Pia­ţa de­şeu­ri­lor me­di­ca­le, lua­tă la pu­ri­cat

Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei a de­cla­nșat o an­che­tă sec­to­ria­lă pri­vind deșeu­ri­le me­di­ca­le, în con­di­ţi­i­le în ca­re în Ro­mânia se co­lec­te­a­ză, anual, aproape un mi­li­on de to­ne de ast­fel de re­zi­duuri, iar re­la­ţi­i­le con­trac­tua­le din acest do­me­niu nu sunt su­fi­ci­ent de b

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un proi­ect de ho­tă­râre de gu­vern ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii înăs­prește amen­zi­le pen­tru fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii me­di­ca­le ca­re nu au un plan pro­priu de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor, sanc­ţi­u­ni­le pu­tând de­păși 40.000 de lei.

Stu­di­ul au­to­ri­tă­ţii de con­trol are loc în con­tex­tul exis­ten­ţei unor sus­pi­ci­uni pri­vind res­trânge­rea con­cu­ren­ţei pe piața deșeu­ri­lor me­di­ca­le, cum es­te gra­dul ma­re de con­cen­tra­re a pi­eței și nu­mă­rul re­dus de ope­ra­tori eco­no­mici au­to­ri­zați pen­tru tra­ta­rea prin de­con­ta­mi­na­re la tem­pe­ra­turi scă­zu­te a deșeu­ri­lor me­di­ca­le pe­ri­cu­loa­se și pen­tru eli­mi­na­rea prin in­ci­ne­ra­re a deșeu­ri­lor. Ca ur­ma­re, vor fi ana­li­za­te con­di­ţi­i­le struc­tu­ra­le ale pi­e­ţe­lor, re­la­ţi­i­le con­trac­tua­le exis­ten­te între di­fe­ri­ţi ac­tori ce des­fășoa­ră ac­ti­vi­tă­ţi în sec­to­rul deșeu­ri­lor me­di­ca­le. Ast­fel, se va ve­ri­fi­ca da­că fur­ni­zo­rii au­to­ri­zați și-au împăr­ţit zo­ne­le în ca­re ac­ţi­o­nea­ză și da­că in­tra­rea pe pia­ţă a altor ope­ra­tori es­te blo­ca­tă sau des­cu­ra­ja­tă de că­tre fur­ni­zo­rii exis­ten­ţi,ca­re au cre­at și dez­vol­tat o in­fras­truc­tu­ră în zo­na de in­te­res.

De ase­me­nea, se va ana­li­za în ce mă­su­ră fur­ni­zo­rii in­te­grați (ca­re ofe­ră ser­vi­cii pe între­gul cir­cu­it al ges­ti­o­nă­rii deșeu­ri­lor, înce­pând cu co­lec­ta­rea până la tra­ta­rea/eli­mi­na­rea lor) afec­te­a­ză po­ziția con­cu­re­nția­lă a fir­me­lor ca­re nu sunt in­te­gra­te,ofe­rind doar anu­mi­te ser­vi­cii. Anche­ta sec­to­ria­lă va cu­prin­de și o ana­li­ză com­pa­ra­ti­vă amă­nu­nți­tă a le­gis­lați­ei nați­o­na­le și co­mu­ni­ta­re, având în ve­de­re că acest do­me­niu es­te pu­ter­nic re­gle­men­tat, exis­tând dis­po­ziții pen­tru fi­e­ca­re din­tre eta­pe­le de par­curs în ac­ti­vi­ta­tea de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor me­di­ca­le. În ace­lași timp, au­to­ri­ta­tea de con­cu­ren­ţă va pro­pu­ne mo­di­fi­ca­rea sau re­vi­zu­i­rea re­gle­men­tă­ri­lor exis­ten­te, va emi­te cla­ri­fi­cări sau ate­nți­o­nări că­tre me­di­ul de afa­ceri ori ad­mi­nis­trația pu­bli­că, cu sco­pul de a îmbu­nă­tăți efi­ci­e­nța eco­no­mi­că a sec­to­ru­lui și de a pro­te­ja in­te­re­se­le con­su­ma­to­ri­lor.

