Acu­zați­i­le din moți­u­nea de cen­zu­ră

Tex­tul mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră fa­ce re­fe­ri­re la eşe­cul or­ga­ni­ză­rii ale­ge­ri­lor, asal­tul asupra jus­ti­ţi­ei, crește­ri­le de prețuri, dar și la si­tua­ţia din Va­lea Uzu­lui.

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mo­ţi­u­nea PNL, sub nu­me­le „Gu­ver­nul Dăn­ci­lă tre­bu­ie de­mis! Fă­ră OUG-uri, fă­ră pa­ro­le de ac­ces şi fă­ră co­zi la vot!“, iden­ti­fi­că o se­rie de mo­ti­ve pen­tru ca­re Exe­cu­ti­vul tre­bu­ie schim­bat. Tex­tul mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră fa­ce re­fe­ri­re la eşe­cul or­ga­ni­ză­rii ale­ge­ri­lor, asal­tul asupra Jus­ti­ţi­ei, crește­ri­le de prețuri, dar și la si­tua­ţia din Va­lea Uzu­lui.

Mo­ţi­u­nea PNL, sub nu­me­le „Gu­ver­nul Dăn­ci­lă tre­bu­ie de­mis! Fă­ră OUG-uri, fă­ră pa­ro­le de ac­ces și fă­ră co­zi la vot!“, iden­ti­fi­că o se­rie de mo­ti­ve pen­tru ca­re Exe­cu­ti­vul tre­bu­ie schim­bat. Opo­ziția re­cla­mă mo­dul în ca­re au fost or­ga­ni­za­te ale­ge­ri­le

din dias­po­ra, un­de mii de ro­mâni nu au pu­tut să vo­te­ze. „Pu­te­ţi ple­ca li­niști­tă aca­să, pen­tru că ce­tă­ţe­nii ro­mâni v-au luat un bi­let doar dus. Ple­ca­ţi, dar nu înain­te să răs­pun­de­ţi po­li­tic pen­tru aten­ta­tul la drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le pe ca­re, împreu­nă cu Te­o­dor Me­leșca­nu și Car­men Dan l-aţi con­dus împo­tri­va a mi­li­oa­ne de ro­mâni din dias­po­ra“, este me­sa­jul Opo­ziți­ei pen­tru pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. „Aţi fo­lo­sit in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ro­mân împo­tri­va pro­pri­i­lor ce­tă­ţeni, mai

ales împo­tri­va ce­lor ca­re au spus cu vo­ce ta­re că s-au să­tu­rat de PSD și de in­com­pe­ten­ţii ca­re con­duc ţa­ra. «Du­ba de To­po­lo­veni», «Pa­ro­la de Târgo­viște» sau «Ni­mi­cul de Su­ce­a­va» sunt mărci înre­gis­tra­te ofi­cial ale PSD și ele sunt ex­pre­sia mo­du­lui în ca­re voi vă ra­por­ta­ţi de 30 de ani la ce­tă­ţe­nii ro­mâni“, su­sțin au­to­rii moți­u­nii. Opo­ziția re­cla­mă, de ase­me­nea, asal­tul asupra jus­tiți­ei. „Ați încer­cat să des­ta­bi­li­zați și su­bor­do­nați jus­tiția ro­mână pen­tru a vă sal­va mem­brii co­ru­pți și

cli­en­te­la po­li­ti­că, fă­ră a ți­ne cont de fap­tul că vic­ti­me­le co­la­te­ra­le au fost ce­tățe­nii ro­mâni ca­re s-au tre­zit într-un pa­ra­dis al in­frac­to­ri­lor“, se afir­mă în tex­tul moți­u­nii.

De alt­fel, moți­u­nea fa­ce re­fe­ri­re la or­do­na­nțe­le de ur­ge­nță din do­me­ni­ul jus­tiți­ei și cel eco­no­mic. „PSD și-a con­sem­nat în pro­pria is­to­rie au­to­ra­tul unor or­do­nan­ţe to­xi­ce pre­cum Ordo­nan­ţa 7/2019, ca­re a cre­at haos to­tal în sis­te­mul ju­di­ciar și ca­re a ge­ne­rat pre­mi­se­le unei am­nis­tii mas­ca­te, în ci­u­da aver­tis­men­te­lor

re­pe­ta­te ale Co­mi­si­ei de la Ve­ne­ţia!“, su­sțin sem­na­ta­rii moți­u­nii. „Prin­tr-o sin­gu­ră or­do­nan­ţă (114/2018) aţi scum­pit și mai ta­re via­ţa ro­mâni­lor, ca­re sunt ne­voi­ţi să plă­te­as­că fac­turi mai mari la cu­rent elec­tric, la te­le­fo­nie sau te­le­vi­zi­u­ne prin ca­blu“, se afir­mă în moți­u­ne.

Un alt ca­păt de acu­za­re este po­li­ti­za­rea Ra­di­o­u­lui și Te­le­vi­zi­u­nii Pu­bli­ce. Este, de ase­me­nea, me­nți­o­nat, scan­da­lul din ju­rul ci­mi­ti­ru­lui de la Va­lea Uzu­lui. „Deși Exe­cu­ti­vul

avea cu­noști­nță, de mai bi­ne de o lu­nă, de acți­u­ni­le cu ca­rac­ter ile­gal con­sta­ta­te in­clu­siv de une­le in­sti­tuții ale sta­tu­lui ro­mân prin Inspec­to­ra­tul de Stat în Con­stru­cții, Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii, Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Nați­o­na­le și Pre­fec­tu­ra Ba­cău, nu a fă­cut ni­mic pen­tru un dia­log ab­so­lut ne­ce­sar și mă­suri adec­va­te, promp­te so­luți­o­nă­rii di­fe­ren­du­lui și a pre­fe­rat o mas­ca­ra­dă de pre­ze­nță la fața lo­cu­lui a fo­rțe­lor de or­di­ne în zi­ua de 6 iu­nie 2019“, se afir­mă în moți­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.