ROMÂNII, VICTIMELE LIPSEI DE REGLEMENTĂ­RI DE PE PIAŢA SU­PLI­MEN­TE­LOR ALI­MEN­TA­RE

Romania Libera - - Viaţă Lungă - ele­na.ma­ri­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Siguranța con­su­ma­to­ru­lui ro­mân es­te pu­să în pe­ri­col de că­tre for­ma ac­tua­lă a proi­ec­tu­lui de le­ge ca­re do­rește să re­gle­men­te­ze su­pli­men­te­le ali­men­ta­re, aver­ti­ze­a­ză spe­cia­liștii, ca­re re­cla­mă și mă­su­ri­le de con­trol ine­fi­ci­en­te în spe­cial pen­tru pro­du­se­le co­mer­cia­li­za­te on­li­ne.

Po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor RASCI (aso­ciația re­pre­zen­ta­ti­vă pen­tru seg­men­tul de me­di­ca­men­te fă­ră pres­cri­pție me­di­ca­lă, su­pli­men­te ali­men­ta­re ș i dis­po­zi­ti­ve me­di­ca­le pen­tru îngri­ji re per­so­na­lă ), se im­pu­ne un ca­dru le­gis­la­tiv co­e­rent ca­re să re­gle­men­te­ze uni­tar toa­te pro­du­se­le cla­si­fi­ca­te drept su­pli­men­te ali­men­ta­re: „Ca­drul le­gis­la­tiv ac­tual es­te in­com­plet, fapt ca­re îl pu­ne în pe­ri­col în pri­mul rând pe con­su­ma­tor.E ne­voie ur­gen­tă de pre­ve­deri cla­re pri­vind obli­ga­ti­vi­ta­tea ates­tă­rii com­po­ziți­ei și ca­li­tății tu­tu­ror su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re ce in­tră pe piața din Ro­mânia. Doar așa va pu­tea fi asi­gu­rat un ni­vel ri­di­cat de ca­li­ta­te și si­gu­ra­nță pen­tru con­su­ma­tori, ali­niat la nor­me­le și re­gle­men­tă­ri­le eu­ro­pe­ne în vi­goa­re“. Exper­ţii spe­ră ca proi­ec­tul de le­ge, ca­re stă în Par­la­ment din 2012, să tre­a­că cât mai cu­rând într-o for­mă ca­re să vi­nă în be­ne­fi­ci­ul ro­mâni­lor: „Cre­dem că doar o au­to­ri­ta­te ca­re să își asu­me între­a­ga res­pon­sa­bi­li­ta­te pri­vind toa­te ca­te­go­ri­i­le de su­pli­men­te ali­men­ta­re, așa cum es­te Food and Drug Admi­nis­tra­ti­on (FDA) în Sta­te­le Uni­te, pre­cum și un ca­dru

le­gis­la­tiv co­e­rent pot re­zol­va toa­te aces­te pro­ble­me“.

Me­sa­je­le pu­bli­ci­ta­re ero­na­te pot dău­na să­nă­tă­ţii

RASCI acu­ză și fe­lul în ca­re se fa­ce pu­bli­ci­ta­tea la su­pli­men­te ali­men­ta­re, in­vo­când fap­tul că de­ra­pa­je­le ac­tua­le din co­mu­ni­ca­re,in­for­mați­i­le in­com­ple­te, in­co­rec­te sau înșe­lă­toa­re pot avea un im­pact ne­ga­tiv asu­pra con­su­ma­to­ri­lor,ca­re pot re­cur­ge la ad­mi­nis­tra­rea sau uti­li­za­rea de pro­du­se fă­ră pres­cri­pție me­di­ca­lă sau su­pli­men­te ali­men­ta­re sau dis­po­zi­ti­ve me­di­ca­le pen­tru îngri­ji­re per­so­na­lă în de­tri­men­tul pro­pri­ei să­nă­tăți. Spe­cia­liștii sus­ţin că es­te foar­te im­por­tant ca uti­li­za­to­rii aces­tor pro­du­se să ci­te­as­că de fi­e­ca­re da­tă in­for­mați­i­le ca­re se re­gă­sesc în pros­pec­tul sau pe eti­che­ta, res­pec­tiv am­ba­la­jul aces­to­ra. Din aces­tea pot afla în ce ca­te­go­rie se înca­dre­a­ză pro­du­se­le, com­po­ziția aces­to­ra, in­di­cați­i­le de ad­mi­nis­tra­re sau uti­li­za­re și po­si­bi­le­le re­a­cții ad­ver­se ale aces­to­ra.

