Mi­cii ro­bo­ti­ci­eni din Ro­mânia au câști­gat

Echi­pa for­ma­tă din șap­te ele­vi cu vârste sub 10 ani a cre­at un sis­tem ro­bo­ti­zat ca­re să aju­te oa­me­nii în ges­ti­o­na­rea re­sur­se­lor vi­ta­le în ca­drul unor ba­ze per­ma­nen­te pe Lu­nă.

Romania Libera - - Prima Pagina - ti­cu.ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Echi­pa „Apol­lo 18 Tran­sfor­mers”, de la Clu­bul de Ro­bo­ti­că „Sop­hia Sci­en­ce” din Ga­lați, a re­pre­zen­tat Ro­mânia la Con­cur­sul de Ro­bo­ti­că Edu­cați­o­na­lă „Fir­st Le­go Le­a­gue Ju­ni­or”, ce a avut loc în Sta­te­le Uni­te, la De­troit, în apri­lie.

Tot mai mu­lți ado­les­ce­nți sunt pa­si­o­nați de ro­bo­ti­că, un do­me­niu al teh­no­lo­gi­i­lor avan­sa­te ca­re altor ge­ne­rații le in­hi­bă până și ten­tați­i­le de a cu­noaște mă­car noți­u­ni­le de ba­ză ale aces­tui do­me­niu. În ma­ri­le orașe au apă­rut su­te de clu­buri de ro­bo­ti­că, sunt or­ga­ni­za­te com­pe­tiții lo­ca­le și nați­o­na­le și trep­tat au apă­rut și re­zul­ta­te din ce în ce mai bu­ne ale echi­pe­lor ca­re re­pre­zin­tă Ro­mânia la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad”, Olim­pia­da In­ter­nați­o­na­lă de Ro­bo­ti­că. Da­că la ediția din 2017 era obți­nut lo­cul 6 la ni­vel mon­dial și lo­cul 3 în Eu­ro­pa,la ediția de anul tre­cut echi­pa ca­re a re­pre­zen­tat Ro­mânia la olim­pia­da din Thai­lan­da a obți­nut Me­da­lia de Argint și ti­tlul de vi­ce­cam­pi­oa­nă mon­dia­lă. Nu sunt pre­mii obți­nu­te prin tes­ta­rea cu­noști­nțe­lor te­o­re­ti­ce, ci pen­tru con­stru­i­rea unor ro­boți ca­re re­a­li­ze­a­ză ope­rați­uni com­pli­ca­te, cum ar fi spre exem­plu con­stru­i­rea unui sis­tem ro­bo­ti­zat de crește­re a „mi­cro­gre­ens”,plan­te mici,cu o crește­re ra­pi­dă, ca­re ul­te­ri­or să fie vându­te prin in­ter­me­di­ul unui au­to­mat.

Re­pre­zen­ta­nții Ro­mâni­ei, pre­miați la com­pe­tiția de la De­troit

Cea mai no­uă per­for­ma­nță in­ter­nați­o­na­lă le apa­rți­ne ce­lor mai ti­neri ro­bo­ti­ci­eni, cu vârste de până la 10 ani. Es­te vor­ba de echi­pa „Apol­lo 18 Tran­sfor­mers”, de la Clu­bul de Ro­bo­ti­că „Sop­hia Sci­en­ce” din Ga­lați, ca­re a re­pre­zen­tat Ro­mânia la Con­cur­sul de Ro­bo­ti­că Edu­cați­o­na­lă „Fir­st Le­go Le­a­gue Ju­ni­or”,ce a avut loc în Sta­te­le Uni­te, la De­troit, în apri­lie. Echi­pa „Apol­lo 18 Tran­sfor­mers”, for­ma­tă din ele­vii Ele­na Ma­ria Po­pes­cu, Ma­tei Bu­tu­noi, Te­o­dor Ifrim, Ma­tei Ale­xan­dru, Pa­ti­lea Ni­co­las, Andrei Tren­chea și Tu­dor Ra­du, a obți­nut la ace­as­tă com­pe­tiție trofeul „Cooperativ­e Poster Award”. Men­tor și an­tre­nor al echi­pei es­te pro­fe­soa­ra Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă, ca­re a fost și men­to­rul echi­pei ca­re anul tre­cut a obți­nut Me­da­lia de Argint la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad”. „Ne întoarcem de la ace­as­tă com­pe­tiție cu pre­mi­ul «Cooperativ­e Poster Award», premiu acor­dat pen­tru co­la­bo­ra­rea și lu­crul în echi­pă, ca­li­tăți de­mon­stra­te de co­pii pe par­cur­sul re­a­li­ză­rii proi­ec­tu­lui și exem­pli­fi­ca­te pe pos­te­rul proi­ec­tu­lui în ca­drul eta­pe­lor de con­stru­cție și pro­gra­ma­re.E un premiu mun­cit și me­ri­tat, cam al cin­ci­lea în ie­rar­hia con­cur­su­lui, premiu pe ca­re l-am obți­nut în com­pe­tiție cu alte 60 de echi­pe din foar­te mul­te țări ale lu­mii”, a de­cla­rat prof. Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă.

