FESTIVALUL DE FILM ȘI ISTORII RÂȘNOV

Romania Libera - - Prima Pagina - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

La 30 de ani de la că­de­rea dic­ta­tu­ri­lor co­mu­nis­te și în pli­nă cri­ză de iden­ti­ta­te, Festivalul de Film și Istorii Râșnov își pro­pu­ne o eva­lua­re cri­ti­că a con­cep­tu­lui de li­ber­ta­te. FFIR va găz­dui dez­ba­teri des­pre: De­cem­brie 1989, Li­ber­ta­tea eco­no­mi­că, Mu­zi­ca li­ber­tății, Li­ber­ta­te câști­ga­tă – Li­ber­ta­te pi­er­du­tă, Ci­ne­ma-ul și li­ber­ta­tea.

La 30 de ani de la că­de­rea dic­ta­tu­ri­lor co­mu­nis­te din Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est și în pli­nă cri­ză de iden­ti­ta­te și cre­di­bi­li­ta­te a de­mo­crați­ei tra­diți­o­na­le, Festivalul de Film și Istorii Râșnov (FFIR) își pro­pu­ne o eva­lua­re cri­ti­că a con­cep­tu­lui de li­ber­ta­te.

Ce am fă­cut cu li­ber­ta­tea câști­ga­tă în 1989, ce înse­am­nă să fii li­ber în 2019, cum ne cul­ti­văm li­ber­ta­tea per­so­na­lă și ca­re sunt li­mi­te­le li­ber­tății într-o so­ci­e­ta­te ba­za­tă pe drep­tu­ri­le omu­lui sunt doar câte­va din­tre între­bă­ri­le la ca­re se cau­tă răs­puns în ca­drul fes­ti­va­lu­lui ce va avea loc la Râșnov, între 19 și 28 iu­lie 2019. Într-un spațiu nou, ce va fi ame­na­jat în cen­trul orașu­lui, FFIR va găz­dui dez­ba­teri des­pre: De­cem­brie 1989, Li­ber­ta­tea eco­no­mi­că, Mu­zi­ca li­ber­tății, Li­ber­ta­te câști­ga­tă – Li­ber­ta­te pi­er­du­tă („30 de ani du­pă 1989“), Ci­ne­ma-ul și li­ber­ta­tea. De ase­me­nea, vor fi abor­da­te te­me pre­cum emi­grația ro­mâneas­că („Dias­po­ra, pă­mânt ro­mânesc“) și po­te­nția­la re­veni­re în ța­ra na­ta­lă („Absol­vent de Oxford, caut loc de mun­că în Ro­mânia“), vi­i­to­rul Eu­ro­pei post-Bre­xit, di­gi­ta­li­za­rea

so­ci­e­tății sau mi­no­ri­tăți­le („Pri­vi­le­gi­ul Ro­mâni­ei mul­ti­cul­tu­ra­le“). Vor fi mar­ca­te ani­ver­sa­rea a 50 de ani de la ase­le­ni­za­re, 70 de ani de NATO și 100 de ani de la naște­rea lui Ale­xan­dru Pa­le­o­lo­gu.

Prin­tre par­ti­ci­pa­nții la dis­cuții se vor nu­mă­ra am­ba­sa­do­rii la București ai Sta­te­lor Uni­te – Hans Klemm, Ma­rii Bri­ta­nii – Andrew No­ble, Isra­e­lu­lui – Da­vid Sa­ran­ga, rec­to­rul Uni­ver­si­tății București, Mir­cea Du­mi­tru, și cel al Uni­ver­si­tății de Vest din Ti­mișoa­ra, Ma­ri­len-Ga­bri­el Pir­tea, trei din­tre cei pa­tru co­un­try ma­na­gers par­tners ai com­pa­ni­i­lor Big 4 de con­sul­ta­nță și au­dit (Ra­mo­na Ju­ru­biță – KPMG Ro­mânia, Io­nuț Si­mi­on – PwC Ro­mânia, Ale­xan­dru Re¦ – De­loit­te Ro­mânia), eco­no­miștii Lu­cian Croi­to­ru (BNR), Dan Bu­cșa (Uni­cre­dit Bank) și Io­nuț Du­mi­tru (Raif­fei­sen Bank), is­to­ri­cul și am­ba­sa­do­rul Adrian Ci­o­roia­nu, di­rec­to­rul Te­a­tru­lui Nați­o­nal din București, Ion Ca­ra­mi­tru,

re­gi­zo­rul de film Ste­re Gu­lea, di­plo­ma­tul Toa­der Pa­le­o­lo­gu, cos­mo­nau­tul Du­mi­tru Pru­na­riu și ci­neas­tul fran­cez Pi­er­re-Henri De­le­au.

