nă asta pen­tru Ru­sia? Fe­de­ra­ţia Ru­să e de­pen­den­tă, în bu­ge­te­le sa­le, de ex­por­tu­ri­le de ga­ze și pe­trol. Da­că ele cad sau scad, Ru­sia in­tră în cri­ză.

Si­tua­ţia a dus pre­ţul pe­tro­lu­lui la pes­te 75 de do­lari/ba­ril, cel mai ma­re din ul­ti­me­le șa­se luni. Mo­ti­vul: a scă­zut can­ti­ta­tea de pe­trol de pe pia­ţă,ca­re a de­venit mai greu de gă­sit, deci mai scump. To­tul a afec­tat re­pu­tația Ru­si­ei ca ex­por­ta­tor. Mos­co­va a de­cla­nșat o in­ves­ti­gație, să va­dă da­că nu cum­va con­duc­ta Druj­ba a fost sa­bo­ta­tă.

Mar­ţi, 30 apri­lie, cri­za ace­as­ta in­so­li­tă a in­trat în a un­spre­ze­cea zi, dar cum­pă­ră­to­rii de pe­trol ru­sesc nu au­zi­se­ră încă de la mo­no­po­lul ru­sesc al con­duc­tei,Tran­sneft, pro­pri­e­ta­rul rețe­lei ce a ex­por­tat pro­du­sul con­ta­mi­nat, o con­fir­ma­re că lu­cru­ri­le stau așa cum anun­ţa­se an­te­ri­or ope­ra­to­rul be­la­rus. Inu­til aproa­pe să ex­pli­căm că eu­ro­pe­nii ve­ri­fi­ca­se­ră pe­tro­lul mur­dar pri­mit și con­sta­ta­se­ră că, într-ade­văr, e plin de clor.

„Tre­bu­ie să mă ba­zez pe bârfe și zvo­nuri pen­tru a avea o idee des­pre când anu­me își va re­lua cur­ge­rea pe­tro­lul cu­rat!“, mor­măia ne­mul­ţu­mit un ma­na­ger de tran­za­cți­o­na­re de la o com­pa­nie pe­tro­li­e­ră oc­ci­den­ta­lă, ca­re a tre­bu­it să-și sus­pen­de achi­ziți­o­na­rea de pe­trol ru­sesc în Ger­ma­nia, stat le­gat la con­duc­ta Druj­ba prin Po­lo­nia.

Tran­sneft, cea mai ma­re com­pa­nie de con­duc­te din lu­me, con­du­să de Ni­ko­lai To­ka­rev, a re­fu­zat să co­men­te­ze.Tran­sneft tran­spor­tă în jur de 10 mi­li­oa­ne ba­ri­li de pe­trol/zi în Ru­sia și ex­por­tă pes­te 4 mi­li­oa­ne ba­ri­li de pe­trol/zi.

Ma­na­geri de la toți pro­du­că­to­rii mari de pe­trol din Ru­sia au de­cla­rat că încer­că­ri­le lor de a obți­ne in­for­mații de la Tran­sneft au eșuat. A ră­mas un mis­ter fe­lul în ca­re a fost con­ta­mi­nat pe­tro­lul sau ci­ne a fost de vi­nă.

O pro­ble­mă și un scan­dal imen­se

Con­ta­mi­na­rea pe­tro­lu­lui nu este ex­clu­siv o afa­ce­re ru­se­as­că. Cum­pă­ră­to­rii eu­ro­peni și asia­tici ai pe­tro­lu­lui ame­ri­can au res­pins o se­rie de încăr­că­turi din Te­xas în ul­ti­mul an, spu­nând că are o ca­li­ta­te sla­bă. Amploa­rea și gra­vi­ta­tea pro­ble­mei cu Tran­sneft-Druj­ba sunt ra­re, au spus sur­se din in­dus­trie pen­tru TheMe­diTe­le­graph.

Înain­te de in­ci­dent, Tran­sneft, ca­re ope­re­a­ză 68.000 km de con­duc­te – su­fi­ci­ent pen­tru a încon­ju­ra de do­uă ori glo­bul pe la tro­pi­ce – a fost con­si­de­ra­tă o en­ti­ta­te foar­te fia­bi­lă.

„Ace­as­ta re­pre­zin­tă o pro­ble­mă enor­mă pen­tru ra­fi­nă­ri­i­le eu­ro­pe­ne ca­re de­pind de flu­xu­ri­le ru­sești de ga­zo­duc­te“, a de­cla­rat Amri­ta Sen, la think-tank-ul Ener­gy Aspec­ts. „Pa­re a fi ce­va ce s-a pe­tre­cut o sin­gu­ră da­tă, dar ri­di­că ne­ce­si­ta­tea cău­tă­rii de fur­ni­zori alter­na­ti­vi de pe­trol pen­tru a avea un back-up“.

