POMPIERII AU GĂSIT SU­TE DE PRO­BLE­ME PE LITORAL

Re­pre­zen­ta­nții ISU Do­bro­gea au ve­ri­fi­cat, în ul­ti­me­le zi­le, 66 de obi­ec­ti­ve de tu­rism și ali­men­tație pu­bli­că.

Romania Libera - - Viaţă Lungă - cris­tian.ha­gi @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Anual, pe du­ra­ta se­zo­nu­lui es­ti­val, re­pre­zen­tan­ţii Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Si­tua­ţii de Urgen­ţă „Do­bro­gea” al ju­de­ţu­lui Con­stan­ţa efec­tue­a­ză ac­ti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce în ve­de­rea ve­ri­fi­că­rii uni­tăți­lor de tu­rism, res­tau­ran­te, clu­buri și alte obi­ec­ti­ve. Astfel, în pe­ri­oa­da 10-16 iu­nie, în sta­ţi­u­ni­le tu­ris­ti­ce de pe li­to­ra­lul Mă­rii Ne­gre au fost efec­tua­te con­troa­le în 66 de obi­ec­ti­ve de tu­rism și ali­men­ta­ţie pu­bli­că, du­pă cum ur­me­a­ză: 27 de uni­tăți de tu­rism, 31 de res­tau­ran­te și clu­buri, pre­cum și în 8 alte obi­ec­ti­ve.

„În aces­te lo­ca­ţii, pen­tru asi­gu­ra­rea nor­me­lor de apă­ra­re împo­tri­va in­cen­di­i­lor,

dar mai ales pen­tru preîntâmpi­na­rea apa­ri­ţi­ei aces­to­ra, au fost des­fășu­ra­te ac­ti­vi­tă­ţi pre­ven­ti­ve pe tim­pul că­ro­ra au fost de­pis­ta­te 451 de­fi­ci­en­ţe. De ase­me­nea, au fost apli­ca­te 402 sanc­ţi­uni, res­pec­tiv 332 aver­tis­men­te și 70 amen­zi con­tra­ven­ţi­o­na­le în va­loa­re to­ta­lă de 185.500 lei”, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții ISU Do­bro­gea.

Ce­le mai frec­ven­te pro­ble­me

Prin­tre con­sta­tă­ri­le cel mai frec­vent men­ţi­o­na­te în do­cu­men­te­le de con­trol se nu­mă­ră: neîntoc­mi­rea și/ sau nea­vi­za­rea pla­nu­lui de in­ter­ven­ţie, la une­le uni­tă­ţi de tu­rism; neasi­gu­ra­rea an­ga­jă­rii unui ca­dru teh­nic sau per­so­nal de spe­cia­li­ta­te cu atri­bu­ţii în do­me­ni­ul apă­ră­rii împo­tri­va in­cen­di­i­lor; ne­men­ţi­ne­rea în sta­re de func­ţi­o­na­re a in­sta­la­ţi­i­lor elec­tri­ce pen­tru ilu­mi­na­tul de si­gu­ran­ţă pen­tru eva­cua­rea per­soa­ne­lor în caz de in­cen­diu, pen­tru mar­ca­rea hi­dran­ţi­lor in­te­ri­ori de in­cen­diu, cât și pen­tru in­ter­ven­ţie în încă­pe­rea cen­tra­lei ter­mi­ce; lip­sa ve­ri­fi­că­rii mij­loa­ce­lor teh­ni­ce de apă­ra­re împo­tri­va in­cen­di­i­lor exis­ten­te (stin­gă­toa­re), afla­te în do­ta­rea unor con­struc­ţii de tu­rism, în con­for­mi­ta­te cu re­gle­men­tă­ri­le teh­ni­ce; ex­ploa­ta­rea cu de­fec­ţi­uni și im­pro­vi­za­ţii a in­sta­la­ţi­ei elec­tri­ce afe­ren­te con­struc­ţi­i­lor. „Ca ur­ma­re a ac­ti­vi­tă­ţi­lor pre­ven­ti­ve des­fășu­ra­te și a sen­si­bi­li­ză­rii fac­to­ri­lor res­pon­sa­bi­li asu­pra ris­cu­ri­lor de in­cen­diu exis­ten­te, la ni­ve­lul uni­tă­ţi­lor de tu­rism con­tro­la­te au fost exe­cu­ta­te pes­te 100 exer­ci­ţii de eva­cua­re”, au mai spus re­pre­zen­ta­nții ISU Do­bro­gea.

Re­pre­zen­ta­nții ISU Do­bro­gea au dat 402 sanc­ţi­uni, res­pec­tiv 332 aver­tis­men­te și 70 amen­zi con­tra­ven­ţi­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.