Au con­stru­it ro­boți ca­re ges­ti­o­nea­ză re­sur­se­le vi­ta­le pe Lu­nă

Proi­ec­tul con­stru­it de echi­pa ca­re a re­pre­zen­tat Ro­mânia a răs­puns pro­vo­că­rii te­mei din acest an a con­cur­su­lui din Sta­te­le Uni­te, „Mi­si­on Moon“, în mi­si­u­ne pe Lu­nă, de cre­a­re a unor ro­boți ca­re să re­zol­ve pro­ble­me­le cu ca­re s-ar con­frun­ta oa­me­nii ca­re ar fa­ce o ex­pe­diție pe Lu­nă. Proi­ec­tul echi­pei „Apol­lo 18 Tran­sfor­mers” a fost cre­a­rea unui sis­tem ro­bo­ti­zat ca­re poate aju­ta ome­ni­rea în re­a­li­za­rea unor ba­ze per­ma­nen­te pe lu­nă. Ele­vii gă­lățeni au sta­bi­lit mai întâi ce re­sur­se sunt ne­ce­sa­re pen­tru a su­pra­vi­ețui pe Lu­nă, cum pot fi aces­tea obți­nu­te și cum pot fi tran­spor­ta­te și sto­ca­te pe Lu­nă. Apoi au con­stru­it și au pro­gra­mat ro­boți ca­re să-i aju­te în aces­te ope­rați­uni.

La 10 ani, dis­curs în „Ford Are­na“, în fața a 35.000 de par­ti­ci­pa­nți

Pro­vo­că­ri­le nu s-au încheiat oda­tă cu re­a­li­za­rea și pro­gra­ma­rea ro­boți­lor, pen­tru că la eva­lua­rea fi­na­lă au mai con­tat no­ta obți­nu­tă pen­tru ame­na­ja­rea unui stand al proi­ec­tu­lui, o altă no­tă pen­tru pre­zen­ta­rea proi­ec­tu­lui în fața mem­bri­lor ju­ri­u­lui, pre­zen­ta­re ce a fost re­a­li­za­tă de ele­vii gă­lățeni în lim­bă en­gle­ză, pre­cum și din no­ta obți­nu­tă pen­tru in­te­ra­cți­u­nea echi­pei la stand cu vi­zi­ta­to­rii. Po­tri­vit men­to­ru­lui echi­pei, prof. Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă, mi­cii ro­bo­ti­ci­eni din Ga­lați au fost apre­ciați în mod de­o­se­bit pen­tru ca­ris­mă, echi­pa fi­ind de­sem­na­tă „Vo­lun­te­er Pick”,pen­tru a-și pre­zen­ta ex­pe­ri­e­nța do­bândi­tă în ca­drul ce­re­mo­ni­ei de închi­de­re a „Fir­st Le­go Le­a­gue Ju­ni­or”. Doi re­pre­zen­ta­nți ai echi­pei, Te­o­dor Ifrim și Ma­tei Bu­tu­noi, au vor­bit în „Ford Are­na”, în fața a pes­te 35.000 de par­ti­ci­pa­nți, des­pre ex­pe­ri­e­nța lor la ace­as­tă com­pe­tiție și des­pre va­lo­ri­le fun­da­men­ta­le pe ca­re le-au învățat și apli­cat în ca­drul proi­ec­tu­lui: des­co­pe­ri­re, ino­va­re, in­clu­zi­u­ne, im­pact, lu­crul în echi­pă și dis­tra­cție. „Nu nu­mai că s-au des­cur­cat ex­ce­lent având în ve­de­re că to­tul s-a întâmplat foar­te re­pe­de și au avut doar 30 de mi­nu­te ca să pre­gă­te­as­că un spe­e­ch în lim­ba en­gle­ză, dar pe alo­curi au de­pășit ce­ea ce pre­gă­ti­sem glu­mind cu mu­lți­mea și stârnind bu­nă dis­po­ziție și aplau­ze la sce­nă des­chi­să. Sun­tem mândri de ce­ea ce au re­a­li­zat co­pi­ii, de de­ter­mi­na­rea de ca­re au dat do­va­dă pen­tru a fa­ce un proi­ect fun­cți­o­nal”, a mai adău­gat pro­fe­soa­ra Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă.