La rândul său, Pa­tro­na­tul Ro­mân al Indus­tri­ei Su­pli­men­te­lor Ali­men­ta­re (PRISA) do­rește ca au­to­ri­tă­ţi­le ro­mâne să își asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea în ce pri­vește men­ţi­u­ni­le de să­nă­ta­te de pe pro­du­se, astfel încât in­for­ma­ţi­i­le tran­smi­se cum­pă­ră­to­ru­lui să fie co­rec­te și ones­te, în con­for­mi­ta­te cu re­gis­trul eu­ro­pe­an în do­me­niu. Dr. Ge­rald Flin­toa­că-Fi­lip, se­cre­tar general al PRISA, de­cla­ră că aso­cia­ţia pe ca­re o re­pre­zin­tă do­rește ca cer­ti­fi­ca­tul de no­ti­fi­ca­re să de­vi­nă nul în ca­zul în ca­re nu se res­pec­tă men­ţi­u­ni­le de să­nă­ta­te pe eti­che­ta pro­du­su­lui: „La ora ac­tua­lă, eti­che­te­le sunt pe pro­pria răs­pun­de­re pu­se pe pia­ţă. Pro­ble­ma es­te la men­ţi­u­ni­le de să­nă­ta­te, un­de sunt toa­te in­for­ma­ţi­i­le tran­smi­se că­tre con­su­ma­tori pri­vind efec­te­le pe ca­re le are acel pro­dus asu­pra să­nă­tă­ţii.Ace­le efec­te sunt clar sta­bi­li­te prin Re­gu­la­men­tul 1924,apro­ba­te la ni­vel eu­ro­pe­an de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, du­pă un aviz al Au­to­ri­tă­ţii Eu­ro­pe­ne pen­tru si­gu­ran­ţa Ali­men­ta­ră. Le­gal, în UE, se pot fo­lo­si doar men­ţi­u­ni­le de să­nă­ta­te apro­ba­te de că­tre Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, prin re­gu­la­men­tul 432/2012. Exis­tă un re­gis­tru eu­ro­pe­an al men­ţi­u­ni­lor de să­nă­ta­te, ca­re es­te pu­blic“.El a mai spus că atât ANPC, cât și Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii ar tre­bui să ve­ri­fi­ce, să se au­to­se­si­ze­ze și să re­zol­ve par­tea de co­mu­ni­cări co­mer­cia­le on­li­ne, pen­tru că, „din ne­fe­ri­ci­re, da­că pe au­dio-vi­zual lu­cru­ri­le s-au mai re­zol­vat în timp, la pre­si­u­nea aso­cia­ţi­i­lor, pe par­tea de on­li­ne sunt încă mul­te pro­ble­me“.

Re­gu­la­men­tul eu­ro­pe­an 178/2002 pre­ve­de că res­pon­sa­bi­li­ta­tea pri­vind com­po­zi­ţia su­pli­men­te­lor ali­men­ta­re re­vi­ne ope­ra­to­ri­lor, dar în noi­em­brie 2018 Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a re­co­man­dat să fie re­a­li­za­te şi ana­li­ze de ve­ri­fi­ca­re. Me­di­cii atrag aten­ţia că su­pli­men­te­le ali­men­ta­re tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­te cu pre­cau­ţie sau com­plet evi­ta­te, chiar da­că sunt per­ce­pu­te ca ino­fen­si­ve.

Sta­tis­ti­că. Anual, pe piaţa din Ro­mânia in­tră 1.000 de su­pli­men­te ali­men­ta­re.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.