„Eta­lo­nul“proi­ec­te­lor ter­gi­ver­sa­te

Es­te de neînțe­les cum Proi­ec­tul „Va­rian­ta Oco­li­toa­re Te­cuci“, un proi­ect fi­na­nțat din bani eu­ro­peni, ca­re pre­su­pu­ne doar con­stru­i­rea a 7 km de șo­sea cu câte o ban­dă pe sens să nu poa­tă fi fi­na­li­zat nici du­pă 7 ani de la înce­pe­rea lu­cră­ri­lor.

Romania Libera - - Prima Pagina - ti­cu.ci­o­bo­ta­ru @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Es­te de neînțe­les cum proi­ec­tul „Va­rian­ta Oco­li­toa­re Te­cuci“, ca­re pre­su­pu­ne doar con­stru­i­rea a 7 km de șo­sea cu câte o ban­dă pe sens, nu poa­te fi fi­na­li­zat nici du­pă 7 ani de la înce­pe­re. Lu­crări es­ti­ma­te a du­ra 18 luni nu au fost fi­na­li­za­te nici du­pă 7 ani, șo­se­aua de 6,94 km fi­ind con­stru­i­tă doar în pro­po­rție de 50%.

Între timp, pe șan­ti­er s-au pe­rin­dat mai mu­lți mi­niștri ai Transportu­rilor și șe­fi de la CNADNR/CNAIR veniți să im­pul­si­o­ne­ze fir­me­le să adu­că mai mu­lți con­struc­tori, să mă­re­as­că rit­mul lu­cră­ri­lor. Ni­ci­u­na din­tre aces­te vi­zi­te nu a avut re­zul­ta­tul scon­tat. Con­trac­tul a fost re­zi­liat pen­tru a doua oară și în va­ra aces­tui an va fi or­ga­ni­za­tă și a treia li­ci­tație pen­tru de­sem­na­rea fir­mei ca­re să fi­na­li­ze­ze lu­cră­ri­le.

Contract rupt de mi­nis­trul Transportu­rilor

La înce­pu­tul lu­nii mai, di­rec­to­rul ge­ne­ral al CNAIR, Nar­cis Ne­a­ga, l-a aver­ti­zat pe an­tre­pre­no­rul ita­lian Andre­ea Chi­ru­li, re­pre­zen­tan­tul Aso­ci­e­rii SC Eu­ro­co­gen Fi­lia­la Ani­noa­sa SRL – Ale­an­dri SPA – Pas­qua­le ALO SRL, ca­re ar tre­bui să fi­na­li­ze­ze centura oco­li­toa­re a Te­cu­ci­u­lui, că va fi re­zi­liat con­trac­tul da­că până pe 20 mai nu se mo­bi­li­ze­a­ză pe șan­ti­er. Re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui atra­ge de la si­ne reți­ne­rea ga­ra­nți­ei de bu­nă exe­cuție și emi­te­rea unui cer­ti­fi­cat ne­ga­tiv,ca­re timp de 3 ani nu le va mai per­mi­te fir­me­lor să par­ti­ci­pe la li­ci­tații pu­bli­ce în Ro­mânia. Pe 19 mai, mi­nis­trul Transportu­rilor, Răzvan Cuc și di­rec­to­rul CNAIR, Nar­cis Ne­a­ga, au des­cins la Te­cuci și au con­sta­tat că pe șan­ti­er erau doar 3 bas­cu­lan­te și an­tre­pre­no­rul ita­lian. Nici ur­mă de vreun mun­ci­tor. Erau zo­ne pli­ne de bu­ru­i­eni, în ca­re nu s-a lu­crat de mult timp. În aces­te con­diții, mi­nis­trul Transportu­rilor a rupt con­trac­tul cu aso­ci­e­rea de fir­me.

