Răz­boi­ul con­tra opi­oi­de­lor se mu­tă din Chi­na în Me­xic

Romania Libera - - Externe - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Sub pre­si­u­nea Sta­te­lor Uni­te, Bei­jing a in­ter­zis pro­duc­ţia de fen­ta­nil, un opi­oid sin­te­tic de 50 de ori mai pu­ter­nic de­cât he­roi­na, aflat la ori­gi­nea unei epi­de­mii de su­pra­do­ză ca­re l-a ucis pe cântă­re­ţul Prin­ce și cel pu­ţin 28.000 de ame­ri­cani în 2017. Preșe­din­te­le Do­nald Trump a obți­nut ace­as­tă de­ci­zie în ca­drul răz­boi­u­lui co­mer­cial cu Chi­na, cel mai ma­re fur­ni­zor mon­dial de acest drog sin­te­tic dar, pen­tru ex­pe­rți, in­ter­di­cția ar pu­tea avea ca efect de­pla­sa­rea pro­du­cți­ei în altă ța­ră, în spe­cial în Me­xic, un­de pu­ter­ni­ce­le car­te­luri ale dro­gu­ri­lor li­vre­a­ză de­ja sub­sta­nța.Age­nția ame­ri­ca­nă an­ti-drog (DEA) es­te co­nști­en­tă că în timp ce se pu­ne pre­si­u­ne pe Chi­na, sub­sta­nțe­le sunt tri­mi­se pur și sim­plu în Me­xic pen­tru ca la­bo­ra­toa­re­le me­xi­ca­ne să pro­du­că fen­ta­ni­lul. Fur­ni­zo­rii chi­ne­zi vor înce­pe să tri­mi­tă în străi­nă­ta­te sub­sta­nțe­le chi­mi­ce, pen­tru a oco­li mă­su­ri­le lua­te de Bei­jing, iar ex­pe­rții ara­tă că sunt atâtea sub­sta­nțe chi­mi­ce di­fe­ri­te ca­re pot in­tra în fa­bri­ca­rea fen­ta­ni­lu­lui, încât es­te im­po­si­bil de con­tro­lat fi­e­ca­re sur­să de pro­du­cție.Oda­tă cu de­lo­ca­li­za­rea zo­ne­lor de pro­du­cție în Me­xic, is­to­ria nu fa­ce de­cât să se re­pe­te. La înce­pu­tul ani­lor 2000, în fața crește­rii spec­ta­cu­loa­se a con­su­mu­lui de am­fe­ta­mi­ne în SUA, autorități­le au im­pus un con­trol strict asu­pra si­ro­pu­ri­lor de tu­se și a altor me­di­ca­men­te de­tur­na­te de la sco­pu­ri­le iniția­le. Re­gle­men­ta­rea a lo­vit dur la­bo­ra­toa­re­le ile­ga­le din Sta­te­le Uni­te și a avut drept con­se­ci­nță des­chi­de­rea unui nou sec­tor de ac­ti­vi­ta­te pen­tru car­te­lu­ri­le me­xi­ca­ne ale dro­gu­ri­lor ca­re au înce­put să dez­vol­te re­lații cu la­bo­ra­toa­re­le chi­ne­ze pen­tru obți­ne­rea sub­sta­nțe­lor des­ti­na­te fa­bri­că­rii am­fe­ta­mi­ne­lor. Apoi, în SUA a in­ter­venit epi­de­mia de su­pra­do­ze le­ga­tă de con­su­mul de opi­oi­de pres­cri­se în sco­puri me­di­ca­le și autorități­le au de­cis înca­dra­rea mai stric­tă a dis­tri­bu­i­rii lor. La­bo­ra­toa­re­le chi­ne­ze au fost pri­me­le vi­za­te și car­te­lu­ri­le au înce­put ra­pid să se or­ga­ni­ze­ze pen­tru asi­gu­ra­rea tra­fi­cu­lui spre SUA. Or, cu in­ter­di­cția pro­du­cți­ei în Chi­na, car­te­lu­ri­le me­xi­ca­ne pre­cum ce­le din Si­na­loa și Ja­lis­co Nue­va Ge­ne­ra­ción ar pu­tea ju­ca un rol mai im­por­tant în la­nțul pro­du­cți­ei aces­tui drog în Me­xic. Pen­tru Ja­vi­er Oli­va, cer­ce­tă­tor la Uni­ver­si­ta­tea nați­o­na­lă au­to­no­mă din Me­xic,prin­ci­pa­la pro­vo­ca­re pen­tru car­te­lu­ri­le me­xi­ca­ne va fi dez­vol­ta­rea cu­noști­nțe­lor ne­ce­sa­re pen­tru înlo­cu­i­rea pro­du­cți­ei chi­ne­ze, ca­re ce­re teh­no­lo­gie far­ma­ceu­ti­că, di­fi­cil de in­sta­lat în Me­xic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.