Pe­tro­lul a fost con­ta­mi­nat cu clo­ruri or­ga­ni­ce. Com­pușii aceștia sunt uti­li­zați în in­dus­trie pen­tru a in­ten­si­fi­ca ex­tra­cția din câmpu­ri­le pe­tro­li­e­re, prin cu­răța­rea puțu­ri­lor de pe­trol și ac­ce­le­ra­rea flu­xu­lui de țiței. Este des­tul de clar ce au fă­cut rușii. Dar com­pușii tre­bu­ie înde­păr­tați înain­te ca pe­tro­lul să in­tre în con­duc­te, de­oa­re­ce pot dis­tru­ge echi­pa­men­te­le de ra­fi­na­re sau, la tem­pe­ra­turi ri­di­ca­te, din re­ac­ţia chi­mi­că se poa­te de­ga­ja clor ga­zos otră­vi­tor.

Tes­te­le din Be­la­rus asupra pe­tro­lu­lui pri­mit pe Druj­ba au in­di­cat va­lori ale clo­ru­rii or­ga­ni­ce între 150 și 330 ppm, în pe­ri­oa­da 19-22 apri­lie, po­tri­vit do­cu­men­te­lor Go­mel Tran­sneft vă­zu­te de Reu­ters, de 33 de ori pes­te li­mi­ta ma­xi­mă de 10 ppm per­mi­să de Tran­sneft. Com­pa­nia pe­tro­li­e­ră de stat din Be­la­rus a de­cla­rat că nu se aștep­ta să obți­nă pe­trol cu­rat înain­te de 4 mai și că ar du­ra luni de zi­le pen­tru a re­lua ope­rați­u­ni­le nor­ma­le.

Dar ce-i mână pe be­la­ruși? Când in­tri pu­ţin în sub­stan­ţa me­di­u­lui de bu­si­ness be­la­rus, con­sta­ţi că rușii al­bi se mândresc că ţa­ra lor e cea mai scur­tă le­gă­tu­ră po­si­bi­lă între Eu­ro­pa Oc­ci­den­ta­lă și Ru­sia.

Pur și sim­plu, cur­bu­ra pla­ne­tei fa­ce ast­fel că prin Be­la­rus, din Po­lo­nia sau din Ţă­ri­le Bal­ti­ce, tran­spor­ţi ori­ce în Ru­sia pe o dis­tan­ţă mult mai scur­tă de­cât prin Ro­mânia. In­clu­siv pe­trol. Oa­me­nii din asta trăi­esc și fac bani se­ri­oși. Este fi­resc să fie foar­te aten­ţi, in­clu­siv ris­când ca par­te­ne­rul lor stra­te­gic tra­di­ţi­o­nal să in­tre în re­ce­si­u­ne.

Chel­tu­i­e­li de cu­răța­re

Pe­tro­lul con­ta­mi­nat a fost gă­sit în Be­la­rus, Po­lo­nia, Ger­ma­nia, Ucrai­na și în por­tul bal­tic Ust Lu­ga, fur­ni­zat tot de rețe­aua Druj­ba, au de­cla­rat sur­se mul­ti­ple im­pli­ca­te în tran­za­cți­o­na­rea pe­tro­lu­lui ru­sesc.

„Acest pe­trol nu e van­da­bil. Nu poți să sca­zi prețul și să-l vin­zi la re­du­ce­re. Ni­meni nu îl vrea“, a spus o a do­ua sur­să a unei com­pa­nii pe­tro­li­e­re oc­ci­den­ta­le. Cum­pă­ră­to­rii ca­re au pri­mit pe­trol con­ta­mi­nat tre­bu­ie acum să-l păs­tre­ze un­de­va și să-l di­lue­ze cu țiței mai cu­rat, pen­tru a scă­dea con­cen­tra­ţia clo­ru­lui. Ope­ra­ţi­u­nea ar pu­tea cos­ta mi­li­oa­ne de do­lari la fi­e­ca­re con­tai­ner de pe­trol brut.

Pe­tro­lul din por­tul bal­tic Ust Lu­ga, de exem­plu, ar pu­tea fi încăr­cat trep­tat pe na­ve, ames­te­cat cu pe­trol brut de ca­li­ta­te mai bu­nă,dar so­luți­i­le de re­zol­va­re a pro­ble­mei sunt mai puțin les­ni­ci­oa­se pen­tru cel aflat încă în con­duc­tă. Ger­ma­nia și Po­lo­nia ar tre­bui să in­ver­se­ze flu­xul și să îna­poi­e­ze pe­tro­lul în Ru­sia sau în por­tu­ri­le din Po­lo­nia,de­oa­re­ce ra­fi­nă­ri­i­le lor nu dis­pun de re­zer­voa­re de sto­ca­re su­fi­ci­en­te pen­tru a me­nți­ne pro­du­sul până poa­te fi di­luat.

De­ja au apă­rut efec­te. Ca­pa­ci­ta­tea de tran­sport a Tran­sneft e acum fo­lo­si­tă la re­tur­na­rea pe­tro­lu­lui mur­dar în Ru­sia. Ca­re și-a dat sin­gu­ră cu stângu-n drep­tul.

FOTO: WIKIMEDIA

Mur­dar. Pe­tro­lul con­ta­mi­nat cre­e­a­ză pro­ble­me ma­jo­re în ex­por­tu­ri­le ru­sești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.