PROCURORUL GENERAL AL SUA: RO­MÂNIA ES­TE „CEL MAI DE ÎNCREDERE ALIAT AL SUA“

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a avut, ma­rți, 18 iu­nie, la Pa­la­tul Co­tro­ceni, o între­ve­de­re cu procurorul general al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, Wil­liam Barr. To­to­da­tă, ofi­cia­lul ame­ri­can a avut întru­ni­re și cu Vĕ­ra Jo­u­ro­vá, co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiţ

Romania Libera - - Actualitat­e - an­dre­ea.an­drei @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Întâlni­rea a avut loc în con­tex­tul par­ti­ci­pă­rii la reu­ni­u­nea mi­nis­te­ria­lă UE-SUA în do­me­ni­ul Jus­tiție și Afa­ceri Inter­ne (JAI), or­ga­ni­za­tă de Preșe­di­nția ro­mână a Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

„Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și-a ex­pri­mat apre­ci­e­rea pen­tru sub­sta­nța și di­na­mi­ca Par­te­ne­ria­tu­lui Stra­te­gic din­tre ța­ra noas­tră și SUA, ca­re a de­venit tot mai pu­ter­nic în ul­ti­mii ani, rei­te­rând an­ga­ja­men­tul con­sec­vent al Ro­mâni­ei și al său per­so­nal pen­tru apro­fun­da­rea aces­tu­ia pe toa­te di­men­si­u­ni­le: politică, de apă­ra­re și se­cu­ri­ta­te, dar și în do­me­ni­ul coo­pe­ră­rii ju­ri­di­ce și al sta­tu­lui de drept“, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat tran­smis de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă.

Șe­ful sta­tu­lui a su­bli­niat, to­to­da­tă, ne­ce­si­ta­tea ca și coo­pe­ra­rea în do­me­ni­ul eco­no­mic

să ajun­gă la ace­lași ni­vel de ex­ce­le­nță.

Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei a evo­cat re­cen­tul vot pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re și pen­tru re­fe­ren­du­mul pe te­me le­ga­te de jus­tiție, su­bli­ni­ind că „ce­tățe­nii ro­mâni sunt pro­fund atașați de va­lo­ri­le de­mo­cra­ti­ce și înțe­leg im­por­ta­nța unui sis­tem de jus­tiție in­de­pen­dent și efi­ci­ent, fă­ră de ca­re nu poa­te exis­ta o de­mo­crație fun­cți­o­na­lă“, con­form sur­sei ci­ta­te.

Ofi­cia­lul ame­ri­can a ex­pri­mat apre­ci­e­rea de­o­se­bi­tă pen­tru so­li­di­ta­tea Par­te­ne­ria­tu­lui Stra­te­gic cu Ro­mânia, ca­re es­te cel mai de încredere aliat al SUA din re­gi­u­ne, re­lați­i­le bi­la­te­ra­le fi­ind foar­te apro­pia­te.

De ase­me­nea, procurorul general al SUA a evi­de­nțiat im­por­ta­nța ca ța­ra noas­tră să ră­mână un aliat pre­dic­ti­bil, sta­bil și res­pon­sa­bil, ca­re res­pec­tă și pro­mo­ve­a­ză va­lo­ri­le de­mo­cra­ti­ce și sta­tul de drept.

În acest con­text, Wil­liam Barr a ex­pri­mat apre­ci­e­rea și spri­ji­nul pu­ter­nic ale Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii pen­tru po­ziția fer­mă și efor­tu­ri­le pu­ter­ni­ce ale preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis în su­sți­ne­rea sta­tu­lui de drept, com­ba­te­rea co­ru­pți­ei și con­so­li­da­rea unui sis­tem ju­di­ciar in­de­pen­dent, co­rect și tran­spa­rent, în be­ne­fi­ci­ul ce­tățe­ni­lor, mai in­for­me­a­ză Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă.

Cei doi îna­lți ofi­cia­li au efec­tuat, de ase­me­nea, un schimb de opi­nii asu­pra re­zul­ta­te­lor, apre­cia­te ca foar­te bu­ne, ale Preșe­di­nți­ei Ro­mâni­ei a Con­si­li­u­lui UE,res­pec­tiv asu­pra per­spec­ti­ve­lor ne­go­ci­e­ri­lor co­mer­cia­le din­tre Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

FOTO: PRESIDENCY.RO

Co­tro­ceni. Wil­liam Barr,ală­turi de preșe­din­te­le Io­han­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.