Bănci so­la­re și Wi-Fi gra­tu­it

În cen­trul Bu­cu­rești­u­lui a fost ame­na­jat un spațiu ver­de un­de far­me­cul na­tu­rii va fi com­ple­tat de avan­ta­je­le adu­se de înal­ta teh­no­lo­gie.

Romania Libera - - Prima Pagina - mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Din da­ta de 15 iu­nie, în mij­lo­cul flo­ri­lor și al ar­bo­ri­lor, pe Ale­ea Mag­no­li­i­lor din Gră­di­na Bo­ta­ni­că au fost pu­se în fun­cți­u­ne do­uă bănci cu pa­no­uri so­la­re. Ener­gia elec­tri­că obți­nu­tă pe ace­as­tă ca­le poate ser­vi la încăr­ca­rea te­le­foa­ne­lor mo­bi­le și a ta­ble­te­lor, fie prin por­turi USB, fie wi­re­less. Tot în ace­as­tă zo­nă se ofe­ră ac­ces gra­tu­it la in­ter­net prin Wi-Fi.

Gră­di­na Bo­ta­ni­că, una din­tre ce­le mai ve­chi și mai îndră­gi­te zo­ne de relaxare din Bu­cu­rești,găz­du­i­ește din ace­as­tă va­ră un spațiu cu do­tări ul­tra­mo­der­ne.

Din da­ta de 15 iu­nie, în mij­lo­cul flo­ri­lor și al ar­bo­ri­lor, pe Ale­ea Mag­no­li­i­lor din Gră­di­na Bo­ta­ni­că au fost pu­se în fun­cți­u­ne și do­uă bănci cu pa­no­uri so­la­re. Ener­gia elec­tri­că obți­nu­tă pe ace­as­tă ca­le poate ser­vi la încăr­ca­rea te­le­foa­ne­lor mo­bi­le și a ta­ble­te­lor, fie prin por­turi USB, fie wi­re­less. Tot în ace­as­tă zo­nă se ofe­ră ac­ces gra­tu­it la in­ter­net prin Wi-Fi.

Acest proi­ect a înce­put în anul 2015 prin par­te­ne­ria­tul din­tre Aso­ciația Te­am Work și Fun­dația Te­le­kom Ro­mânia, par­te­ne­riat ce a vi­zat Sec­to­rul Ta­xo­no­mic al Gră­di­nii Bo­ta­ni­ce „Di­mi­trie Brândză“a Uni­ver­si­tății din Bu­cu­rești. În ul­ti­mii pa­tru ani, pes­te 1.800 de vo­lun­tari au des­fășu­rat ac­ti­vi­tăți de cu­răța­re și

ame­na­ja­re a aces­tui spațiu, pen­tru a reuși, în fi­nal, să ofe­re vi­zi­ta­to­ri­lor o no­uă ex­pe­ri­e­nță.

În acest mo­ment, struc­tu­ra de alei din Sec­to­rul Ta­xo­no­mic es­te înnoi­tă, pe fi­e­ca­re alee fi­ind plan­ta­tă sau în curs de plan­ta­re o fa­mi­lie bo­ta­ni­că di­fe­ri­tă (Mag­no­lia­ce­ae, Ra­nun­cu­la­ce­ae, Ro­sa­ce­ae etc.).

Pri­ma alee nou-ame­na­ja­tă es­te cea a Mag­no­li­i­lor. Aici sunt ex­pu­se 11 mag­no­lii cu pe­ri­oa­de de înflo­ri­re din apri­lie până în sep­tem­brie. La ma­tu­ri­ta­te, înă­lți­mea aces­to­ra va fi între 2,5 și 7 me­tri.

Zo­na a fost do­ta­tă cu mo­bi­li­er ur­ban nou, for­mat din 25 de bănci și ze­ce coșuri de gu­noi, pre­cum și cu do­uă noi pa­no­uri in­for­ma­ti­ve.

No­u­ta­tea ab­so­lu­tă a proi­ec­tu­lui o re­pre­zin­tă in­sta­la­rea în ron­dul cen­tral al Sec­to­ru­lui Ta­xo­no­mic a do­uă bănci do­ta­te cu pa­no­uri so­la­re,ca­re obțin,ast­fel, au­to­no­mie ener­ge­ti­că.Ce­le do­uă bănci per­mit vi­zi­ta­to­ri­lor să își încar­ce te­le­fo­nul mo­bil sau ta­ble­ta fie prin por­tu­ri­le USB si­tua­te în la­te­ral, fie prin­tr-o su­pra­față wi­re­less. De ase­me­nea, cei ca­re do­resc să pu­bli­ce pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re fo­to­gra­fii din Gră­di­na Bo­ta­ni­că sau, pur și sim­plu, să fie on­li­ne pot ac­ce­sa gra­tu­it o rețea Wi-Fi pu­să la dis­po­ziție de Te­le­kom Ro­mânia, de­nu­mi­tă Wi­fiBo­ta­ni­ca by Te­le­kom.

Ce­le do­uă bănci cu pa­no­uri so­la­re ofe­ră cu­rent elec­tric și pe timp înno­rat, având o ca­pa­ci­ta­te de sto­ca­re a ener­gi­ei so­la­re din zi­le­le cu vre­me fa­vo­ra­bi­lă.

Fun­dația Te­le­kom Ro­mânia es­te o or­ga­ni­zație non­pro­fit ca­re su­sți­ne per­soa­ne afla­te în si­tuații spe­cia­le, cau­ze so­cia­le, co­pii diag­nos­ti­cați cu bo­li gra­ve, ti­neri ta­len­tați, și ca­re răs­pun­de so­li­ci­tă­ri­lor uma­ni­ta­re în ur­ma unor ca­la­mi­tăți na­tu­ra­le.

Te­am Work es­te o or­ga­ni­za­ţie ce des­fășoa­ră, din anul 2006, ac­ti­vi­tăți de vo­lun­ta­riat în Gră­di­na Bo­ta­ni­că „Di­mi­trie Brândză“. În proi­ec­te­le aces­teia s-au im­pli­cat pes­te 7.000 de per­soa­ne, însu­mând pes­te 45.000 ore de mun­că la di­ver­se eveni­men­te. Prin­tre aces­tea s-au nu­mă­rat: Cu­rățe­nia de Pri­mă­va­ră, Cu­rățe­nia de Toam­nă și Vână­toa­rea de Co­mori.

Evo­luție. Gră­di­na Bo­ta­ni­că ofe­ră Wi-Fi gra­tu­it

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.