Acor­dul nu­cle­ar de la Vi­e­na, „mă­rul dis­cor­di­ei“

Sta­te­le Uni­te au im­pus sanc­ţi­uni eco­no­mi­ce ce­lui mai ma­re grup ira­nian in­dus­trial de pe­tro­chi­mie din Gol­ful Per­sic (PGPIC) din cau­za re­la­ţi­i­lor cu Gar­di­e­nii Re­vo­lu­ţi­ei ira­ni­e­ne (IRGC), așa cum a anun­ţat De­par­ta­men­tul Tre­zo­re­ri­ei.

Romania Libera - - Prima Pagina - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ope­rați­u­nea vi­ze­a­ză su­fo­ca­rea fi­na­nță­rii ce­lui mai im­por­tant și mai ren­ta­bil grup pe­tro­chi­mic al Ira­nu­lui și san­cți­u­ni­le se ex­tind la ce­le 39 de fi­lia­le și la „age­nții de vânzări cu ba­za în străi­nă­ta­te”, in­clu­zând NPC Inter­na­ti­o­nal, cu se­di­ul în Ma­rea Bri­ta­nie și în Fi­li­pi­ne, și NPC Allian­ce Cor­po­ra­ti­on, ca­re sunt con­tro­la­te de PGPIC.

Co­mu­ni­ca­tul Tre­zo­re­ri­ei pre­ci­ze­a­ză că pe­na­li­za­rea PGPIC are loc din cau­za re­lați­i­lor cu ra­mu­ra eco­no­mi­că a Gar­di­e­ni­lor Re­vo­luți­ei, cu­nos­cu­tă sub nu­me­le Kha­tam al-Anbiya, so­ci­e­ta­tea de por­to­fo­liu atri­bu­ind aces­teia con­trac­te ge­ne­roa­se de su­te de mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru con­glo­me­ra­tul eco­no­mic IRGC, ca­re se ex­tin­de la prin­ci­pa­le­le in­dus­trii ira­ni­e­ne. Gru­pul PGPIC deți­ne 40% din ca­pa­ci­ta­tea to­ta­lă a Ira­nu­lui de pro­du­cție pe­tro­chi­mi­că și este res­pon­sa­bil pen­tru 50% din ex­por­tu­ri­le din acest do­me­niu. De ase­me­nea, de­par­ta­men­tul Tre­zo­re­ri­ei a aver­ti­zat că so­ci­e­tăți­le in­ter­nați­o­na­le ca­re con­ti­nuă să se aso­ci­e­ze PGPIC, fi­lia­le­lor aces­teia sau age­nți­lor

co­mer­cia­li „vor fi ex­pu­se și ele san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne”.

Noi­le san­cți­uni in­ter­zic com­pa­ni­ei și fi­lia­le­lor aces­teia să ac­ce­a­dă pe piața ame­ri­ca­nă și la sis­te­mul fi­nan­ciar ame­ri­can, în spe­cial prin in­ter­me­di­ul so­ci­e­tăți­lor străi­ne, și blo­che­a­ză toa­te fon­du­ri­le sau bu­nu­ri­le afla­te în Sta­te­le Uni­te sau deți­nu­te de o so­ci­e­ta­te ame­ri­ca­nă. De ase­me­nea, san­cți­u­ni­le se pot ex­tin­de la „toa­te in­sti­tuți­i­le fi­nan­cia­re străi­ne ca­re fa­ci­li­te­a­ză cu bu­nă ști­i­nță o tran­za­cție fi­nan­cia­ră im­por­tan­tă sau fur­ni­ze­a­ză ser­vi­cii fi­nan­cia­re en­ti­tăți­lor de­sem­na­te”.

Noi­le san­cți­uni in­ter­vin în timp ce Admi­nis­trația Trump a cres­cut pre­si­u­nea eco­no­mi­că și mi­li­ta­ră asupra Ira­nu­lui din cau­za pro­gra­me­lor sa­le nu­cle­a­re și an­ti­ra­che­te, ca și din cau­za su­sți­ne­rii gru­pu­ri­lor sa­le de sub­sti­tuție în Si­ria, Irak, Li­ban și Ye­men. În apri­lie, Was­hin­gto­nul a ca­li­fi­cat IRGC drept or­ga­ni­zație te­ro­ris­tă, fi­ind pen­tru pri­ma oa­ră când a acți­o­nat con­tra unui mem­bru al unui gu­vern străin. De­ci­zia im­pli­că fap­tul că toa­te per­soa­ne­le ca­re au afa­ceri cu Gar­di­e­nii Re­vo­luți­ei, ar­ma­ta de eli­tă ira­nia­nă su­pu­să di­rect Ghi­du­lui Su­prem, aya­tol­la­hul Ali Kha­me­nei, ar pu­tea fi con­dam­na­te la închi­soa­re în SUA.

