De­ci­zii în la­nț lua­te de preșe­din­te­le Do­nald Trump

Pri­me­le pa­tru mari bănci din Ita­lia se află în cen­trul unei an­che­te a po­liți­ei fis­ca­le le­ga­tă de dia­man­te vându­te ca pla­sa­men­te și pro­cu­ro­rii au anu­nțat do­ve­zi su­pli­men­ta­re pri­vind co­ru­pția res­pon­sa­bi­li­lor UniCre­dit și Ban­co BPM.

Romania Libera - - Front Page - ga­bri­e­la.an­ghel @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Preșe­din­te­le Trump a pre­ci­zat pe Twit­ter că în ur­mă­toa­re­le zi­le au­to­ri­tăți­le vor înce­pe ex­pul­za­rea mi­li­oa­ne­lor de străini ca­re au in­trat ile­gal în Sta­te­le Uni­te.

Fis­cul ita­lian a pro­ce­dat la se­ches­trări de ac­ti­ve în va­loa­re to­ta­lă de pes­te 700 mi­li­oa­ne

eu­ro în ca­drul an­che­tei asu­pra vânză­rii de dia­man­te pre­su­pus frau­du­loa­se. Par­che­tul din Mi­la­no an­che­te­a­ză doi cur­ti­eri (in­ter­me­diari) în do­me­ni­ul dia­man­te­lor și băn­ci­le Inte­sa San­pao­lo, UniCre­dit, Mon­te dei Pas­chi și Ban­co BPM. Res­pon­sa­bi­lii UniCre­dit și ai Ban­co BPM sunt sus­pec­tați de co­ru­pție pen­tru că fir­ma de cur­ti­eri Inter­mar­ket Dia­mond Bu­si­ness a in­ves­tit o par­te a be­ne­fi­ci­i­lor pro­veni­te din

vânza­rea dia­man­te­lor în acți­uni ale băn­ci­lor. Într-un scan­dal iz­buc­nit de mul­tă vre­me în acest sec­tor con­tro­ver­sat, ce­le mai mari bănci ita­li­e­ne sunt sus­pec­te de înțe­le­ge­re cu cur­ti­e­rii de dia­man­te pen­tru a es­cro­ca pro­pri­ii cli­e­nți, vânzându-le pre­tin­se dia­man­te la prețuri con­si­de­ra­bil „um­fla­te“, co­mer­cia­li­zându-le ca pro­du­se so­li­de de in­ves­tiție fi­nan­cia­ră. Toa­te băn­ci­le sunt sus­pec­te de frau­dă și de spă­la­re de bani pen­tru

că au uti­li­zat aces­te pro­du­se pen­tru a-și crește be­ne­fi­ci­i­le. În Ita­lia, băn­ci­le vând dia­man­te prin cur­ti­eri din 1980, dar și-au in­ten­si­fi­cat ac­ti­vi­tăți­le du­pă cri­za fi­nan­cia­ră mon­dia­lă, du­pă o pro­fun­dă re­ce­si­u­ne ca­re le-a lă­sat cu cre­di­te de­gra­da­te și în cău­ta­rea sur­se­lor alter­na­ti­ve de veni­turi. Vânză­ri­le de dia­man­te sunt pro­fi­ta­bi­le și ban­ca BPM a fac­tu­rat ce­le mai mari co­mi­si­oa­ne, până la 24,5%, ara­tă do­cu­men­te­le pro­cu­ro­ri­lor

ana­li­za­te de Reu­ters. Pro­cu­ro­rii din Mi­la­no cred că băn­ci­le s-au aso­ciat cu fir­me de cur­ti­eri pen­tru a vin­de cli­e­nți­lor lor dia­man­te su­pra­e­va­lua­te, aproa­pe la preț du­blu față de va­loa­rea lor de piață, ge­ne­rând fi­e­ca­re co­mi­si­oa­ne de zeci de mi­li­oa­ne eu­ro. Par­te­ne­rii lor, BID și alt cur­ti­er, Dia­mond Pri­va­te Invest­ment, au re­a­li­zat fi­e­ca­re su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro. În vir­tu­tea le­gis­lați­ei ita­li­e­ne, da­că băn­ci­le sunt acu­za­te

și con­dam­na­te, ar pu­tea pri­mi amen­zi de mi­li­oa­ne de eu­ro și ris­că să piar­dă su­ma to­ta­lă de 161 mi­li­oa­ne de eu­ro se­ches­tra­tă în fe­brua­rie și ar pu­tea chiar să fie sus­pen­da­te tem­po­rar, fun­cți­o­nând prin or­do­na­nța tri­bu­na­lu­lui. De ase­me­nea, ar pu­tea fi con­dam­na­te la des­pă­gu­bi­rea vic­ti­me­lor. Po­tri­vit sur­se­lor ju­di­cia­re, pes­te 100.000 de per­soa­ne au achi­ziți­o­nat dia­man­te în bănci ita­li­e­ne în ul­ti­mii 20 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.