Con­form da­te­lor pu­bli­ca­te de Eu­ros­tat, în anul 2016, can­ti­ta­tea to­ta­lă de deșeuri înre­gis­tra­tă în UE a fost de 2,5 mi­liar­de to­ne, din ca­re ce­le me­di­ca­le re­pre­zin­tă 36,8 mi­li­oa­ne to­ne. În Ro­mânia au fost înre­gis­tra­te 177,5 mi­li­oa­ne to­ne, din ca­re deșeuri me­di­ca­le – 873,8 mii to­ne. Con­form le­gii, Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei poate efec­tua, din pro­prie ini­ţia­ti­vă, in­ves­ti­ga­ţii pri­vind un anu­mit sec­tor eco­no­mic atunci când ri­gi­di­ta­tea pre­ţu­ri­lor sau alte împre­ju­rări su­ge­re­a­ză po­si­bi­li­ta­tea res­trânge­rii sau de­na­tu­ră­rii con­cu­ren­ţei pe pia­ţă. Acest tip de in­stru­ment es­te uti­li­zat atât de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, cât și de alte au­to­ri­tă­ţi na­ţi­o­na­le de con­cu­ren­ţă, și nu vi­ze­a­ză în mod di­rect încăl­cări ale le­gis­la­ţi­ei. În ur­ma iden­ti­fi­că­rii dis­func­ţi­o­na­li­tă­ţi­lor ce afec­te­a­ză me­di­ul con­cu­re­nțial, au­to­ri­ta­tea de con­trol va pu­tea de­cla­nșa in­ves­ti­ga­ţii pri­vind po­si­bi­la încăl­ca­re a le­gii ce se pot fi­na­li­za cu sanc­ţi­uni pen­tru com­pa­ni­i­le vi­no­va­te.

Cos­tu­ri­le ste­ri­li­ză­rii ne­co­res­pun­ză­toa­re

Pa­ci­e­nții din spi­ta­le sau ca­bi­ne­te me­di­ca­le ori cli­e­nții sa­loa­ne­lor de înfru­mu­seța­re sau ta­tua­je nu ar tre­bui să se gânde­as­că la po­si­bi­li­ta­tea de a con­trac­ta o boa­lă din cau­za ste­ri­li­ză­rii ne­co­res­pun­ză­toa­re a in­stru­men­ta­ru­lui cu ca­re in­tră în con­tact. Acest lu­cru pre­su­pu­ne ste­ri­li­za­rea in­stru­men­ta­ru­lui du­pă fi­e­ca­re uti­li­za­re, pre­cum și ve­ri­fi­ca­rea lu­na­ră a efi­ci­e­nței apa­ra­te­lor de ste­ri­li­zat, prin tes­te spe­ci­fi­ce. În prac­ti­că însă, in­fe­cți­i­le no­so­co­mia­le sau vi­ru­su­ri­le he­pa­ti­ce B și C fac o mu­lți­me de vic­ti­me în ța­ra noas­tră. În Ro­mânia, pes­te 1,4 mi­li­oa­ne de oa­meni au he­pa­ti­tă B sau C, con­form Aso­ciați­ei Eu­ro­pe­ne a Pa­ci­e­nți­lor cu Afe­cți­uni He­pa­ti­ce (ELPA). Mai mult, ța­ra noas­tră ocu­pă lo­cul I în Eu­ro­pa la nu­mă­rul de ca­zuri de he­pa­ti­tă C, po­tri­vit Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, și lo­cul al pa­tru­lea ca ra­tă a mor­ta­li­tății cau­za­te de afe­cți­u­ni­le he­pa­ti­ce. Alte bo­li gra­ve ca­re se pot tran­smi­te în ca­bi­ne­te și sa­loa­ne sunt HIV, tu­ber­cu­lo­za sau si­fi­li­sul.

Eva­luă­ri­le fă­cu­te în spi­ta­le­le-san­ti­ne­lă din ța­ră ara­tă că pes­te 75% din to­ta­lul in­fe­cți­i­lor in­tras­pi­ta­li­cești sunt cau­za­te de uti­li­za­rea in­stru­men­te­lor și a apa­ra­tu­rii în di­fe­ri­te ma­no­pe­re te­ra­peu­ti­ce și doar 25% din aces­te in­fe­cții pot fi pu­se în le­gă­tu­ră cu alte cau­ze. Cu alte cu­vin­te, un rol ese­nțial es­te ju­cat de ste­ri­li­za­rea co­rec­tă și com­ple­tă a in­stru­men­ta­ru­lui re­fo­lo­si­bil. De ase­me­nea, foar­te im­por­tan­te sunt și pro­ce­du­ri­le de ve­ri­fi­ca­re a ste­ri­li­ză­rii, stu­di­i­le ară­tând că 20-30% din in­fe­cți­i­le spi­ta­li­cești ar pu­tea fi evi­ta­te prin igi­e­nă in­ten­si­vă și pro­gra­me de con­trol.