Re­zi­li­e­re întârzia­tă de schim­bă­ri­le de mi­niștri

Era o ame­ni­nța­re pu­să în prac­ti­că cu o întârzi­e­re de doi ani, pen­tru că și în pri­mul său man­dat de ministru Răzvan Cuc i-a ame­ni­nțat pe con­struc­tori cu re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui, dar re­zi­li­e­rea nu a mai avut loc pen­tru că a fost schim­bat mi­nis­trul. „În 2017 i-am spus an­tre­pre­no­ru­lui că da­că nu înce­pe să lu­cre­ze vom lua mă­su­ri­le ca­re se im­pun. Din pă­ca­te, s-a avan­sat foar­te pu­ţin la un obi­ec­tiv ca­re tre­nea­ză de ani de zi­le, un obi­ec­tiv ca­re se pu­tea im­ple­men­ta așa cum spu­ne ter­me­nul con­trac­tual, în 12 luni. Vor­bim de o va­rian­tă de oco­li­re 6,94 ki­lo­me­tri. Se pu­tea fa­ce“, a spus mi­nis­trul Transportu­rilor, ca­re i-a ce­rut di­rec­to­ru­lui CNAIR, Nar­cis Ne­a­ga, să eli­be­re­ze cer­ti­fi­cat ne­ga­tiv și să scoa­tă la li­ci­ta­ţie lu­cră­ri­le pen­tru centura Te­cu­ci­u­lui: „M-am să­tu­rat de an­tre­pre­nori ne­se­ri­oși, m-am să­tu­rat de an­tre­pre­nori ca­re vin în Ro­mânia, câști­gă o li­ci­ta­ţie, apoi cau­tă sub­con­trac­tori să lu­cre­ze pen­tru ei. Așa cum am spus, da­că vii în Ro­mânia și nu îţi faci tre­a­ba, re­zi­li­em con­trac­tul. Dom­nu­le di­rec­tor Ne­a­ga,îl re­zi­lia­ţi și cer­ti­fi­ca­ţi ne­ga­tiv. Eva­lua­ţi de ur­gen­ţă ce mai es­te de exe­cu­tat și vă rog să scoa­te­ţi ime­diat la li­ci­ta­ţie acest obi­ec­tiv. Fi­nan­ţa­re es­te,dar e ne­voie și de con­struc­tori se­ri­oși ca­re să vi­nă și să mun­ce­as­că,nu doar ca­re vin, își iau con­trac­te­le și apoi cau­tă tot fe­lul de clau­ze“, a mai spus mi­nis­trul.Andre­ea Chi­ru­li, re­pre­zen­tan­tul aso­ci­e­rii de fir­me, a de­cla­rat că nu s-a avan­sat cu acest obi­ec­tiv din cau­za unor pro­ble­me teh­ni­ce, in­vo­când fap­tul că șan­ti­e­rul era tra­ver­sat de niște ca­bluri elec­tri­ce. Orga­ni­za­rea unei noi li­ci­tații și închei­e­rea unui nou contract ar tre­bui să ai­bă loc până la sfârși­tul lu­nii sep­tem­brie.

Prin­tre par­ti­ci­pa­nții la pri­ma li­ci­tație, Tel Drum

Șo­se­aua de cen­tu­ră sud­vest a Te­cu­ci­u­lui fa­ce le­gă­tu­ra între DN 24 Te­cuci-Iași și DN 25 Te­cuci-Ga­la­ţi, am­be­le fi­ind dru­muri na­ţi­o­na­le im­por­tan­te pen­tru tran­spor­tul de măr­furi în zo­na de est a ţă­rii, fă­când le­gă­tu­ra între nor­dul ță­rii și por­tu­ri­le de la Du­nă­re și Ma­rea Ne­a­gră. În 2012 a fost or­ga­ni­za­tă pri­ma li­ci­tație, la ca­re au par­ti­ci­pat ze­ce aso­ci­eri și fir­me de con­stru­cții. Va­loa­rea con­trac­tu­lui era de 49.019.254 de lei fă­ră TVA, din ca­re 41.666.366 de lei fi­nan­ţa­re ne­ram­bur­sa­bi­lă de la UE, res­tul de la bu­ge­tul de stat. Prin­tre par­ti­ci­pa­nții la li­ci­tație

Lu­crări es­ti­ma­te la 18 luni nu au fost fi­na­li­za­te nici du­pă 7 ani, șo­se­aua de 6,94 km fi­ind con­stru­i­tă în pro­cent de 50%.

au fost și Tel Drum Ale­xan­dria, fir­ma apro­pia­tă de li­de­rul PSD Li­viu Drag­nea, în aso­ci­e­re cu SC Ge­cor SRL, fir­ma apro­pia­tă de fos­tul se­na­tor PSD Că­tă­lin Voi­cu, con­dam­nat la 7 ani de închi­soa­re pen­tru fap­te de co­ru­pție. Ce­le­lal­te aso­ci­eri și fir­me ca­re s-au con­frun­tat la li­ci­tația pen­tru contract au fost: Gru­po Empre­sa­rial Ma­gen­ta – Assig­nia Infra­es­truc­tu­ras (Spa­nia), Max Bo­e­gl (Ger­ma­nia) – Tan­crad (Ro­mânia), Co­pi­sa Con­struc­to­ra Pi­re­nai­ca (Spa­nia) – Tran­smir (Ro­mânia), Con­struc­ci­o­nes y Obras Llo­ren­te SA (Col­lo­sa) – Se­vi­con Obras e Infras­truc­tu­ras SL (Se­vi­con) din Spa­nia, Via­les y Obras Pu­bli­cas – No­va­for Con­struct Bec (Spa­nia) și com­pa­ni­i­le CF Iași (din gru­pul fran­cez Co­las), So­ci­e­dad de Con­stru­ci­o­nes Soa­res da Cos­ta (Por­tu­ga­lia),Arte­ra Blue (Ro­mânia) și Ve­ga 93 SRL Ga­la­ţi.

