Ro­mânii pre­fe­ră să se tra­te­ze mai mult du­pă ure­che

Un ro­mân din doi so­li­ci­tă di­rect far­ma­cis­tu­lui me­di­ca­men­te­le ne­ce­sa­re, în ca­zul afec­ţi­u­ni­lor uşoa­re, fă­ră a ur­ma re­co­man­dări. Iar pen­tru ace­as­ta aleg, de ce­le mai mul­te ori, far­ma­ci­i­le ce­le mai apro­pia­te sau pe ce­le cu pre­ţuri mai mici.

Romania Libera - - Prima Pagina - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Un ro­mân din doi so­li­ci­tă di­rect far­ma­cis­tu­lui me­di­ca­men­te­le ne­ce­sa­re, în ca­zul afec­ţi­u­ni­lor uşoa­re. Aleg, de­se­ori, far­ma­ci­i­le ce­le mai apro­pia­te sau cu pre­ţuri mai mici.

Po­tri­vit da­te­lor unui stu­diu efec­tuat la ni­vel na­ţi­o­nal de o com­pa­nie de mar­ke­ting, ro­mâni­lor le pla­ce să cre­a­dă că știu cu ce me­di­ca­men­te ar tre­bui să se tra­te­ze, mai ales când vi­ne vor­ba de afec­ţi­uni ușoa­re, pre­cum

ră­ce­li sau du­reri de cap. În plus, doar un ro­mân din 18 de­cla­ră că mer­ge con­stant la me­dic pen­tru a ob­ţi­ne o re­ţe­tă. 47,6% din­tre ro­mâni au răs­puns că cer di­rect far­ma­cis­tu­lui me­di­ca­men­te­le res­pec­ti­ve, în timp ce doar 31,7% din­tre cei ca­re cal­că pra­gul far­ma­ci­i­lor adre­se­a­ză și între­bări su­pli­men­ta­re per­so­na­lu­lui. Pu­ţin pes­te 5% din­tre cei ca­re au răs­puns ches­ti­o­na­ru­lui aleg me­reu me­di­ca­men­te­le în func­ţie de ce re­co­man­dă me­di­cul sau far­ma­cis­tul. Pu­ţin sub 15% din­tre ro­mâni se ba­ze­a­ză doar pe ex­pe­ri­en­ţe­le per­so­na­le an­te­ri­oa­re, în timp ce 1,6% din­tre

ei ape­le­a­ză la ru­de, pri­e­teni sau cu­nos­cu­ţi pen­tru a afla ce mar­că să achi­zi­ţi­o­ne­ze. Dar nici prea mul­te va­rian­te nu sunt pe pla­cul ro­mâni­lor, mai ales atunci când nu li se ex­pli­că foar­te clar di­fe­ren­ţe­le din­tre pro­du­se si­mi­la­re – aproa­pe 17% din­tre res­pon­den­ţi s-au ară­tat de­ran­ja­ţi de acest lu­cru. Re­fe­ri­tor la far­ma­cii, no­to­ri­e­ta­tea aces­to­ra es­te strâns le­ga­tă de nu­mă­rul de uni­tă­ţi și dis­tri­bu­ţia lor în Ro­mânia. Prin­ci­pa­le­le mo­ti­ve pen­tru ca­re ro­mânii pre­fe­ră o anu­mi­tă far­ma­cie sunt pre­ţu­ri­le mici și pro­xi­mi­ta­tea, iar pe lo­cul trei se află ofer­ta di­ver­să de me­di­ca­men­te

și pro­du­se far­ma­ceu­ti­ce, cu 15,3% din men­ţi­uni. Ur­me­a­ză ser­vi­ci­i­le de ca­li­ta­te (7,9%), ex­per­ti­za far­ma­ciști­lor (5,8%) și dis­po­ni­bi­li­ta­tea în stoc a me­di­ca­men­te­lor cău­ta­te de pa­ci­en­ţi (3,7%), po­tri­vit stu­di­u­lui. Co­zi­le mari sunt cel mai ne­plă­cut as­pect în ce­ea ce pri­vește ex­pe­ri­en­ţe­le ro­mâni­lor în far­ma­cii. „4 din 10 ro­mâni s-au plâns de co­zi și de tim­pul ma­re de aștep­ta­re, mai ales atunci când tre­bu­ie pro­ce­sa­te nu­me­roa­se re­ţe­te com­pen­sa­te. În me­die, ro­mânii așe­ap­tă între 3 și 5 mi­nu­te la coa­dă la far­ma­cie. De ase­me­nea, 1 din 3 ro­mâni con­si­de­ră

că anu­mi­te bran­duri de me­di­ca­men­te sunt pro­mo­va­te mult prea agre­siv în far­ma­cii. Apro­xi­ma­tiv 7% din­tre cli­en­ţii far­ma­ci­i­lor s-au plâns și de per­so­na­lul ne­ex­pe­ri­men­tat sau ne­po­li­ti­cos“, se ara­tă în stu­diu.

Prea mul­tă bi­ro­cra­ţie la re­ţe­te com­pen­sa­te

Cei ca­re au cum­pă­rat me­di­ca­men­te com­pen­sa­te spun că aces­te re­ţe­te sunt uti­le și ne­ce­sa­re, dar vin la pa­chet cu mul­tă bi­ro­cra­ţie, tim­pi mari de aștep­ta­re, ga­mă mi­că de pro­du­se com­pen­sa­te și, cel mai des, im­po­si­bi­li­ta­tea

de a gă­si o far­ma­cie ca­re să mai ac­cep­te re­ţe­te com­pen­sa­te, din cau­za lip­sei fon­du­ri­lor. În ce­ea ce pri­vește re­co­man­dă­ri­le far­ma­ciști­lor, doar 21% din­tre res­pon­den­ţi sunt de pă­re­re că li se ofe­ră pro­du­sul cu cel mai bun ra­port preţ/ca­li­ta­te. Un ro­mân din doi cum­pă­ră și su­pli­men­te ali­men­ta­re sau alte pro­du­se re­co­man­da­te de far­ma­ciști în plus fa­ţă de me­di­ca­men­te­le ce­ru­te sau spe­ci­fi­ca­te în re­ţe­tă. Nu mai pu­ţin de 86,8% din­tre ro­mâni spun că au fo­lo­sit cel pu­ţin o da­tă car­duri de loia­li­ta­te emi­se de far­ma­cii, iar 48% din­tre aceștia chiar le fo­lo­sesc de fi­e­ca­re da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.