Pri­mul club Co­de­rDo­jo la Ga­lați

Es­te oa­re­cum sur­prin­ză­toa­re ra­pi­di­ta­tea cu ca­re pa­si­u­nea pen­tru ro­bo­ti­că a luat am­ploa­re prin­tre ele­vii șco­li­lor și li­ce­e­lor din Ga­lați. În ur­mă cu doi ani, la Ga­lați era lan­sat pri­mul Co­de­rDo­jo Me­tro­po­li­tan. Co­der Do­jo es­te o mișca­re in­ter­na­ţi­o­na­lă, ini­ţia­tă în Irlan­da în 2011,cu sco­pul de a oferi co­pi­i­lor me­di­ul pro­pi­ce de a învă­ţa pro­gra­ma­re într-un ca­dru in­for­mal, prin se­si­uni re­gu­la­te, în afa­ra pro­gra­mu­lui șco­lar. Prin acest pro­gram, co­pi­ii cu vârste între 8 și 17 ani par­ti­ci­pă gra­tu­it la cur­suri de pro­gra­ma­re și ro­bo­ti­că, lu­cre­a­ză cu echi­pa­men­te electronic­e, învățând să le pro­gra­me­ze. În co­le­gi­i­le și li­ce­e­le din Ga­lați au înce­put să apa­ră clu­bu­ri­le de ro­bo­ti­că și au înce­put să apa­ră și re­zul­ta­te­le.

Pri­mul premiu in­ter­nați­o­nal, ro­bot pen­tru crește­rea stu­ri­o­ni­lor

Echi­pa „Hot Ste­el“,for­ma­tă din ele­va Ale­xan­dra Bu­ru­ia­nă de la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal „Va­si­le Alec­san­dri“și ele­vii Mi­hai Pro­fir, Ro­bert Ena­che și Dă­nuţ Oprea, de la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal „Ale­xan­dru Ioan Cu­za“, a par­ti­ci­pat la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad 2017“, des­fășu­ra­tă în Cos­ta Ri­ca, un­de a obți­nut lo­cul 6 mon­dial și lo­cul 3 în Eu­ro­pa. Cei pa­tru ele­vi au con­ce­put un ro­bot au­to­nom ca­re per­mi­te crește­rea și îngri­ji­rea stu­ri­o­ni­lor. Peștii ca­re fac par­te din­tr-o spe­cie pe ca­le de dis­pa­ri­ţie sunt ţi­nu­ţi într-un ba­zin, iar ro­bo­tul îi hră­nește, le cu­ră­ţă spa­ţi­ul și re­gle­a­ză ca­li­ta­tea apei. La fi­nal, ro­bo­tul se­pa­ră peștii aju­nși la ma­tu­ri­ta­te pen­tru a fi eli­be­ra­ţi în ape na­tu­ra­le, to­tul cu aju­to­rul unor mo­toa­re sin­cro­ni­za­te și al ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le.

Me­da­lie de Argint pen­tru ro­bo­tul ca­re crește „mi­cro­gre­ens“

Du­pă un an, la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad 2018”, o altă echi­pă din Ga­lați,„Mi­cro­ro­bots Inc”, for­ma­tă din ele­vii Da­vid Că­lu­gă­ru și Da­vid Mi­hai, în cla­sa a VI-a, res­pec­tiv a VII-a, la Co­le­gi­ul Național „Va­si­le Alec­san­dri“și Ște­fan Stoian, elev în cla­sa a VII-a la Li­ceul „Mir­cea Elia­de“, a obți­nut Me­da­lia de Argint și ti­tlul de vi­ce­cam­pi­oa­nă mon­dia­lă la Ca­te­go­ria „Open Ju­ni­or“. Pen­tru a răs­pun­de te­mei olim­pia­dei, „Food Mat­ters“, cei trei ele­vi au cre­at un sis­tem ro­bo­ti­zat de crește­re a „mi­cro­gre­ens“, plan­te mici, ca­re au o crește­re ra­pi­dă, dez­vol­tând pri­me­le frun­ze ime­diat du­pă ger­mi­na­re. „Mi­cro­gre­ens” sunt mi­cro-plan­te ce pot fi fo­lo­si­te în hra­na de zi cu zi pen­tru a îmbu­nă­tăți apor­tul de vi­ta­mi­ne și nu­tri­e­nți, în sa­la­te și nu nu­mai. Ro­bo­tul cre­at de ele­vii gă­lățeni pre­gă­tește pa­tul de ger­mi­na­re, însă­mânţe­a­ză,udă se­min­ţe­le și ur­că cu­ti­i­le în tur­nul ver­ti­cal de crește­re,pen­tru a eco­no­mi­si spa­ţi­ul. La trei zi­le du­pă ce se­min­ţe­le au fost uda­te,sis­te­mul au­to­nom fur­ni­ze­a­ză prin­tr-un sis­tem de le­duri lu­mi­na ne­ce­sa­ră pen­tru fo­to­sin­te­ză. Du­pă alte trei zi­le, mi­cro­gre­ens pot fi vându­te. Tot ro­bo­tul fa­ce acest lu­cru prin ma­na­ge­men­tul sto­cu­ri­lor. Plan­te­le pot fi uti­li­za­te de con­su­ma­tori pen­tru hra­na zilnică, dar da­că nu sunt vându­te, ro­bo­tul mu­tă tă­vi­le cu mi­cro­gre­ens în spa­ţi­ul de de­po­zi­ta­re, por­nind un sis­tem de ră­ci­re.

Pre­mii. Vi­i­to­rii cer­ce­tă­tori ai Ro­mâni­ei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.