LEGEA PENSIILOR, SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

SENAT. Proi­ec­tul PSD nu a strâns su­fi­ci­en­te vo­turi Legea pensiilor a fost res­pin­să, ieri, în Senat, pen­tru că nu a întru­nit nu­mă­rul ne­ce­sar de vo­turi.

Romania Libera - - Front Page - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Legea pri­vind sis­te­mul pu­blic de pen­sii nu a întru­nit, ieri, în ple­nul Se­na­tu­lui, nu­mă­rul ne­ce­sar de vo­turi pen­tru a fi apro­ba­tă.Astfel,65 de se­na­tori au vo­tat „pen­tru“,22 s-au abți­nut,nu­mă­rul ne­ce­sar pen­tru tre­ce­rea le­gii în

Senat fi­ind de 68, pen­tru că es­te vor­ba de o le­ge or­ga­ni­că. Au vo­tat în fa­voa­rea le­gii se­na­to­rii PSD, ALDE și UDMR, par­ti­de ca­re au împreu­nă 89 de vo­turi. Însă, de la vot au lip­sit 17 se­na­tori PSD și șap­te de la ALDE. Se­na­to­rii PNL și USR s-au abți­nut. Legea a fost re­e­xa­mi­na­tă ca ur­ma­re a de­ci­zi­ei de ne­con­sti­tuți­o­na­li­ta­te a CCR. Se­na­tul es­te pri­ma Ca­me­ră se­si­za­tă în acest caz, legea ur­mând să fie tri­mi­să Ca­me­rei De­pu­tați­lor,fo­rul de­ci­zi­o­nal. Li­de­rii PSD pro­mit că proi­ec­tul va fi apro­bat de Ca­me­ra De­pu­tați­lor. În Ca­me­ră însă, PSD și ALDE nu au ma­jo­ri­ta­te și vor avea, din nou, ne­voie de spri­ji­nul UDMR. O altă va­rian­tă ar fi ca Gu­ver­nul Dăn­ci­lă să emi­tă o or­do­na­nță de ur­ge­nță pe ace­e­ași te­mă.

Legea pri­vind sis­te­mul pu­blic de pen­sii a fost res­pin­să, ieri, în Senat, ca ur­ma­re a neîntru­ni­rii nu­mă­ru­lui ne­ce­sar de vo­turi. Res­pin­ge­rea le­gii pensiilor vi­ne în con­tex­tul dis­cuți­i­lor des­pre de­fi­ci­tul bu­ge­tar uriaș și des­pre in­ca­pa­ci­ta­tea Gu­ver­nu­lui de a asi­gu­ra pla­ta in­te­gra­lă a pensiilor.

Legea pri­vind sis­te­mul pu­blic de pen­sii nu a întru­nit, ieri în ple­nul Se­na­tu­lui, nu­mă­rul ne­ce­sar de vo­turi pen­tru a fi apro­ba­tă. Legea a fost re­e­xa­mi­na­tă ca ur­ma­rea de­ci­zi­ei de ne con s ti tu ț ion a li ta te aC C R. Ast- fel ,65 de se­na­tori au vo­tat „pen­tru“, 22 s-au abți­nut, nu­mă­rul ne­ce­sar pen­tru tre­ce­rea le­gii în Senat fi­ind de 68, pen­tru că es­te vor­ba de o le­ge or­ga­ni­că. Au vo­tat în fa­voa­rea le­gii se­na­to­rii PSD, ALDE și UDMR, par­ti­de ca­re au împreu­nă 89 de vo­turi. Însă, de la vot au lip­sit 17 se­na­tori PSD și șap­te de la ALDE. Se­na­to­rii PNL și USR s-au abți­nut.

Re­zul­ta­tul es­te cu atât mai sur­prin­ză­tor cu cât legea a fost in­tro­du­să pe or­di­nea

de zi la in­sis­te­nțe­le PSD și ALDE. Se­na­tul es­te pri­mă ca­me­ră se­si­za­tă în acest caz, legea ur­mând să fie tri­mi­să Ca­me­rei De­pu­tați­lor, fo­rul de­ci­zi­o­nal. În Ca­me­ră însă, PSD și ALDE nu au ma­jo­ri­ta­te și vor avea, din nou, ne­voie de spri­ji­nul UDMR. O altă va­rian­tă ar fi ca Gu­ver­nul Dăn­ci­lă să emi­tă o or­do­na­nță de ur­ge­nță pe ace­e­ași te­mă.

Du­pă vot, mi­nis­trul Mun­cii, Ma­ri­us Bu­dăi, a încer­cat să dea vi­na pe Opo­ziție, deși PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­te în Senat. „Ne pu­ne bețe-n roa­te ma­jo­ră­rii pensiilor pen­tru pă­ri­nții și bu­ni­cii noștri și, în general, ma­jo­ră­ri­lor de veni­turi. Ce am spus noi, alia­nța aus­te­ri­tății do­ve­dește că își me­ri­tă cu­vântul. Eu îi asi­gur pe ro­mâni și pe pen­si­o­nari că noi, la Ca­me­ră, cu si­gu­ra­nță vom apro­ba, vom dez­ba­te ace­as­tă le­ge. Es­te o le­ge bu­nă pen­tru pen­si­o­na­rii aces­tei țări“, a de­cla­rat mi­nis­trul Mun­cii, Ma­ri­us Bu­dăi.

