Ro­mânia es­te coa­da­co­zi­lor la re­ci­cla­re

Ţa­ra noas­tră re­ci­cle­a­ză de opt ani doar 14% din deșeu­ri­le mu­ni­ci­pa­le pro­du­se de po­pu­la­ţia ci­ta­di­nă.

Romania Libera - - Front Page - flo­rin.bu­des­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

ORI­CA­RE ci­ti­tor din ţa­ră poa­te să ve­ri­fi­ce apli­ca­rea ce­rin­ţei de re­ci­cla­re ie­şind pe hol (da­că imo­bi­lul de tip bloc de lo­cu­in­ţe are to­bo­gan) sau ie­şind din bloc şi ui­tându-se cum se de­po­zi­te­a­ză gu­noi­ul, lângă clă­di­re. Re­zul­ta­tul ana­li­zei ele­men­ta­re, vi­zua­le, es­te sim­plu: nu exis­tă nici mă­car do­uă to­bo­ga­ne se­pa­ra­te la fi­e­ca­re sca­ră, pen­tru frac­ţia ume­dă şi cea us­ca­tă, ca să nu mai vor­bim des­pre cinci to­bo­ga­ne dis­tinc­te. Ca să nu mai spu­nem că pen­tru sti­clă nu po­ţi fa­ce,pur şi sim­plu, un to­bo­gan în ca­re să arunci, pen­tru că sti­cla se spar­ge.Sunt alte exi­gen­ţe.

Să pre­su­pu­nem însă că pro­ble­ma ar fi re­zol­va­tă. Câte ma­şini de gu­noi sunt în ţa­ră cu de­po­zi­ta­rea dis­tinc­tă pen­tru do­uă sau pen­tru cinci frac­ţii? Să pre­su­pu­nem acum că exis­tă şi aces­tea, sau că au fost adap­ta­te. Gro­pi­le de gu­noi sunt un de­zas­tru.

Ţa­ra noas­tră re­ci­cle­a­ză de opt ani doar 14% din deșeu­ri­le mu­ni­ci­pa­le pro­du­se de po­pu­la­ţia ci­ta­di­nă. Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și-a pro­pus să de­vi­nă li­der glo­bal în ges­ti­o­na­rea și re­ci­cla­rea deșeu­ri­lor, însă Ro­mânia es­te în con­ti­nua­re unul din­tre ce­le mai slab per­for­man­te sta­te mem­bre la acest ca­pi­tol, ex­pli­că EY.

Dar din­co­lo de ce­ea ce spu­ne EY, ca­re es­te si­tua­ţia în te­ren? Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui și-a asu­mat pu­bli­ca­rea unui ghid cu recomandăr­i pen­tru apli­ca­rea mo­di­fi­că­ri­lor le­gis­la­ti­ve in­tro­du­se prin OUG 74/2018.Ac­tul nor­ma­tiv nu es­te însă re­gle­men­tat prin­tr-un or­din de mi­nis­tru, pen­tru a pu­tea fi apli­cat.

Ce recomandăr­i adu­ce ghi­dul ori­en­ta­tiv? În fun­cție de sis­te­mul de co­lec­ta­re im­ple­men­tat, nu­mă­rul de fra­cții co­lec­ta­te se­pa­rat de fir­me­le de sa­lu­bri­ta­te poa­te va­ria de la do­uă (ume­dă și us­ca­tă) la cinci (hârtie/ car­ton, plas­tic/me­tal, sti­clă, deșeuri ver­zi și deșeuri re­zi­dua­le).

Ori­ca­re ci­ti­tor din ţa­ră poa­te să ve­ri­fi­ce apli­ca­rea aces­tei ce­rin­ţe ieșind pe hol (da­că imo­bi­lul de tip bloc de lo­cu­in­ţe are to­bo­gan) sau ieșind din bloc și ui­tându-se cum se de­po­zi­te­a­ză gu­noi­ul, lângă clă­di­re.