Re­gi­u­nea Gol­fu­lui tra­ver­se­a­ză de aproa­pe o lu­nă o pe­ri­oa­dă con­si­de­ra­tă de ma­re risc pe fon­dul ten­si­u­ni­lor cres­cânde între Iran, de o par­te, și SUA și aliații lor din Pe­nin­su­la Ara­bi­că, pe de altă par­te. Ten­si­u­ni­le au iz­buc­nit du­pă ce preșe­din­te­le Trump a de­cis uni­la­te­ral, în mai 2018, ca ța­ra sa să ia­să din acor­dul in­ter­nați­o­nal asupra pro­gra­mu­lui nu­cle­ar ira­nian, încheiat la Vi­e­na în 2015. Ele au cres­cut și mai mult în ul­ti­me­le săp­tă­mâni, du­pă ce preșe­din­te­le Do­nald Trump a des­fășu­rat tru­pe su­pli­men­ta­re în re­gi­u­ne și a re­luat vânză­ri­le de ar­me că­tre Ara­bia Sau­di­tă pen­tru a se pro­te­ja con­tra ame­ni­nță­rii cu ata­curi imi­nen­te.

Maas, la Te­he­ran

Ira­nul a aver­ti­zat luni des­pre po­si­bi­le­le con­se­ci­nțe ale „răz­boi­u­lui eco­no­mic” al SUA con­tra sa, cu oca­zia vi­zi­tei la Te­he­ran a mi­nis­tru­lui ger­man de Exter­ne, Hei­ko Maas. Preșe­din­te­le ira­nian, Has­san Ro­hani, l-a pri­mit pe Maas și a ce­rut eu­ro­pe­ni­lor să vi­nă cu so­luții con­cre­te și se­ri­oa­se pen­tru sal­va­rea acor­du­lui. Ofi­cia­lul ger­man a avut între­ve­deri și cu omo­lo­gul său ira­nian, Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif, pre­sa re­la­tând că cei doi au ieșit de la dis­cuții „vi­zi­bil cris­pați”, dis­cuții le­ga­te de vi­i­to­rul acor­du­lui de la Vi­e­na și de si­tuația din re­gi­u­ne. Za­rif a aver­ti­zat SUA „că nu se pot aștep­ta să ră­mână în se­cu­ri­ta­te” du­pă ce au lan­sat ce­ea ce el a des­cris ca fi­ind un răz­boi eco­no­mic con­tra Te­he­ra­nu­lui. Ger­ma­nia este, ală­turi de Ma­rea Bri­ta­nie, Ru­sia și Chi­na, unul din sta­te­le încă par­te a acor­du­lui nu­cle­ar ira­nian și în Eu­ro­pa înce­ar­că să pu­nă în fun­cți­u­ne un me­ca­nism spe­cial pen­tru fa­ci­li­ta­rea schim­bu­ri­lor între UE și Iran, fă­ră să se sus­tra­gă san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne. Ira­nul a ce­rut din nou UE să fa­că acest me­ca­nism ope­rați­o­nal, iar Maas a de­cla­rat că Ger­ma­nia și partenerii săi eu­ro­peni au „des­fășu­rat toa­te efor­tu­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru res­pec­ta­rea an­ga­ja­men­te­lor lor”, dar în fața ame­ni­nță­rii san­cți­u­ni­lor ame­ri­ca­ne con­tra com­pa­ni­i­lor eu­ro­pe­ne ca­re ar fa­ce co­me­rț cu Ira­nul nu „pot fa­ce mi­ra­co­le”.

FOTO: EPA

Întâlni­re. Ministrul ira­nian de Exter­ne, Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif, dând mâna cu ministrul ger­man de Exter­ne, Hei­ko Maas, du­pă con­fe­ri­nța de pre­să de la Te­he­ran.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.