Ter­gi­ver­sări, o no­uă li­ci­tație și tot mai mu­lți bani

În ur­ma li­ci­ta­ţi­ei din 2012 CNAIR a încre­din­ţat lu­cră­ri­le fir­mei So­ci­e­dad de Con­stru­ci­o­nes Soa­res da Cos­ta, din Por­tu­ga­lia. Sub­con­trac­to­rul cu ca­re a lu­crat com­pa­nia por­tu­ghe­ză a fost Atlas SA Ga­lați, fir­ma con­tro­la­tă de fos­tul se­na­tor PDL Ma­ri­us Ne­cu­la, ca­re

Stau eu în ge­nun­chi în fa­ţa con­struc­to­ru­lui şi mă rog de el să con­stru­ias­că? Îi dau ba­nii şi el nu con­stru­i­eş­te? Sun­tem tâmpi­ţi? A luat ci­ne­va şpa­gă de la ei?“

RĂZVAN CUC, MI­NIS­TRUL TRANSPORTU­RILOR

su­sți­nea că de fapt Atlas SA ar fi ad­mi­nis­tra­tă de ma­ma sa. Ter­me­nul de fi­na­li­za­re a lu­cră­ri­lor era în 2013, dar șan­ti­e­rul era aproa­pe pus­tiu. În sep­tem­brie 2013, re­pre­zen­ta­nții CNAIR au re­zi­liat con­trac­tul cu So­ci­e­dad de Con­stru­ci­o­nes Soa­res da Cos­ta con­sta­tând că „du­pă 15 luni de la da­ta or­di­nu­lui de înce­pe­re a lu­cră­ri­lor, a fost înre­gis­trat un pro­gres to­tal de 14%“și că „din lu­na iu­nie 2013, an­tre­pre­no­rul a re­tras uti­la­je­le de pe șan­ti­er și a înce­tat ac­ti­vi­ta­tea“. În au­gust 2014, a fost or­ga­ni­za­tă o no­uă li­ci­tație. S-au pre­zen­tat tot ze­ce fir­me și aso­ci­eri. În mai 2015, CNAIR a sem­nat un nou contract cu aso­ci­e­rea SC Eu­ro­co­gen Fi­lia­la Ani­noa­sa SRL – Ale­an­dri SPA – Pas­qua­le ALO’ SRL. No­ul contract era mai scump, de 51.628.552 lei fă­ră TVA, din ca­re 85% fi­na­nța­rea eu­ro­pe­a­nă. Lu­cră­ri­le au înce­put pe 3 au­gust 2015. Du­pă un an, pe 6 iu­nie 2016, CNAIR a anu­nțat pe­na­li­zări pen­tru ne­res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui de fi­na­li­za­re a lu­cră­ri­lor, iar pe 21 iu­lie 2016 an­tre­pre­no­rul a so­li­ci­tat apro­ba­rea unui nou ter­men de fi­na­li­za­re a lu­cră­ri­lor. CNAIR a sta­bi­lit no­ul ter­men pe 23 de­cem­brie 2016. Bi­neînțe­les că nu a fost res­pec­tat nici aces­ta.În ia­nua­rie 2017 re­pre­zen­ta­nții CNAIR con­sta­tau că lu­cră­ri­le din no­ul contract sunt re­a­li­za­te în

pro­cent de 30% și es­ti­mau că lu­cră­ri­le vor fi fi­na­li­za­te în lu­na iu­nie.

În iu­nie 2017, la mo­men­tul es­ti­mat pen­tru închei­e­rea lu­cră­ri­lor, a avut loc un epi­sod in­te­re­sant. Pe șan­ti­e­rul de la Te­cuci des­cin­dea mi­nis­trul Transportu­rilor, Răzvan Cuc, aflat la pri­mul său man­dat, însoțit de re­pre­zen­ta­nți ai CNAIR. Ma­rea sur­pri­ză a mi­nis­tru­lui Transportu­rilor a fost că nu­mă­rul mem­bri­lor de­le­gați­ei era mai ma­re de­cât nu­mă­rul mun­ci­to­ri­lor de pe șan­ti­er. În plus, nici ur­mă de vreun re­pre­zen­tant al an­tre­pre­no­ru­lui. Mi­nis­trul a avut o ră­buf­ni­re ner­voa­să: „Stau eu în ge­nun­chi în fa­ţa con­struc­to­ru­lui și mă rog de el să con­stru­ias­că? Îi dau ba­nii și el nu con­stru­i­ește? Sun­tem tâmpi­ţi? A luat ci­ne­va șpa­gă de la ei?“, du­pă ca­re s-a cal­mat și a ex­pli­cat: „Eu mă aștep­tam să pu­tem mer­ge de­ja pe as­falt, pe mul­te por­ţi­uni, din va­rian­ta de oco­li­re. Am fost pro­fund de­za­mă­git. Mo­bi­li­za­re foar­te sla­bă a aces­tui con­struc­tor, ca­re m-aș fi aștep­tat, sin­cer, să fie pre­zent aici, ce­ea ce es­te pen­tru mi­ne încă o do­va­dă de ne­se­ri­o­zi­ta­te“. Con­struc­to­ri­lor le-a fost acor­dat și un al 4-lea ter­men,pe 31 de­cem­brie 2017. A mai tre­cut un an și ju­mă­ta­te și si­tuația e nes­chim­ba­tă. Centura Te­cu­ci­u­lui es­te „eta­lo­nul“proi­ec­te­lor ter­gi­ver­sa­te.

Te­cuci. Centura oco­li­toa­re înce­pu­tă în 2012 și ne­ter­mi­na­tă încă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.