Un eveni­ment spe­cial îl va con­sti­tui con­fe­ri­nța des­pre li­ber­ta­te pe ca­re ac­trița Oa­na Pel­lea o va su­sți­ne în Gră­di­na Ce­tății Râșnov, în se­a­ra de joi, 25 iu­lie.

Pes­te 50 de fil­me vor fi proi­ec­ta­te în Ci­ne­ma­to­gra­ful Amza Pel­lea (în tim­pul zi­lei) și în Gră­di­na Ce­tății Râșnov (du­pă apu­sul soa­re­lui). Vor pu­tea fi vi­zi­o­na­te, prin­tre alte­le, „Bo­he­mian Rhap­so­dy“(2018), pen­tru ca­re ac­to­rul Ra­mi Ma­lek a pri­mit pre­mi­ul Oscar în 2019 pen­tru cel mai bun rol prin­ci­pal mas­cu­lin; ca­po­do­pe­ra cla­si­că „Zbor dea­su­pra unui cu­ib de cuci“(1975), re­gi­za­tă de Mi­los For­man, cu Jack Ni­chol­son în ro­lul ti­tu­lar; co-pro­du­cția „Don­bass“, ca­re i-a adus lui Ser­gei Loz­nit­sa pre­mi­ul de re­gie al se­cți­u­nii Un Cer­tain Re­gard la Can­nes 2018; bi­ju­te­ria ru­se­as­că „Le­to/O va­ră rock’n’roll“(2018) și pe­li­cu­le­le

au­toh­to­ne „Îmi es­te in­di­fe­rent da­că în is­to­rie vom in­tra ca bar­bari“și „Mo­ro­meții 2“. Ajun­să la a doua ediție, com­pe­tiția de film do­cu­men­tar, des­chi­să pe­li­cu­le­lor cu su­bi­ect is­to­ric pro­du­se du­pă 1 ia­nua­rie 2017, va pro­pu­ne opt ti­tluri in­ter­nați­o­na­le și opt ro­mânești.

Altce­va de­cât fil­me

FFIR 2019 va înce­pe în se­a­ra de 19 iu­lie, cu un con­cert al tru­pei „by­ron“, găz­du­it în

Gră­di­na Ce­tății Râșnov. În ace­lași spațiu fer­me­că­tor, cu ve­de­re la ma­si­ve­le mon­ta­ne Pia­tra Crai­u­lui, Bu­ce­gi, Pos­tă­va­ru, vor su­sți­ne cântări sub ce­rul înste­lat for­mații pre­cum Lu­na Ama­ră, Ale­xan­dru Andri­eș, Ada Mi­lea și Va­li Ră­ci­lă, Ali­na Ci­ol­că Band, Orkid, Co­ma și The Mo­no Jac­ks. Sub egi­da „La­bo­ra­to­rul–ate­li­er de muzică ve­che“, Festivalul de Film și Istorii Râșnov va pro­du­ce 14 eveni­men­te, găz­du­i­te de Bi­se­ri­ci­le Evan­ghe­li­ce din

Râșnov și Co­dlea și de Bi­se­ri­ca Lut­he­ra­nă din Criz­bav. Fil­mul mut „Fe­meia din Lu­nă“(1921), al re­gi­zo­ru­lui ger­man Fritz Lang, va fi proi­ec­tat în Gră­di­na Ce­tății Râșnov, be­ne­fi­ci­ind de so­und de­sign-ul fur­ni­zat li­ve de gru­pul Cel­loFun și de par­ti­ci­pa­rea Iri­nei Mar­ga­re­ta Nis­tor și a lui Du­mi­tru Pru­na­riu. Tru­pa ti­mișo­re­a­nă de te­a­tru Auă­leu va pre­zen­ta, în aer li­ber, spec­ta­co­le­le „Mens sa­na in cor­po­ra­tist sa­no“și „HUOOOO !!!! “.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.