Acu­zați­i­le gu­ver­na­nți­lor

Acu­zați­i­le la adre­sa Opo­ziți­ei au fost re­lua­te și de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. „Acest lu­cru ara­tă mo­dul în ca­re abor­de­a­ză legea pensiilor opo­zi­ţia. Una de­cla­ră, acu­ză gu­ver­nul de anu­mi­te lu­cruri de ni­ve­lul de trai, ara­tă gri­ja pe ca­re o au ei fa­ţă de pen­si­o­nari, dar astă­zi au vo­tat împo­tri­va le­gii pensiilor, acest du­blu stan­dard nu cred că va fi ac­cep­tat de pen­si­o­nari“, a co­men­tat Dăn­ci­lă.

În mo­men­tul în ca­re i s-a spus că se­na­to­rii PSD au ab­sen­tat ma­siv de la vo­tul pe le­ge, pre­mi­e­rul a de­cla­rat că „poa­te au lip­sit jus­ti­fi­cat, poa­te au lip­sit ne­jus­ti­fi­cat, dar să ve­dem mai întâi pe cei ca­re au vo­tat împo­tri­va le­gii pensiilor.“Dăn­ci­lă a dat și asi­gu­rări că legea va tre­ce de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor: „Ne-am ţi­nut întot­de­au­na pro­mi­si­u­ni­le fa­ţă de pen­si­o­nari, da­că nu am pu­tut prin le­ge am fă­cut-o prin OUG. Pen­si­o­na­rii la 1 sep­tem­brie vor avea ma­jo­ra­rea punc­tu­lui de pen­sie și vom tre­ce legea pensiilor prin Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor“. Ea a anu­nțat că va avea o între­ve­de­re cu re­pre­zen­ta­nții pen­si­o­na­ri­lor din Ro­mânia pen­tru a dis­cu­ta des­pre Legea pensiilor. „Am che­mat și mi­nis­trul Mun­cii. Vom dis­cu­ta și des­pre as­pec­te gu­ver­na­men­ta­le, dar întâlni­rea de astă­zi es­te o întâlni­re politică“, a de­cla­rat pre­mi­e­rul. Între­ba­tă da­că Legea pensiilor se va pu­tea apli­ca din 2021, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a răs­puns: „De ce nu? Ve­dem, re­luăm to­tul, ne ui­tăm cu ate­nție pen­tru a lua ce­le mai bu­ne de­ci­zii“.

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eugen Teodorovic­i, a de­cla­rat că res­pin­ge­rea de că­tre Senat a le­gii nu afec­te­a­ză cu ni­mic par­tea de pen­sii, iar în acest an exis­tă su­me­le ne­ce­sa­re pen­tru ca ma­jo­ra­rea punc­tu­lui de pen­sie de la 1 sep­tem­brie să ai­bă loc. Ele au fost cu­prin­se de­ja în legea bu­ge­tu­lui pe anul 2019, a su­sți­nut mi­nis­trul Fi­na­nțe­lor.

De­ci­zia CCR

La înce­pu­tul lu­nii mar­tie, CCR a de­cis, cu una­ni­mi­ta­te de vo­turi, că legea pensiilor es­te pa­rțial ne con s t i tu ț ion al ă, ac­tul nor­ma­tiv fi­ind re­tri­mis Par­la­men­tu­lui pen­tru re­e­xa­mi­na­re. Se­si­za­rea împo­tri­va le­gii a fost de­pu­să de PNL și USR la fi­na­lul anu­lui tre­cut, du­pă vo­tul din Ca­me­ra De­pu­tați­lor.

Dis­po­ziți­i­le cri­ti­ca­te de opo­ziție ca fi­ind ne con s t i tu ț ion ale pri­ve­au con­diți­o­na­rea drep­tu­lui la pen­sie al an­ga­ja­tu­lui de înde­pli­ni­rea de că­tre an­ga­ja­tor a obli­ga ț iei fis­ca­le de achi­ta­rea con­tri­buți­i­lor reți­nu­te an­ga­ja­tu­lui prin sto­paj la sur­să. Astfel, es­te des­chi­să po­si­bi­li­ta­tea încăl­că­rii drep­tu­lui con­sti­tuți­o­nal la pen­sie al an­ga­ja­tu­lui, fă­ră ca acest lu­cru să fie de­ter­mi­nat de neînde­pli­ni­rea unei obli­gații afla­tă în sar­ci­na an­ga­ja­tu­lui, se ară­ta în se­si­za­re. De ase­me­nea, mai su­bli­nia opo­ziția, es­te in­sti­tu­i­tă o dis­cri­mi­na­re ne­jus­ti­fi­ca­tă între per­soa­ne­le cu di­za­bi­li­tăți ca­re ur­me­a­ză să be­ne­fi­ci­e­ze de pen­sie, fi­ind apli­ca­tă o mă­su­ră de re­du­ce­rea sta­giu lui de co­ti­za­re mi­nim doar pen­tru o anu­mi­tă ca­te­go­rie de per­soa­ne și nu pen­tru toți ce­tățe­nii cu ne­voi spe­cia­le.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.