Re­zul­ta­tul ana­li­zei ele­men­ta­re, vi­zua­le, es­te sim­plu: nu exis­tă nici mă­car do­uă to­bo­ga­ne se­pa­ra­te la fi­e­ca­re sca­ră, pen­tru frac­ţia ume­dă și cea us­ca­tă, ca să nu mai vor­bim des­pre cinci to­bo­ga­ne dis­tinc­te. Ca să nu mai spu­nem că pen­tru sti­clă nu po­ţi fa­ce, pur și sim­plu, un to­bo­gan în ca­re să arunci, pen­tru că sti­cla se spar­ge. Sunt alte exi­gen­ţe.

Să pre­su­pu­nem însă că pro­ble­ma ar fi re­zol­va­tă. Câte mașini de gu­noi sunt în

ţa­ră cu de­po­zi­ta­rea dis­tinc­tă pen­tru do­uă sau pen­tru cinci frac­ţii? Să pre­su­pu­nem acum că exis­tă și aces­tea, sau că au fost adap­ta­te. Gro­pi­le de gu­noi sunt un de­zas­tru.

Pe 12 apri­lie, „Ro­mânia li­be­ră“a pu­bli­cat un ar­ti­col des­pre re­por­ta­jul fă­cut de Asso­cia­ted Press la groa­pa de gu­noi Pa­ta Rât (Cluj).

„Da­că ajun­gi pe dealu­ri­le din apro­pi­e­rea ce­lui de-al cin­ci­lea cel mai ma­re oraș al Ro­mâni­ei, Cluj-Na­po­ca, mun­te­le de gu­noi se ri­di­că la o înă­lți­me ega­lă cu cea a unui bloc de cinci eta­je, emițând un mi­ros pes­ti­len­ţial și sub­sta­nțe in­fla­ma­bi­le des­pre ca­re eco­lo­giștii spun că otră­vesc so­lul“, ara­tă AP.

De ce nu reușim

To­tuși, de ce nu a reușit Ro­mânia, în ul­ti­mii opt ani, să cre­as­că gra­dul de re­ci­cla­re a deșeu­ri­lor pes­te 14%? Ţin­te­le de re­ci­cla­re au fost im­pu­se de UE, în do­me­ni­ul re­ci­clă­rii deșeu­ri­lor,încă din anul 2008 (când ţa­ra noas­tră era mem­bră UE de un an).

Obi­ec­ti­vul ma­jor es­te ca, până la 31 de­cem­brie 2020, sta­te­le UE să atin­gă, cel puțin pen­tru deșeu­ri­le de hârtie, me­tal, plas­tic și sti­clă pro­venind din deșeu­ri­le mu­ni­ci­pa­le, un ni­vel de pre­gă­ti­re pen­tru reu­ti­li­za­re și re­ci­cla­re de mi­ni­mum 50% din can­ti­ta­tea to­ta­lă de deșeuri ge­ne­ra­te.

Cu toa­te aces­tea, spu­ne EY, con­form Eu­ros­tat, Ro­mânia a înre­gis­trat acum doi ani o ra­tă foar­te scă­zu­tă de re­ci­cla­re a deșeu­ri­lor mu­ni­ci­pa­le:

14% (din ca­re 7% la re­ci­cla­rea ma­te­ria­le­lor și 7% la com­pos­ta­re), cu un pro­cent în plus față de anul 2010. Pe un­de­va, su­nă ca și cum și acest pro­cent în plus ar fi pu­tut fi ju­cat din pix.

Ți­nând cont că eli­mi­na­rea deșeu­ri­lor la groa­pa de gu­noi ar tre­bui să re­pre­zin­te ul­ti­ma alter­na­ti­vă de ges­ti­o­na­re a deșeu­ri­lor, e alar­mant că ra­ta aces­teia a ajuns până la 70%, în timp ce ra­ta de re­ci­cla­re stag­nea­ză de mai bi­ne de opt ani.

Acte­le nor­ma­ti­ve sti­pu­le­a­ză că au­to­ri­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce lo­ca­le au obli­gația să asi­gu­re, prin ser­vi­ci­i­le pu­bli­ce și prin ope­ra­to­rii eco­no­mici res­pon­sa­bi­li, lua­rea mă­su­ri­lor de sa­lu­bri­za­re a lo­ca­li­tă­ţi­lor. În 2011 a fost pu­bli­ca­tă Legea nr. 211/2011 pri­vind re­gi­mul deșeu­ri­lor, ce im­pu­nea au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le să asi­gu­re co­lec­ta­rea se­pa­ra­tă, cel pu­ţin pen­tru hârtie, me­tal, plas­tic și sti­clă (deci pa­tru din­tre ce­le cinci frac­ţii po­me­ni­te mai sus).