Ce pre­ve­de le­gis­la­ţia

În Ro­mânia, tran­spor­tul deșeu­ri­lor pe­ri­cu­loa­se tre­bu­ie să res­pec­te ADR (Acor­dul eu­ro­pe­an re­fe­ri­tor la tran­spor­tul ru­ti­er in­ter­nați­o­nal al măr­fu­ri­lor pe­ri­cu­loa­se), ca­re sta­bi­lește, prin­tre alte­le, ce­ri­nțe­le teh­ni­ce pe ca­re tre­bu­ie să le înde­pli­neas­că un ve­hi­cul ce tran­spor­tă deșeuri pe­ri­cu­loa­se, mo­dul cum tre­bu­ie să se des­fășoa­re încăr­ca­rea și des­căr­ca­rea, pre­cum și echi­pa­men­tul per­so­nal de pro­tec­ţie și in­struc­ta­jul ne­ce­sa­re per­so­na­lu­lui. Un proi­ect de ho­tă­râre de gu­vern ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii înăs­prește amen­zi­le pen­tru fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii me­di­ca­le ca­re nu au un plan pro­priu de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor, sanc­ţi­u­ni­le pu­tând de­păși 40.000 de lei.

Spi­ta­le­le și ca­bi­ne­te­le me­di­ca­le tre­bu­ie să înde­pli­neas­că nor­me­le sa­ni­ta­re în vi­goa­re pen­tru a fun­cți­o­na în ca­drul le­gii.Ast­fel, toa­te uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re (spi­ta­le, ca­bi­ne­te) ca­re fo­lo­sesc in­stru­men­tar re­fo­lo­si­bil au obli­ga­ţia să-l ste­ri­li­ze­ze du­pă fi­e­ca­re uti­li­za­re, iar efi­ca­ci­ta­tea ste­ri­li­ză­rii tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­tă la fi­e­ca­re ci­clu de ste­ri­li­za­re, prin tes­te chi­mi­ce și prin tes­te bac­te­ri­o­lo­gi­ce săp­tă­mâna­le. Le­gis­la­ţia pre­ve­de că uni­ta­tea me­di­ca­lă nu poate păs­tra mai mult de 48 de ore deșeu­ri­le me­di­ca­le în spa­ţi­ul de sto­ca­re tem­po­ra­ră. De­o­cam­da­tă, Ro­mânia nu are un plan de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor me­di­ca­le, ca­re ar fi tre­bu­it in­tro­dus în Stra­te­gia Na­ţi­o­na­lă a Deșeu­ri­lor 2014-2020. Din acest mo­tiv, ţa­ra noas­tră a pi­er­dut 17 mi­li­oa­ne de eu­ro, bani din fon­duri eu­ro­pe­ne.

Ti­puri de deșeuri

Re­zul­ta­te din ac­ti­vi­tă­ţi­le de pre­veni­re, diag­nos­tic și tra­ta­ment des­fășu­ra­te în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re, deșeu­ri­le me­di­ca­le pot fi de mai mul­te fe­luri: înţe­pă­toa­re-tăi­e­toa­re (ace, la­me de bis­tu­riu etc.), ana­to­mo-pa­to­lo­gi­ce și păr­ţi ana­to­mi­ce, deșeuri in­fec­ţi­oa­se, chi­mi­ce, de me­di­ca­men­te ci­to­to­xi­ce și ci­tos­ta­ti­ce etc. Mul­te din­tre deșeu­ri­le me­di­ca­le se pot eli­mi­na prin ste­ri­li­za­re (tra­ta­ment fi­zi­co-chi­mic), cum ar fi: ace, se­rin­gi cu ac, ca­te­te­re, bra­nu­le, la­me de bis­tu­riu, pi­pe­te, sti­clă­rie de la­bo­ra­tor sau re­ci­pi­en­te ca­re au co­nți­nut vac­ci­nuri.To­to­da­tă,în ace­as­tă ca­te­go­rie in­tră și com­pre­se, pan­sa­men­te, mă­nuși, son­de, ma­te­ria­le de uni­că fo­lo­si­nță etc.

Prin­tre deșeu­ri­le ge­ne­ra­te de sis­te­mul sa­ni­tar exis­tă și o se­rie de deșeuri ne­pe­ri­cu­loa­se, alte­le de­cât ce­le me­na­je­re. În ace­as­tă ca­te­go­rie sunt in­clu­se: apa­ra­te gip­sa­te, len­je­rie și îmbră­că­min­te ne­con­ta­mi­na­te, scu­te­ce de uni­că fo­lo­sin­ţă pro­veni­te de la co­pii sau per­soa­ne vârst­ni­ce; chi­mi­ca­le pre­cum sub­stan­ţe­le de­zin­fec­tan­te sau me­di­ca­men­te ne­pe­ri­cu­loa­se (alte­le de­cât ci­to­to­xi­ce/ci­tos­ta­ti­ce).

FO­TO: SHUTTERSTO­CK

Gu­noi. Aproape un mi­li­on de to­ne de de­şeuri me­di­ca­le se co­lec­te­a­ză, anual, în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.