Dez­ba­teri aprin­se la moți­u­nea de cen­zu­ră

Me­sa­jul lui Dăn­ci­lă pen­tru Opoziție

Romania Libera - - Prima Pagina - eu­gen.pa­tras­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Viorica Dăn­ci­lă a cri­ti­cat Opo­ziția la dez­ba­te­rea mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră in­ti­tu­la­tă „Gu­ver­nul Dăn­ci­lă tre­bu­ie de­mis! Fă­ră OUG-uri, fă­ră pa­ro­le de ac­ces și fă­ră co­zi la vot“. „Vă întreb cu toa­tă sin­ce­ri­ta­tea:

chiar vă do­ri­ţi să veni­ţi la gu­ver­na­re, chiar vă do­ri­ţi să schim­ba­ţi acest gu­vern până la vi­i­toa­re­le ale­geri? Eu știu că nu“, s-a adre­sat Dăn­ci­lă par­la­men­ta­ri­lor din Opoziție. „Ce vor câsti­ga ro­mânii prin veni­rea dvs. la gu­ver­na­re? Slo­ga­nuri, aus­te­ri­ta­te. Să le spu­ne­ţi ro­mâni­lor că sun­te­ţi alian­ţa aus­te­ri­tă­ţii“, a con­ti­nuat Dăn­ci­lă. Ea a sus­ţi­nut că PSD a adus mai mul­tă crește­re eco­no­mi­că de­cât în pe­ri­oa­da 2006-2016. Prim-vi­ce­preșe­din­te­le PNL

Ra­lu­ca Tur­can a afir­mat, la dez­ba­te­rea mo­ţi­u­nii de cen­zu­ră, că Gu­ver­nul con­dus de Viorica Dăn­ci­lă es­te „Gu­ver­nul lui Li­viu Drag­nea, ca­re l-a ser­vit și îl ser­vește“și că cel pu­ţin încă doi mi­niștri „ar tre­bui să fie ală­turi de Li­viu Drag­nea“. „Tot ce am scris în mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră și am spus în ul­ti­mii doi ani și ju­mă­ta­te – că gu­ver­na­ţi în fa­voa­rea in­frac­to­ri­lor, împo­tri­va ro­mâni­lor și în nești­in­ţă ulu­i­toa­re – v-au con­fir­mat-o oa­me­nii la vot“, a afir­mat Tur­can. Ace­e­ași

idee s-a re­gă­sit și în dis­cur­sul li­de­ru­lui USR Dan Bar­na. „Acest Gu­vern nu tre­bu­ia să gu­ver­ne­ze vre­o­da­tă Ro­mânia. A fost o ca­tas­tro­fă. Es­te cre­a­ţia unui om ca­re s-a cre­zut mai pre­sus de le­ge tot tim­pul și acum es­te un­de es­te“, a spus Bar­na. „Nu vă do­resc soar­ta dom­nu­lui Drag­nea, dar ne do­rim drep­ta­te pen­tru to­ţi cei ca­re am fost abu­za­ţi, lo­vi­ţi, bă­tu­ţi în 10 au­gust“, a adău­gat li­de­rul USR. Moți­u­nea de cen­zu­ră a fost sem­na­tă de 173 de par­la­men­tari

apar­ţi­nând gru­pu­ri­lor PNL, USR, PMP, UDMR și nea­fi­lia­ţi. Opo­ziția re­cla­mă mo­dul în ca­re au fost or­ga­ni­za­te ale­ge­ri­le din dias­po­ra, un­de mii de ro­mâni nu au pu­tut să vo­te­ze. „Pu­te­ţi ple­ca li­niști­tă aca­să, pen­tru că ce­tă­ţe­nii ro­mâni v-au luat un bi­let doar dus. Ple­ca­ţi, dar nu înain­te să răs­pun­de­ţi po­li­tic pen­tru aten­ta­tul la drep­tu­ri­le fun­da­men­ta­le pe ca­re, împreu­nă cu Te­o­dor Me­leșca­nu și Car­men Dan l-aţi con­dus împo­tri­va a mi­li­oa­ne de ro­mâni

din dias­po­ra“, a fost me­sa­jul Opo­ziți­ei pen­tru pre­mi­e­rul Viorica Dăn­ci­lă. Opo­ziția re­cla­mă, de ase­me­nea, asal­tul asu­pra jus­tiți­ei, des­fășu­rat pen­tru sal­va­rea mem­bri­lor PSD co­ru­pți. De alt­fel, moți­u­nea fa­ce re­fe­ri­re la or­do­na­nțe­le de ur­ge­nță din do­me­ni­ul jus­tiți­ei și cel eco­no­mic. Un alt ca­păt de acu­za­re es­te po­li­ti­za­rea Ra­di­o­u­lui și Te­le­vi­zi­u­nii Pu­bli­ce. Es­te, de ase­me­nea, me­nți­o­nat, scan­da­lul din ju­rul ci­mi­ti­ru­lui de la Va­lea Uzu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.