A plă­tit de doi ani să fie ra­cor­da­tă la re­ţe­aua de ga­ze; încă aște­ap­tă

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

O con­stă­nțe­an­că a de­pus o ce­re­re pen­tru ra­cor­da­re din au­gust 2017. A și plă­tit su­ma afe­ren­tă și a spe­rat că toa­te pro­ce­du­ri­le vor du­ra cât mai puțin timp. Nu s-a întâmplat ni­mic.

O con­stă­nțe­an­că a de­pus o ce­re­re pen­tru ra­cor­da­re din au­gust 2017. Ni­meni nu a mișcat un de­get până acum. Și-a con­stru­it o ca­să, într-un car­ti­er nou al mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța, un­de exis­ta o rețea de ga­ze. În da­ta de 22 au­gust 2017, a sem­nat un con­tract cu Engie Con­sta­nța pen­tru ra­cor­da­rea la rețea. A și plă­tit su­ma afe­ren­tă și a spe­rat că toa­te pro­ce­du­ri­le vor du­ra cât mai puțin timp. Se apro­pia iar­na. Nu s-a întâmplat ni­mic.

Con­stă­nțe­an­ca a tri­mis o se­si­za­re, în scris și te­le­fo­nic, că­tre Dis­tri­gaz, dar și că­tre fir­ma ca­re tre­bu­ia să fa­că bra­nșa­men­tul, adi­că Avi­prod, o fir­mă cu se­di­ul în Bu­cu­rești. Le-a spus, din de­cem­brie 2017, că stra­da pe ca­re lo­cu­ia ur­ma să fie as­fal­ta­tă, deci ar fi bi­ne ca pro­ce­sul de bra­nșa­re la ga­ze să ai­bă loc până la da­ta res­pec­ti­vă. De as­fal­ta­re se ocu­pă o fir­mă a Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța, Con­fort Ur­ban SRL. „Nu pu­tem in­ter­ve­ni în mo­dul de or­ga­ni­za­re al so­ci­e­tății Avi­prod S.R.L. sau Engie Con­sta­nța. Dum­nea­lor au pro­pria or­ga­ni­za­re, ce vă pu­tem spune es­te că noi am eli­be­rat avi­zul în da­ta de 05.02.2018 cu spe­ci­fi­cația că lu­cră­ri­le se vor exe­cu­ta în re­gim de ur­ge­nță, stra­da ur­mând a fi as­fal­ta­tă. Punc­tul nos­tru de ve­de­re es­te să ape­lați în con­ti­nua­re la con­du­ce­rea so­ci­e­tăți­lor res­pec­ti­ve, lu­cră­ri­le pe stra­dă încep ime­diat ce con­diți­i­le me­teo vor per­mi­te”, au spus cei de la Con­fort Ur­ban.

O sin­gu­ră fir­mă în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța

Con­stă­nțe­an­ca s-a adre­sat ce­lor de la Avi­prod, ca­re i-au spus că au de fă­cut lu­crări ur­gen­te în Med­gi­dia, că sunt sin­gu­ra fir­mă din Con­sta­nța și că va du­ra cel puțin do­uă luni, pen­tru a re­a­li­za proi­ec­tul și pen­tru a obți­ne au­to­ri­zația, în con­diți­i­le în ca­re cer­ti­fi­ca­tul de ur­ba­nism fu­se­se eli­be­rat din lu­na noi­em­brie.

„Du­pă toa­te aces­te de­mer­suri și cu asi­gu­rări că se vor înca­dra în ter­me­nul le­gal de un an de zi­le, de fapt am fost ne­voi­tă să mai sem­nez un act adiți­o­nal de pre­lun­gi­re a con­trac­tu­lui cu 4 luni, până în de­cem­brie 2018. Re­pre­zen­ta­nții fir­mei Avi­prod au de­pus do­cu­men­tația la Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța abia în da­ta de 9 au­gust 2018, dar într-un mod to­tal ne­pro­fe­si­o­nist”, spune ace­as­ta. De exem­plu, au so­li­ci­tat întoc­mi­rea do­sa­ru­lui în mod co­res­pun­ză­tor, in­clu­siv opi­sul, ce­re­rea com­ple­ta­tă co­rect etc. și re­de­pu­ne­rea aces­tu­ia. „Con­si­der că se înce­ar­că întârzi­e­rea de­pu­ne­rii do­sa­ru­lui în mod in­te­nți­o­nat, în con­diți­i­le în ca­re au tre­cut 2 luni de când a fost ri­di­cat de la pri­mă­rie (con­fir­ma­re te­le­fo­ni­că a unui fun­cți­o­nar al Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța) și nu s-a fă­cut ni­ci­un de­mers pen­tru a-l re­de­pu­ne co­rect.”, a spus ace­as­ta, într-o pe­tiție for­mu­la­tă că­tre Pro­te­cția Con­su­ma­to­ru­lui Con­sta­nța.

Între timp, stra­da s-a as­fal­tat. A încer­cat să stea de vor­bă la te­le­fon cu ci­ne­va din fir­mă. A reușit du­pă mai mul­te săp­tă­mâni. Răs­pun­sul unui in­gi­ner de aco­lo a fost că s-ar pu­tea să nu se mai poa­tă re­a­li­za lu­cra­rea, pen­tru că stra­da s-a as­fal­tat. „Pen­tru a afla sta­di­ul do­sa­ru­lui, am su­nat din da­ta de 15 oc­tom­brie în fi­e­ca­re zi la ace­as­tă fir­mă AVI­PROD din Con­sta­nța, dar ni­meni nu răs­pun­de.”, a con­chis ace­as­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.