Pu­be­le fru­mos co­lo­ra­te avem

Așa­dar, obli­gația exis­tă de mai bi­ne de șap­te ani. Pu­tem fa­ce ab­stra­cție de cu­nos­cu­te­le clo­po­te co­lo­ra­te (ca­re nu și-au do­ve­dit însă uti­li­ta­tea). La par­te­rul unor blo­curi au înce­put să apa­ră pu­be­le­le aces­tea, co­lo­ra­te în al­bas­tru și gal­ben, ce per­mit co­lec­ta­rea se­pa­ra­tă a deșeu­ri­lor de hârtie și de plas­tic.

În va­ra anu­lui tre­cut,Gu­ver­nul a mai emis OUG 74/2018, pen­tru au ș ura im­ple­men­ta­re ale­gi s la ț iei eu­ro­pe­ne pri­vind eco­no­mia cir­cu­la­ră, pre­cum ș i pu­ne­rea în apli­ca­rea an­ga­ja­men­te­lor lua­te în fața Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne.

S-au sta­bi­lit in­stru­men­te­le eco­no­mi­ce ne­ce­sar a fi im­ple­men­ta­te – „plă­tește pen­tru cât arunci“, răs­pun­de­rea ex­tin­să a pro­du­că­to­ru­lui, sis­te­mul ga­ra­nție-re­tur­na­re și con­tri­buția pen­tru eco­no­mia cir­cu­la­ră.

To­to­da­tă, res­pon­sa­bi­li­ta­tea înde­pli­ni­rii con­diți­i­lor im­pu­se de UE a fost tran­sfe­ra­tă în se­a­ma pri­mă­ri­i­lor și a aso­ciați­i­lor de dez­vol­ta­re in­ter­co­mu­ni­ta­ră (ADI). Dar foar­te puți­ne ADI sunt fun­cți­o­na­le, iar in­fras­truc­tu­ra es­te slab dez­vol­ta­tă, așa că va fi aproa­pe im­po­si­bi­lă pu­ne­rea în apli­ca­re în mai puțin de doi ani a unui sis­tem efi­ci­ent de ges­ti­o­na­rea deșeu­ri­lor.

La aproa­pe un an de la apa­riția ac­tu­lui nor­ma­tiv ce de­fi­nește mo­dul în ca­re va fun­cți­o­na între­gul me­ca­nism de re­ci­cla­re/va­lo­ri­fi­ca­re a deșeu­ri­lor de am­ba­la­je, exis­tă în con­ti­nua­re foar­te mul­te sem­ne de între­ba­re, iar piața re­ci­clă­rii deșeu­ri­lor de am­ba­la­je es­te blo­ca­tă,în aștep­ta­rea unor cla­ri­fi­cări din par­tea au­to­ri­tăți­lor.

Încă nu au des­co­pe­rit mași­na de dat bani

Pri­mă­ri­i­le sunt res­pon­sa­bi­le cu asi­gu­ra­rea sa­lu­bri­ză­rii lo­ca­li­tăți­lor. Ele ar tre­bui să asi­gu­re in­ves­tiți­i­le ne­ce­sa­re pen­tru co­lec­ta­rea se­pa­ra­tă a deșeu­ri­lor re­zi­dua­le și a ce­lor re­ci­cla­bi­le și ac­tua­li­za­rea ta­ri­fe­lor în ve­de­rea in­te­gră­rii cos­tu­ri­lor su­pli­men­ta­re apă­ru­te, ob­ser­vă EY.

Aces­te fra­ze as­cund un lu­cru foar­te im­por­tant: de­ce­nii la rând,blo­curi foar­te bu­ne au stat în între­a­ga ţa­ră ră­pă­noa­se, ne­re­con­di­ţi­o­na­te ener­ge­tic. Și acum ma­jo­ri­ta­tea sunt la fel, chiar da­că ma­ri­le orașe și Ca­pi­ta­la au un pro­cent mai ma­re de blo­curi re­fă­cu­te pe ex­te­ri­or.

