Mi­chel Pla­tini a fost ares­tat

Cu­tre­mur în lu­mea fot­ba­lu­lui

Romania Libera - - Sport - ca­ta­lin.mi­hai @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Fos­tul pre­şe­din­te al UEFA, Mi­chel Pla­tini, a fost ares­tat în an­che­ta ca­re vi­ze­a­ză mo­dul în ca­re Qa­ta­ru­lui i-a fost acor­da­tă orga­ni­za­rea Cu­pei Mon­dia­le din 2022. Fran­ce­zul es­te acu­zat de lua­re de mi­tă într-unul din ce­le mai mari scandaluri de co­rup­ţie din is­to­ria spor­tu­lui re­ge.

Fos­tul că­pi­tan al nați­o­na­lei „co­coșu­lui ga­lic“a fost reți­nut de po­liția fran­ce­ză ma­rți di­mi­neață la Nan­ter­re, o su­bur­bie din ves­tul Pa­ri­su­lui, în ca­drul an­che­tei pri­vind co­ru­pția în acor­da­rea

drep­tu­lui de găz­du­i­re a Cu­pei Mon­dia­le din 2022. Pla­tini a fost acu­zat că a pri­mit 1,5 mi­li­oa­ne de eu­ro din par­tea FIFA din or­di­nul lui Blat­ter, însă a ne­gat toa­te acu­za­ţi­i­le adu­se. Qa­ta­rul a pri­mit orga­ni­za­rea Cu­pei Mon­dia­le din 2022 în de­cem­brie 2010. Din

cei 24 de mem­bri ai Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv FIFA ca­re au ho­tă­rât gaz­da CM 2022, 16 au fost sus­pen­dați sau sunt an­che­tați. Din pri­ci­na tem­pe­ra­tu­ri­lor ri­di­ca­te din pe­ri­oa­da ve­rii, Mon­dia­lul de pes­te trei ani va fi pri­mul din is­to­rie or­ga­ni­zat iar­na.

Inves­ti­gația a fost des­chi­să în 2016 de Par­che­tul Fi­nan­ciar Fran­cez, în co­la­bo­ra­re cu au­to­ri­tăți­le ame­ri­ca­ne și el­veți­e­ne, pen­tru sus­pi­ci­u­nea de co­ru­pție, aso­ci­e­re în ve­de­rea co­mi­te­rii unor in­fra­cți­uni, con­spi­rație cri­mi­na­lă și tra­fic de in­flue­nță.

În vârstă de 63 de ani, Mi­chel Pla­tini a fost preșe­din­te al UEFA din ia­nua­rie 2007, când i-a luat lo­cul lui Len­nart Jo­han­sson, până în 2015, când și-a pi­er­dut pos­tul din cau­za Co­mi­te­tu­lui de Eti­că al FIFA. Ca fot­ba­list, Pla­tini a câști­gat de 3 ori Ba­lo­nul de Aur.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.