Cal­cu­le. Moți­u­nea de cen­zu­ră

Opo­ziția a de­pus moți­u­nea de cen­zu­ră și se ba­ze­a­ză pe 213 vo­turi, însă are ne­voie de 233 pen­tru a dă­râma Gu­ver­nul con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. 20 de vo­turi în mi­nus, ca­re pot fi obți­nu­te doar prin tră­dări din ta­bă­ra PSD-ALDE. Li­de­rii PSD se con­tra­zic în pri

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Opo­ziția a de­pus moți­u­nea de cen­zu­ră și se ba­ze­a­ză pe 213 vo­turi, însă are ne­voie de 233 pen­tru a dă­râma Gu­ver­nul con­dus de Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. 20 de vo­turi în mi­nus, ca­re pot fi obți­nu­te doar prin tră­dări din ta­bă­ra PSD-ALDE. Li­de­rii PSD se con­tra­zic în pri­vi­nța stra­te­gi­ei de la moți­u­ne. Moți­u­nea de cen­zu­ră a fost de­pu­să ieri și ur­me­a­ză să fie dez­bă­tu­tă și vo­ta­tă pe 18 iu­nie.

Mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră împo­tri­va Gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă, sem­na­tă de 173 de par­la­men­tari, a fost de­pu­să, ieri, a anun­ţat li­de­rul de­pu­tați­lor PNL, Ra­lu­ca Tur­can. Vo­tul ar ur­ma să ai­bă loc pe 18 iu­nie. „Mo­ţi­u­nea de astă­zi este ur­ma­rea mo­ţi­u­nii po­pu­la­re pe ca­re ro­mânii au dat-o la vo­tul co­vârși­tor la re­fe­ren­dum și de ase­me­nea pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Vrem să fim cât se poa­te de re­a­liști și să spu­nem: arit­me­ti­ca par­la­men­ta­ră este ace­e­ași de du­pă ale­ge­ri­le din 2016. Pa­tru gru­puri par­la­men­ta­re PNL, USR, PMP și UMDR și-au asu­mat să tran­spu­nă în ac­ţi­u­ne par­la­men­ta­ră re­zul­ta­tul vo­tu­lui. Spe­răm că la vot vor ve­ni și

alţi co­le­gi. De ase­me­nea, au sem­nat și pa­tru co­le­gi nea­fi­lia­ţi din Par­la­ment. Nu sunt su­fi­ci­en­te vo­turi în mo­men­tul de faţă, dar jo­cul mer­ge mai de­par­te pen­tru că este un joc pen­tru Ro­mânia nor­ma­lă, ro­mânii de rând și pen­tru tran­spa­ren­ţă și res­pon­sa­bi­li­ta­te“, a spus Tur­can.

De un­de vin vo­tu­ri­le pen­tru

Pen­tru apro­ba­rea unei moți­uni de cen­zu­ră sunt ne­ce­sa­re 233 de vo­turi. Ce­le pa­tru par­ti­de ca­re au sem­nat moți­u­nea au în to­tal 180 de par­la­men­tari: PNL – 93, USR – 40, UDMR – 30, PMP – 17. Pen­tru pri­ma da­tă în ac­tua­la le­gis­la­tu­ră, Opo­ziția are și spri­ji­nul UDMR. Preșe­din­te­le UDMR, Ke­le­men Hu­nor, spu­ne că Uni­u­nea a de­cis să vo­te­ze mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră, pen­tru eveni­men­te­le din Va­lea Uzu­lui. „Aici a con­tat ce­ea ce s-a întâmplat zi­le­le tre­cu­te și, mai ales, joia tre­cu­tă, când am vă­zut in­ca­pa­ci­ta­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă și po­li­ti­că a Gu­ver­nu­lui de a opri anu­mi­te ma­ni­fes­ta­ţii și pre­zen­ţe în Va­lea Uzu­lui. Este o sanc­ţi­u­ne din par­tea noas­tră spre Gu­vern“, a spus Ke­le­men.

