DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e - KLAUS IO­HAN­NIS, PREȘE­DIN­TE­LE RO­MÂNI­EI

So­li­cit Gu­ver­nu­lui să ela­bo­re­ze ur­gent un proi­ect de le­ge ca­re să poa­tă fi adop­tat de că­tre Par­la­ment până la fi­na­lul ac­tua­lei se­si­uni par­la­men­ta­re, prin ca­re să pro­pu­nă mă­su­ri­le ad­mi­nis­tra­ti­ve adec­va­te înce­pând de la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le din toam­na aces­tui an. So­li­cit par­ti­de­lor și for­ma­ţi­u­ni­lor par­la­men­ta­re ca proi­ec­tul de le­ge să res­pec­te pe de­plin stan­dar­de­le de con­du­i­tă elec­to­ra­lă și exi­gen­ţe­le în ma­te­rie, astfel încât si­tua­ţi­i­le de la scru­ti­nul din mai să fie evi­ta­te. Da­că si­tua­ţia o va im­pu­ne, voi ce­re con­vo­ca­rea unei se­si­uni ex­traor­di­na­re a Par­la­men­tu­lui.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.