Pre­ţul a fost unul elec­to­ral: pri­ma­rii au fă­cut din asta un mod de a le spu­ne lo­ca­ta­ri­lor că tre­bu­ie să fie vo­ta­ţi. Or, în ca­zul de­po­zi­tă­rii deșeu­ri­lor mu­ni­ci­pa­le pe cinci frac­ţii, acest ve­hi­cul elec­to­ral nu func­ţi­o­nea­ză: e des­tul de ne­plă­cut să spui apoi, în cam­pa­nie: „Vo­te­a­ză-mă,pen­tru că te­am obli­gat să arunci gu­noai­e­le în cinci to­bo­ga­ne dis­tinc­te!“. Ori poa­te: „Vo­te­a­ză-mă,pen­tru

Nu­mă­rul de fra­cții co­lec­ta­te se­pa­rat de fir­me­le de sa­lu­bri­ta­te poa­te va­ria de la do­uă (ume­dă și us­ca­tă) la cinci (hârtie/car­ton, plas­tic/me­tal, sti­clă, deșeuri ver­zi și deșeuri re­zi­dua­le).

că ţi-am spart pla­nșe­e­le de la ca­sa scă­rii do­uă luni, ca să fac cinci to­bo­ga­ne“.

Mor­co­vul și bă­ţul

Ta­ri­fe­le/ta­xe­le dis­tinc­te de­fal­ca­te tre­bu­ie co­mu­ni­ca­te be­ne­fi­cia­ri­lor (po­pu­lați­ei și age­nți­lor eco­no­mici) în ve­de­rea co­nști­en­ti­ză­rii im­por­ta­nței co­lec­tă­rii se­pa­ra­te a deșeu­ri­lor re­ci­cla­bi­le, spun re­gu­li­le. Con­cret, ce­tățe­nii ca­re nu co­lec­te­a­ză co­rect deșeu­ri­le vor tre­bui să plă­te­as­că ta­ri­fe/ ta­xe de 1,5 sau de do­uă-trei ori mai mari față de ce­le sta­bi­li­te pen­tru co­lec­ta­rea co­rec­tă.

Ope­ra­to­rul de sa­lu­bri­ta­te va avea drep­tul reînca­dră­rii deșeu­ri­lor re­ci­cla­bi­le, res­pec­tiv a bi­o­deșeu­ri­lor, în deșeuri re­zi­dua­le, cu apli­ca­rea ta­ri­fu­lui res­pec­tiv, de­o­po­tri­vă cu san­cți­u­nea mai sus amin­ti­tă, da­că se con­sta­tă un grad de im­pu­ri­fi­ca­re a aces­to­ra mai ma­re de 25% pen­tru re­ci­cla­bi­le, res­pec­tiv 10% pen­tru bi­o­deșeuri.

„Sun­tem cu­ri­oși cum va pro­ce­da fir­ma de sa­lu­bri­ta­te pen­tru a de­ter­mi­na pro­cen­tul res­pec­tiv, având în ve­de­re că nu s-a sta­bi­lit o me­to­do­lo­gie de cal­cul uni­ta­ră la ni­vel nați­o­nal“,se între­a­bă EY.„Ro­mânia li­be­ră“a pri­mit din Mon­tre­al (Que­bec) tran­scrip­tul unei înști­in­ţări pri­mi­te de la mu­ni­ci­pa­li­ta­te de că­tre to­ţi ce­tă­ţe­nii.

Ci­ne nu res­pec­tă aces­te re­gu­li es­te amen­dat dras­tic. Până și cre­an­ga tăia­tă din co­pac pe ca­re o dai Sa­lu­bri­tă­ţii tre­bu­ie să fie de anu­mi­te di­men­si­uni și gro­si­mi, pen­tru că alt­fel Sa­lu­bri­ta­tea nu o poa­te pre­lu­cra și, pur și sim­plu, nu o ia.

FOTOGRAFII: WWW.PIXABAY.COM

Nor­me. Mu­nți de gu­noi ce aște­ap­tă re­ci­cla­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.