RECLAMELE ÎNŞELĂTOAR­E POT FI FATALE

Di­gi­ta­li­za­rea sis­te­mu­lui me­di­cal ro­mânesc va per­mi­te pa­ci­e­nți­lor să își obți­nă tra­ta­men­tul adec­vat în ori­ca­re stat mem­bru al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne şi va re­du­ce in­clu­siv ero­ri­le de diag­nos­tic.

Romania Libera - - Front Page - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

SIGURANȚA con­su­ma­to­ru­lui ro­mân es­te pu­să în pe­ri­col de că­tre for­ma ac­tua­lă a proi­ec­tu­lui de le­ge ca­re do­rește să re­gle­men­te­ze su­pli­men­te­le ali­men­ta­re, aver­ti­ze­a­ză spe­cia­liş­tii, ca­re re­cla­mă şi mă­su­ri­le de con­trol ine­fi­ci­en­te în spe­cial pen­tru pro­du­se­le co­mer­cia­li­za­te on­li­ne. E ne­voie ur­gen­tă de pre­ve­deri cla­re pri­vind obli­ga­ti­vi­ta­tea ates­tă­rii com­po­ziți­ei și ca­li­tății tu­tu­ror su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re ce in­tră pe piața din Ro­mânia.

Exper­ţii atrag aten­ţia că di­gi­ta­li­za­rea es­te o ur­ge­nță pen­tru a le oferi îngri­jiri de ca­li­ta­te pa­ci­e­nți­lor din zo­ne izo­la­te din punct de ve­de­re me­di­cal, pen­tru a oferi tra­ta­ment efi­ci­ent, per­so­na­li­zat bol­na­vi­lor cu afe­cți­uni

gra­ve și com­ple­xe, pen­tru a lua de­ci­zii ad­mi­nis­tra­ti­ve la ni­vel nați­o­nal ca­re să ai­bă im­pact. Ro­mânia are po­te­nțial de a de­ve­ni hub re­gi­o­nal în do­me­ni­ul Inte­li­ge­nței Arti­fi­cia­le cu apli­cații în do­me­ni­ul me­di­cal, poa­te fi tran­sfor­ma­tă din­tr-o eco­no­mie ba­za­tă pe con­sum, într-una ba­za­tă pe ino­vație. În plus, în 2020, Ro­mânia ar pu­tea avea re­gis­tre nați­o­na­le ale bol­na­vi­lor cu afe­cți­uni cro­ni­ce gra­ve.

În acest mo­ment, 18% din ce­tățe­nii UE pri­mesc ser­vi­cii me­di­ca­le on­li­ne. Dar, dis­cre­pa­nțe­le între țări

sunt mari. Spre exem­plu, în Esto­nia și Fin­lan­da, 50% din bol­na­vi au ac­ces la acest tip de ser­vi­cii, în timp ce în Ro­mânia doar 10%, iar în Mal­ta 5%. Spe­cia­liștii și au­to­ri­tăți­le din do­me­niu pre­co­ni­ze­a­ză că până în 2025, 30% din ce­tățe­nii Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne vor avea par­te de ser­vi­cii me­di­ca­le on­li­ne. „Teh­no­lo­gia e la vi­te­ză ma­xi­mă, dar di­gi­ta­li­za­rea me­di­ca­lă a ră­mas mult în ur­mă, spun ex­pe­rții. În toa­tă Eu­ro­pa, nu doar în Ro­mânia. Deci, e tim­pul să acți­o­năm, e tim­pul să ac­ce­le­răm, să lu­crăm împreu­nă. Și Mi­nis­te­rul

Să­nă­tății înce­pe să ac­ce­le­re­ze rit­mul în acest do­me­niu. De anul aces­ta sta­tul a alo­cat bani pen­tru tra­ta­men­tul per­so­na­li­zat, pe ba­za bio mar­ke­ri­lor, iar de anul vi­i­tor spe­răm să avem o Age­nție Nați­o­na­lă pen­tru Infor­ma­ti­za­rea Să­nă­tății și re­gis­tre nați­o­na­le pen­tru ma­jo­ri­ta­tea bo­li­lor“, a de­cla­rat Cris­tian Gra­su, se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Să­nă­tății. La ni­ve­lul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, 16 mi­li­oa­ne de oa­meni su­fe­ră de bo­li ra­re și au ne­voie de tra­ta­men­te per­so­na­li­za­te, iar 200.000 de de­ce­se sunt aso­cia­te cu re­a­cți­i­le

ad­ver­se la di­ver­se tra­ta­men­te. De ace­ea, în pe­ri­oa­da 2021-2027, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă va in­ves­ti 100 de mi­liar­de de eu­ro în ino­vație și cer­ce­ta­re, in­clu­siv pen­tru dez­vol­ta­rea di­gi­ta­li­ză­rii în să­nă­ta­te, iar 9,5 mi­liar­de de eu­ro vor fi alo­ca­te ex­clu­siv pen­tru tran­sfor­ma­rea di­gi­ta­lă. Rețe­te­le di­gi­ta­le ar pu­tea aju­ta pa­ci­e­nții ca­re că­lă­to­resc în in­te­ri­o­rul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne să pri­me­as­că tra­ta­men­tul po­tri­vit în ori­ce ța­ră s-ar afla, iar Do­sa­rul Elec­tro­nic al Pa­ci­en­tu­lui ar per­mi­te unui bol­nav să pri­me­as­că ra­pid ac­ces la îngri­ji­rea de

ca­re are ne­voie, ar re­du­ce ris­cul de diag­nos­ti­ca­re greși­tă, ori­ce me­dic având la dis­po­ziție is­to­ri­cul me­di­cal al pa­ci­en­tu­lui – de la re­zul­ta­te­le ana­li­ze­lor de sânge până la aler­gii.

În apri­lie 2019, a fost adop­ta­tă o De­cla­rație la ni­vel eu­ro­pe­an prin ca­re au­to­ri­tăți­le s-au an­ga­jat ca până în 2022 să le­ge in­for­mați­i­le din do­sa­re­le me­di­ca­le ale pa­ci­e­nți­lor cu ce­le ge­ne­ti­ce. Dar, pen­tru a pu­ne în prac­ti­că aces­te de­ci­zii, es­te ne­ce­sar ca fi­e­ca­re ța­ră mem­bră UE să își con­stru­ias­că ba­ze de da­te nați­o­na­le fun­cți­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.