Li­de­rul PRO Ro­mânia, Vic­tor Pon­ta, a anun­ţat, ieri, că par­la­men­ta­rii par­ti­du­lui vor vo­ta la ve­de­re pen­tru adop­ta­rea mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră sem­na­tă de 173 de par­la­men­tari, deși nu au sem­nat do­cu­men­tul. Pon­ta spu­ne că PRO Ro­mânia nu poa­te fi ală­turi de par­ti­de­le de dre­ap­ta, de ca­re îi des­part „prea mul­te abor­dări și men­ta­li­tă­ţi po­li­ti­ce“. PRO Ro­mânia a ajuns să ai­bă 26 de par­la­men­tari, du­pă ce ieri doi de­pu­tați PSD (Mi­hai Mo­caci și Va­len­tin Po­pa) s-au înscris în for­mați­u­nea lui Vic­tor Pon­ta. Cu spri­ji­nul PRO Ro­mânia, Opo­ziția ar strânge 206 vo­turi, in­su­fi­ci­ent pen­tru apro­ba­rea moți­u­nii de cen­zu­ră.

Alte vo­turi ar pu­tea pro­veni din rândul Gru­pu­lui Mi­no­ri­tăți­lor, chiar da­că de­pu­tații mi­no­ri­tăți­lor vo­te­a­ză, de obi­cei, de par­tea gu­ver­nu­lui în fun­cție. Însă, re­cent, li­de­rul gru­pu­lui Mi­no­ri­tăți­lor, Va­ru­jan Pam­buc­cian, a afir­mat că ju­mă­ta­te din­tre de­pu­tații mi­no­ri­tăți­lor ar pu­tea vo­ta moți­u­nea de cen­zu­ră. De alt­fel, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, șap­te din cei 17 de­pu­tați ai mi­no­ri­tăți­lor au vo­tat ală­turi de Opo­ziție. În acest sce­na­riu, Opo­ziția ar strânge 213 vo­turi.

Con­tra­di­cții în PSD

Pen­tru a dă­râma Gu­ver­nul, Opo­ziția ar mai avea ne­voie de 20 de vo­turi. Aces­tea pot fi obți­nu­te doar da­că Opo­ziția va avea și spri­ji­nul unor par­la­men­tari ne­mu­lțu­miți din PSD sau ALDE. Ce­le do­uă par­ti­de dețin încă o ma­jo­ri­ta­te de 239 de vo­turi – PSD are 208, iar ALDE – 31.

Însă, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a luat mă­suri pen­tru a con­tra­ca­ra acest sce­na­riu. Dăn­ci­lă, ca­re este și preșe­din­te in­te­ri­mar al PSD, a anu­nțat că par­la­men­ta­rii so­cial-de­mo­crați vor fi în sa­la de plen pen­tru a asi­gu­ra cvo­ru­mul pen­tru moți­u­nea de cen­zu­ră, dar că nu vor vo­ta. „Am con­venit ca ace­as­tă moți­u­ne să o tra­tăm cu se­ri­o­zi­ta­re, să par­ti­ci­pe co­le­gii la dez­ba­teri, să ia cu­vântul și bi­neînțe­les să mer­gem mai de­par­te. Vor asi­gu­ra cvo­ru­mul, dar nu vor vo­ta. Eu nu pot de­cât să fiu de acord cu pro­pu­ne­rea lor“, a spus Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, du­pă șe­di­nța gru­pu­ri­lor par­la­men­ta­re ale PSD. Stra­te­gia de a nu vo­ta de­loc evi­tă emoți­i­le la vo­tul se­cret, cu bi­le, când ne­mu­lțu­miții pot pu­ne umă­rul la dă­râma­rea Gu­ver­nu­lui.

În schimb, preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­tați­lor Bu­cu­rești, Mar­cel Ci­o­la­cu, a de­cla­rat că fi­e­ca­re par­la­men­tar PSD va de­ci­de da­că par­ti­ci­pă la vo­tul asupra mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră de­pu­să de opo­zi­ţie, men­ţi­o­nând că nu este vreo pro­ble­mă de neîncre­de­re. „În acest mo­ment, re­pet ca și ieri, ma­te­ma­tic, PSD plus ALDE au su­fi­ci­en­te vo­turi ca mo­ţi­u­nea să nu tre­a­că. Stra­te­gia noas­tră este să res­pin­gem ace­as­tă mo­ţi­u­ne. Nu am luat ace­as­tă de­ci­zie (ca par­la­men­ta­rii PSD să stea în bănci și să nu vo­te­ze – n.r.). Fi­e­ca­re co­leg va fa­ce cum con­si­de­ră. Obli­ga­ţia pu­te­rii este întot­de­au­na de a asi­gu­ra cvo­ru­mul. Vom asi­gu­ra cvo­ru­mul și co­le­gii ca­re do­resc să par­ti­ci­pe, par­ti­ci­pă, ca­re vor vo­ta, ca­re nu vor vo­ta“, a pre­ci­zat Ci­o­la­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.