„Io­na“– un spec­ta­col des­pre con­di­ţia ar­tis­tu­lui în lu­me

Ce­le­bra po­ves­te des­pre pes­ca­rul sin­gu­ra­tic, înghițit de un pește uriaș re­da­tă de Ma­rin So­res­cu în pi­e­sa „Io­na“, va pu­tea fi vă­zu­tă pe sce­na Te­a­tru­lui Not­ta­ra, în re­gia lui Tom­pa Ga­bor.

Romania Libera - - Prima Pagina - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ce­le­bra po­ves­te des­pre pes­ca­rul sin­gu­ra­tic, înghițit de un pește uriaș, re­da­tă de Ma­rin So­res­cu în pi­e­sa ”Io­na”, va pu­tea fi vă­zu­tă pe sce­na Te­a­tru­lui Not­ta­ra, în re­gia lui Tom­pa Ga­bor.

Su­bin­ti­tu­la­tă de Ma­rin So­res­cu „tra­ge­die în pa­tru ta­blo­uri“, „Io­na“, pi­e­sa lui de de­but, a fost pu­bli­ca­tă în 1968 și fa­ce par­te, ală­turi de „Pa­ra­cli­se­rul“și „Mat­ca“, din Tri­lo­gia in­ti­tu­la­tă „Se­tea mun­te­lui de sa­re“. Spre de­o­se­bi­re de per­so­na­jul bi­blic, pes­ca­rul so­li­tar al lui So­res­cu nu poar­tă pe umeri ni­cio vi­nă și ni­ci­un pă­cat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la înce­put și fi­e­ca­re eva­da­re din bur­ta pește­lui îl va du­ce într-o bur­tă și mai ma­re, închi­soa­re du­pă închi­soa­re, la in­fi­nit, con­diție a exis­te­nței uma­ne.

În vi­zi­u­nea re­gi­zo­ru­lui Tom­pa Ga­bor, „Io­na“de­vi­ne un spec­ta­col po­e­tic, în ca­re mu­zi­ca Adei Mi­lea cre­e­a­ză

un uni­vers apar­te, ce com­bi­nă ab­sur­dul tra­gic și umo­rul. O mi­nu­na­tă me­di­tație asu­pra vi­eții și a mo­rții, asu­pra uni­ver­su­lui, «Io­na» vor­bește, în ul­ti­mă in­sta­nță, des­pre li­ber­ta­te, des­pre cre­ație și des­pre con­diția ar­tis­tu­lui. Dar, în ace­lași timp, es­te o dis­cuție des­pre omul se­co­lu­lui 21 și „închi­so­ri­le“lui.

„Pe mi­ne mă in­te­re­se­a­ză „Io­na“atât din punct de ve­de­re re­li­gi­os, cât și din punct de ve­de­re al con­diți­ei ar­tis­tu­lui în lu­me, azi. Fi­gu­ra lui Io­na și chiar și cea a ac­to­ru­lui Ga­bri­el Răuță de mul­te ori m-au fă­cut să mă gândesc la ima­gi­nea lui Brâncuși. Artis­tul ca­re se lup­tă cu ma­te­ria­lul. Și exis­tă o re­pli­că în text: N-a fă­cut ni­mic bun în viața lui de­cât ace­as­tă ban­că de lemn, pu­nându-i de jur împre­jur ma­rea. O ban­că de lemn în mij­lo­cul mă­rii… O ima­gi­ne su­per­bă ca­re pe mi­ne mă tri­mi­te cu gândul la Ma­sa tă­ce­rii. Ei bi­ne, es­te vor­ba aici des­pre cu­nos­cu­tul mo­tiv în ca­re ope­ra îl de­vo­re­a­ză pe ar­tist. Și încer­căm să fa­cem tri­mi­te­re la Brâncuși, ca­re a trăit în ba­le­na exi­lu­lui. «Io­na», în vi­zi­u­nea mea, es­te un spec­ta­col des­pre con­diția ar­tis­tu­lui și îndoi­e­li­le lui de azi în ce­ea ce pri­vește cre­di­nța. Des­pre re­lația lui cu Dum­ne­zeu, cu di­vi­ni­ta­tea, cu in­spi­rația, cu spe­ra­nța, cu dis­pe­ra­rea…“, spune re­gi­zo­rul Tom­pa Ga­bor într-un in­ter­viu pen­tru yo­rick.ro.

Iar pen­tru Ada Mi­lea „Io­na“es­te „un po­em des­pre sin­gu­ră­ta­te și des­pre cât de pi­er­duți sun­tem în acest spațiu, indi­fe­rent cât de co­nec­tați la lu­me am pă­rea. Inte­ri­o­rul ba­le­nei tre­bu­ie să re­zo­ne­ze cu ce gândește Io­na și să fie cât mai… li­chid, mai stra­niu, asta a fost ide­ea uni­ver­su­lui so­nor din „Io­na“. Stra­niu, în sen­sul că e o pla­ne­tă ca­re e în inte­ri­o­rul ba­le­nei... și fi­i­nța re­zo­na­tor, Echo, in­ter­pre­ta­tă de Cris­ti­na Jun­cu, e un fel de Ari­el ca­re tre­bu­ie să fie și co­mic, și stra­niu, și tra­gic, în ace­lași timp. Pen­tru mi­ne, umo­rul co­nți­ne întot­de­au­na și o la­cri­mă... Până la ur­mă, oda­tă ce ne naștem, avem o con­dam­na­re la moar­te. Ce mai pu­tem fa­ce? Să râdem de ce pu­tem și cum pu­tem. Cu la­cri­ma în co­lțul ochi­u­lui…”

Din dis­tri­buție fac par­te Ga­bri­el Răuță, în ro­lul ti­tu­lar, ală­turi de Cris­ti­na Jun­cu, într-o cre­ație spe­cia­lă, ro­lul Echo, un alter-ego al lui Io­na. Mu­zi­ca ori­gi­na­lă es­te sem­na­tă de Ada Mi­lea, iar sce­no­gra­fia, de Car­men­ci­ta Broj­boiu. Re­pre­zen­tația va avea loc mi­er­curi, 19 iu­nie 2019, de la ora 19.30, la Sa­la „George Con­stan­tin“a Te­a­tru­lui Not­ta­ra.

Per­so­naj. Ga­bri­el Răuță, Io­na din spec­ta­co­lul cu ace­lași nu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.